Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"A. Idźkowski"

Tensometryczne i termowizyjne pomiary zmian właściwości fizycznych falowodów prostokątnych oraz ich wpływ na pomiary szumów fazowych

Czytaj za darmo! »

Ważnym zagadnieniem metrologicznym jest możliwość oszacowania wszystkich efektów niepożądanych mających wpływ na ostateczny wynik pomiarów dla dowolnego systemu pomiarowego. System do pomiarów szumów fazowych generatorów mikrofalowych pracujących w paśmie X, który został poddany analizie metrologicznej, powinien cechować się wysoką stabilnością parametrów mechanicznych i elektromagnetycznych, które nie powinny mieć wpływu na dokonywany pomiar szumowy.Wtym celu zostały przeprowadzone nowatorskie pomiary narażeń mechanicznych mających wpływ na całość tego systemu. Pierwszym etapem było dokonanie pomiarów akcelerometrycznych falowodowej linii opóźniającej, z których można było określić jej częstotliwość rezonansową oraz oszacować jej wpływ na wynik pomiarów. Kolejnym krokiem, w [...]

Przenośny przyrząd mikroprocesorowy do pomiaru przepływu uryny

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki prac związanych z budową mobilnego systemu do pomiaru przepływu uryny. Opisano miernik oparty na mikroprocesorowym urządzeniu dynamometrycznym sprzęgniętym z przetwornikiem wagowym. Układ pomiarowy uzupełniono o system akwizycji danych pomiarowych, umożliwiający ich wizualizację. W pracy przedstawiono także zasadę działania układu pomiarowego jak również analizę niepe[...]

Realizacja układu pomiarowego z czujnikami tensometrycznymi w mostku z przełączanym źrodłem prądowym

Czytaj za darmo! »

technice pomiarowej stosuje się układy mostków, zasilanych ze źródła prądowego lub napięciowego, o rezystancjach ramion tak dobranych do czujników, aby osiągnąć najkorzystniejszy przebieg charakterystyki i jak najbardziej uproszczone równanie pomiaru. Zaproponowane [1, 2] układy do pomiarów wieloparametrowych różniące się sposobem zasilania od mostka Wheatstone'a i innych znanych ukła[...]

Pomiary i wpływ klatki Faradaya na szumy fazowe generatorów mikrofalowych

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie pomiaru szumu fazowego generatorów niesie za sobą specyficzne problemy metrologiczne, które wymagają wysokiej dbałości o zapewnienie dobrych i niezmiennych warunków środowiskowych, w których dokonywany jest pomiar. Sprowadza się to do kilku rzeczy, z których najistotniejszymi są: wybór metody pomiarowej, który uzależniony jest m.in. od częstotliwości pracy danego generatora, zape[...]

Wpływ szumów mikrofonowania na stanowisko do pomiaru szumów fazowych generatorów mikrofalowych pracujących w paśmie X

Czytaj za darmo! »

Ze względu na ciągłą konieczność zwiększania pojemności różnych systemów, np. komórkowych, rosną wymagania dotyczące czystości widma generowanych sygnałów. Widmo takie powinno charakteryzować się małą wartością szumów amplitudowych i fazowych, których maksymalny, dopuszczalny poziom jest często zawarty w zaleceniach konstrukcyjnych dla generatorów obsługujących wybrany system. Sygnał wyjściowy rzeczywistego generatora ma postać: gdzie: Vr(t) - przebieg wyjściowy sygnału z rzeczywistego generatora mikrofalowego, B - amplituda fali nośnej, φ0 - faza początkowa sygnału, ω0 - pulsacja sygnału, ω0t = 2π. Sygnał rzeczywisty zawiera również pasożytniczą modulację amplitudy A(t) i fazy φ(t). Modulacje te powodują, że widmo rzeczywistego generatora ma skończoną[...]

The advantages of homodyne single line phase noise measurement system for microwave oscillators

Czytaj za darmo! »

Phase noise is a random and unwanted variation in phase of an oscillator output signal which causes the broadening of the spectrum and worsens the quality of the oscillator. The other type of noise, amplitude noise, isn’t worth considering since it is about 20 dB less than phase noise [1] and can easily be eliminated using amplitude limiters. Phase noise of an oscillator is often described by L(f) index, where f is the offset frequency from the carrier and has 1 Hz bandwidth, which gives information about single sideband phase noise, expressed in dBc/Hz and can be derived from the equation L(f) = 10log[PSSB/Ps]. The interpretation of this equation is shown in Fig. 1. The result of phase noise measurement identifies also the spurious signals and its harmonics which may oc[...]

