Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ SKOCZYLAS"

System nawigacji autonomicznych obiektów mobilnych z wykorzystaniem techniki RFID


  Nawigacja obiektów mobilnych, obejmuje zagadnienia wyznaczania aktualnego położenia obiektu mobilnego, określania położenia ewentualnych przeszkód statycznych i przemieszczających się, planowania trajektorii ruchu, a tym samym - zapewnienia najłatwiejszej drogi do wybranego celu, przy uwzględnieniu omijania przeszkód i unikania kolizji. Szeroki zakres realizowanych zadań oraz zakładane parametry pracy systemu nawigacji, warunkują rozwiązania sprzętowo-programowe oraz koszt całego systemu [2]. Najczęściej realizację tych zadań zapewnia kilka współpracujących i uzupełniających się wzajemnie, różnych systemów, odpowiedzialnych za poszczególne zadania [1]. Przykładowo, do określenia bieżącej lokalizacji obiektu mobilnego wykorzystywany jest system GPS, do wykrywania przeszkód - skaner laserowy, do rozpoznawania obiektów - analiza obrazów z kamer itd. Określone rozwiązania umożliwiają orientację w otoczeniu w ograniczonym zakresie, wynikającym z ich zasady działania, tym samym nierzadko spotyka się dodatkowo, dla obsługi jednego zadania w procesie nawigacji, stosowanie kilku systemów (np.: skaner laserowy, sonar itp.), które wzajemnie się uzupełniają i zwiększają możliwości pracy całego systemu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych [1]. Systemy RFID (Radio Frequency IDentification) znajdują głównie zastosowanie w procesach identyfikacji obiektów [5], jednak specyfika działania i właściwości, umożliwiają ich nietypowe zastosowanie w nawigacji obiektów mobilnych. Tendencje rozwojowe na świecie, w tym zakresie, wykazują wykorzystywanie techniki RFID głównie do wyznaczania położenia obiektu mobilnego, bądź położenia innych obiektówprzeszkód. Układ sterowania obiektu mobilnego odczytuje, w tym przypadku, unikalne numery identyfikacyjne, identyfikatorów aktualnie znajdujących się w obszarze poprawnej pracy anteny czytnika/programatora RWD (Read Write Device) i odszukuje ich lokalizację w zaprogramowanej mapie terenu. Na podstawie[...]

Identyfikator RFID jako sensor w systemie nawigacji autonomicznych obiektów


  Nawigacja to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez układ sterowania obiektu mobilnego. Obejmuje ona zagadnienia zarówno wyznaczania aktualnej lokalizacji obiektu, jak również wytyczenia trasy ruchu oraz unikania kolizji z przeszkodami, w tym również z innymi poruszającymi się obiektami. Obecnie dąży się do opracowania takich rozwiązań sprzętowych i algorytmów działania, aby wymienione aspekty nawigacji, były realizowane autonomicznie przez układ sterowania, czyli bez udziału człowieka, bądź jednostki nadrzędnej względem przedmiotowego obiektu mobilnego. Co najwyżej, wpływ jednostek zewnętrznych na układ sterowania autonomicznego obiektu mobilnego może się sprowadzać do wyznaczenia celu, który ma być osiągnięty. Technika RFID (Radio Frequency IDentification) znajduje główne zastosowanie w procesie identyfikacji obiektów, gdzie zasadniczym elementem jest identyfikator (transponder), czyli układ elektroniczny z anteną, odpowiadający na zapytania ze strony czytnika/programatora (Read/Write Device) [1]. Podstawową informacją w procesie komunikacji radiowej jest unikalny kod, który identyfikuje znakowany obiekt. Identyfikator wyposażony jest w pamięć (odczyt/zapis danych), która - w zależności od typu układu elektronicznego - charakteryzuje się różną budową i pojemnością. Zastosowanie techniki RFID, a zwłaszcza wykorzystanie identyfikatorów pełniących funkcję sensorów, daje nową jakość w procesie nawigacji obiektu mobilnego, która zostaje uwidoczniona dzięki implementacji elementów pamięciowych, wykorzystywanych do przechowywania i udostępniania informacji o otoczeniu w określonym obszarze. Umożliwia to zarówno lokalizację obiektu mobilnego, jak też budowę kognitywistycznej bazy wiedzy o otoczeniu, a także ułatwia realizację zadań w zakresie nawigacji. System nawigacji autonomicznych obiektów W zaproponowanym rozwiązaniu nawigacji autonomicznych obiektów, częściowo wykorzystano ideę metody rozpoznawania sztucznych z[...]