Galvanic phase modulators: construction and measurements

Czytaj za darmo! »

There are many applications of phase modulators, either in the transmission or the reflection configuration. In this article we concentrate on the reflection configuration of different phase modulators constructed in waveguide technology. A classic approach of the construction of such modulator is shown in Fig. 1In this approach a microwave signal inside the waveguide is modulated by changing the reactance of a diode using a low frequency signal. The non-contacting choke matches the diode with the signal inside the waveguide on the corresponding frequency. The reflection coefficient for such modulators can be represented by: (1) The reflection coefficient changes with modulation signal which is a time function. Expanding the given equation to the Fourier series yields the func[...]

Comparative research on the uroflowmetry system based on a weight transducer DOI:10.12915/pe.2014.07.013

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszej pracy jest ocena właściwości metrologicznych opracowanego przyrządu do pomiaru przepływu moczu. Badaniu poddano przepływy wzorcowych próbek, które dozowano przy pomocy stworzonego stanowiska laboratoryjnego. Dzięki przeprowadzonym próbom możliwe było porównanie kształtu charakterystyk przepływów, zarejestrowanych przy pomocy opracowanego przyrządu oraz przepływomierza elektromagnetycznego SM6000. W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę zbieżności serii danych pomiarowych przy wykorzystaniu szacunku współczynników korelacji oraz odchylenia standardowego. Ocena właściwości metrologicznych opracowanego przyrządu do pomiaru przepływu moczu Abstract. The aim of the present work is to evaluate metrological properties of a specially constructed device used to measure the flow of urine. Model samples, which were dosed with the use of a specially prepared laboratory unit, were put under analysis. Due to the test, it was possible to compare the shapes of the flow characteristics which were recorded with the use of the specially constructed device and a magnetic inductive flow meter SM6000. For the purpose of this article, convergence analysis of a series of measurement data was conducted with the use of estimation of coefficient correlation and standard deviation. Słowa kluczowe: akwizycja danych, pomiar przepływu cieczy, techniki pomiarowe, metrologia. Keywords: Data acquisition, fluid flow measurement, measurement techniques, metrology. doi:10.12915/pe.2014.07.06 Introduction One of the most frequent diseases of the urinary tract is benign prostatic hyperplasia (BPH). It is diagnosed when the volume of the gland exceeds 30 cm3 and the maximum flow of urine is less than 15 ml/s. It is estimated that the benign prostatic hyperplasia occurs at about 50% of men aged about 50 [1]. The disease, then, affects a large part of male population. This causes the necessity of building devices which can support medical diagnostics i[...]

About accuracy of the simultaneous measurement of temperature difference and average using transducers with Pt sensors O dokładności układów z czujnikami Pt do równoczesnych pomiarów różnicy temperatur i ich wartości średniej DOI:10.15199/62.2017.2.20


  The accuracy of elec. systems for measuring differential and average values of 2 temps. was described. Two-output measurement systems with Pt sensors were taken into account. The limited errors and std. uncertainties of lab. and industrial measurements of the temp. difference were estd. and compared for the cases when (i) the measuring system was initially calibrated, (ii) was no calibration or (iii) was necessary to replace the Pt sensor during continuous operation. Przedstawiono opis dokładności układów elektrycznych do pomiaru różnicy i średniej wartości dwóch temperatur. Omówiono podstawowe rozwiązania dwuwyjściowych układów pomiarowych z czujnikami Pt. Dokonano także analizy dokładności tych systemów pomiarowych. Błędy graniczne i niepewności standardowe laboratoryjnych i przemysłowych pomiarów różnicy temperatur oszacowano i porównywano dla niektórych przypadków: gdy system pomiarowy jest wstępnie skalibrowany, gdy jest bez kalibracji, a także gdy zachodzi konieczność wymiany czujnika podczas ciągłej pracy systemu pomiarowego. Przykłady liczbowe oszacowania przedziału niepewności rozszerzonej mierzonej różnicy temperatur zaprezentowano w tabeli. Temperatura w obiektach technologicznych, środowisku pracy i otoczeniu jest jednym z najczęściej mierzonych parametrów w praktyce większości branż przemysłowych, w tym w szczególności w przemyśle chemicznym. Zależą od niej właściwości i charakterystyki procesów produkcyjnych. W wielu przypadkach jest to najważniejszy parametr informacyjny, który wpływa bezpośrednio na jakość produkcji. Dlatego też dąży się do zwiększenia dokładności i niezawodności pomiarów temperatury, w których wykorzystuje się wiele różnych czujników, metod, przyrządów i systemów pomiarowych1). Zapewnienie dużej dokładności pomiarów temperatury w zastosowaniach przemysłowych jest trudne ze względu na występowanie błędów spowodowanych niezidentyfikowanymi oddziaływaniami zakłóceń z różnych źródeł oraz ws[...]

 Strona 1  Następna strona »