The use of RFID Transponders Equipped with Built-in Sensors in Navigation Systems

Czytaj za darmo! »

The authors’ research in the subject of sensors integration with IC of RFID transponder has been presented in this paper. A deployment of some number of such equipped identifiers in a particular region gives the opportunity to determine precisely the parameter values describing ambient conditions. Selected problems connected with memory organization of the transponders and also with an implementation in autonomous navigation systems of static and mobile objects inside of the defined space have been analysed in details. Streszczenie. W artykule autorzy zaprezentowali badania związane z możliwością integracji czujników z układem scalonym identyfikatora RFID. Rozmieszczenie pewnej liczby tak wyposażonych identyfikatorów na określonym obszarze daje możliwość precyzyjnego wyznaczenia wartości parametrów opisujących warunki środowiskowe. Szczegółowo zostały przedstawione wybrane problemy związane z organizacją pamięci takiego identyfikatora jak również z jego wykorzystaniem w autonomicznych systemach nawigacji statycznych lub mobilnych obiektów wewnątrz określonego obszaru. (Wykorzystanie identyfikatorów RFID z wbudowanymi czujnikami w systemach nawigacji). Keywords: RFID, transponders, intelligent sensors, autonomous localization. Słowa kluczowe: RFID, identyfikatory elektroniczne, czujniki inteligentne, lokalizacja autonomiczna. Introduction The navigation of mobile object is connected with such issues as determination of actual localization and position of possible static or moving obstacles, estimation of motion path and evaluation the easiest efficient routes to the selected destination. In most cases these tasks are provided thanks to implementation of several different systems cooperating and supporting each other [1]. Each system is usually responsible only for a one particular task. For example, a system GPS is used for current object localization, laser scanner - for obstacle detection, analysis of camera images - for recogn[...]

Powłokowe struktury optyczno-aktywnych materiałów w czujnikach światłowodowych do zastosowań w systemach ekologicznych

Czytaj za darmo! »

Coraz szybszy rozwój cywilizacyjny i pęd człowieka do wprowadzania nowych technologii pociąga za sobą nieunikniony wpływ na otaczające nas środowisko. W większym, bądź mniejszym stopniu ma to niestety negatywne skutki. Sytuacja taka, co jest obecnie mocno akcentowane, wymaga bardzo wnikliwej oceny stanu naturalnego środowiska i prowadzenia na bieżąco pomiarów jego wielu różnych parametrów, j[...]

Modeling of the light scattering process in a planar waveguide with liquid crystal core

Czytaj za darmo! »

The light scattering by the liquid crystals (LC) confocal domain is the subject to the theory of the Rayleigh-Gans scattering. this is a scattering process of particles where a wave-length is equivalent. According to this light scattering theory, p value is the basic parameter which determines the scattering indicatrix and the transparency of the system: ( ) where R is the radius of s[...]

Wpływ struktury przestrzennego rozmieszczenia identyfikatorów-czujników RFID na jakość procesu sterowania autonomicznych obiektów


  Dzięki zastosowaniu określonej siatki czujników - elektronicznych identyfikatorów RFID (Radio Frequency IDentification transponders), możliwe jest zbudowanie inteligentnego środowiska, które będzie wykorzystywane do: określenia współrzędnych czujników, zapamiętywania parametrów otoczenia i toru ruchu poruszających się obiektów, a także charakterystyki dynamicznych zmian parametrów w przedmiotowym środowisku. Taka aplikacja umożliwia więc implementację systemu sterowania autonomicznym obiektem mobilnym [1]. Sieć czujników w przestrzeni komunikacyjnej może przybierać bardzo różne formy i znacząco wpływa na liczbę jednocześnie wykrywanych identyfikatorów. Większa ich liczba wymaga dłuższego czasu potrzebnego do rozpoznania identyfikatorów (odczytu danych zawartych w pamięci). Czas ten wpływa - w dużej mierze - na parametry ruchu obiektu mobilnego, a głównie determinuje jego prędkość przemieszczania się. Z drugiej strony, brak identyfikatora w obszarze poprawnej pracy systemu RFID powoduje, że obiekt mobilny na pewien czas traci orientację i musi korzystać z dodatkowych systemów sensorowych lub algorytmów aproksymujących tor ruchu. Z powyższych rozważań wynika, że bardzo ważny jest odpowiedni dobór sieci topograficznej identyfikatorów. Wybrane aspekty uwarunkowań energetycznych i komunikacyjnych systemu RFID w przedmiotowym zastosowaniu, zostały omówione w pracy [1], natomiast w niniejszym opracowaniu rozważono wpływ przestrzennego rozmieszczenia identyfikatorów na jakość procesu sterowania autonomicznych obiektów. Struktura przestrzennego rozmieszczenia identyfikatorów Spośród wielu możliwości rozmieszczenia identyfikatorów w rozważanym obszarze, można wyróżnić dwa racjonalne[...]

Programowa implementacja kontrolera magistrali CAN w lokalnych sieciach sensorowych DOI:10.15199/ELE-2014-032


  Kontroler CAN wykonuje ściśle określone funkcje w układach elektronicznych współpracujących z magistralą CAN. Podstawową funkcją kontrolera jest sprzętowa realizacja protokołu magistrali CAN, która obejmuje generowanie pakietów danych według specyfikacji standardu CAN, odbiór danych oraz obsługę błędów. Dzięki kontrolerowi układ mikroprocesorowy współpracujący z magistralą jest odciążony od dodatkowych obliczeń. Mikrokontroler, który wcześniej został skonfigurowany do wysyłania i odbierania wiadomości na magistralę, musi jedynie dostarczyć kontrolerowi określone wartości identyfikatora i danych do kontrolera CAN, a cała reszta funkcji potrzebnych do działania w tym systemie jest realizowana w tym układzie scalonym. Najczęściej kontroler magistrali CAN realizowany jest w postaci sprzętowej w mikrokontrolerze, bądź w formie oddzielnego układu scalonego. Możliwa jest jednak programowa implementacja kontrolera, dzięki której typowy mikrokontroler 8 bitowy będzie mógł odbierać i wysyłać dane na magistrali. Wprowadzenie programowej implementacji wiąże się pewnymi ograniczeniami. Będą nimi mniejsza ilość wolnej pamięci flash oraz większe obciążenie procesora na czas odbierania i przetwarzania danych. Jednak w wielu przypadkach wady te nie dyskredytują tego rozwiązania. Programowa implementacja niesie ze sobą też wiele zalet, takich jak mniejsze koszty urządzenia, możliwość działania z wykorzystaniem tanich mikrokontrolerów oraz znaczne ograniczenie poboru mocy związanego z pracą dodatkowego układu kontrolera CAN. Koncepcja programu Program implementujący funkcje kontrolera magistrali CAN nie musi w pełni odzwierciedlać działania sprzętowego kontrolera CAN. Wynika to z faktu, że istnieje tylko kilka funkcji niezbędnych do wymiany danych na magistrali, więc szereg działań kontrolera może zostać pominięte lub zastąpione. Program, który został opracowany można podzielić na trzy części. W pierwszej części znajdują się funkcje, bez któ[...]

Własności energetyczne szeregowego interfejsu komunikacyjnego SPI DOI:10.15199/48.2015.09.24

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań rzeczywistych własności energetycznych szeregowego interfejsu komunikacyjnego SPI. Do badań wybrano interfejs mikrokontrolera Silicon Labs C8051F902 z grupy mikrokontrolerów o niskim zużyciu energii. Opracowano szereg programów w wielu wariantach służących do wnikliwego zbadania zachowania się interfejsu w różnych konfiguracjach programowych oraz sprzętowych. Przebadano wpływ źródła taktowania mikrokontrolera, szybkości transmisji danych, napięcia zasilania układu, porównano wbudowane moduły interfejsu SPI oraz zmian ustawień portów I/O na własności czasowo-energetyczne interfejsu SPI. Abstract. The real energetic properties of SPI serial communication interface have been presented in this paper. The interface of Silicon Labs microcontroller C8051F902 was selected for research from the group of microcontrollers with low power consumption. The group of programs in different versions for accurate testing of interface in different programming and hardware configurations were elaborated. The influence of microcontroller timing source, speed of data transmisssion and power supply on energetic properties of SPI interface was investigated. The internal modules of SPI interface and modifiactions of I/O ports sets were also analysed. Energetic properties of SPI serial communication interface Słowa kluczowe: SPI, szeregowy interfejs komunikacyjny, układ o niskim zużyciu energii, mikrokontroler. Keywords: SPI, serial communication interface, low power consumption circuit, microcontroller Wprowadzenie Zasilanie bateryjne elektronicznych urządzeń mobilnych lub zasilanie ich energią odzyskiwaną na wiele sposobów z otoczenia, skłania do stosowania mikroprocesorów o niskim zużyciu energii. Chociaż mikrokontrolery te mają przeważnie wysoką sprawność energetyczną, to ich peryferia (np. pamięci zewnętrzne, zegary RTC, czujniki) mogą w znaczny sposób zwiększać zużycie energii przez urządzenie. Energia zużywana przez ur[...]

Formation of thin polyaniline films by means of ionic sputtering in crossed electromagnetic field

Czytaj za darmo! »

Polymers with their own electron conduction constitute one of the most interesting classes of organic semiconductor materials [1]. Such polymers pose semiconductor properties [2] caused by the presence of π-electron bonds. From the practical point of view, polyaniline (PAN) which is the simple nontoxic synthesis of high sensitivity to outer factors and high reproductively of optical pro[...]

Optical properties of vacuum deposited poly(o-toluidine) films in integral and fibre optics to use

Czytaj za darmo! »

Elements basis of fibre and integral optical devices are mainly based on application of electro-physical effects in solids, semiconductors, thin and thick film materials and waveguides. Latest achievements in technology of polymers with proper electronic conduction as well as the study of electro-physical, electro-chromic effects, photosensitivity and luminescence along with unique propertie[...]

 Strona 1  Następna strona »