Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Łukaszuk"

Zagadnienia wymiany ciepła w przepływie intermitentnym w procesie skraplania w kanałach DOI:10.15199/8.2015.10-11.4


  W artykule omówiono aktualny stan wiedzy w zakresie procesu wymiany ciepła podczas skraplania pary w czasie przepływu w kanałach o małych średnicach, w warunkach wystąpienia struktury intermitentnej. W pracy scharakteryzowano przepływy dwufazowe w kanałach o małej średnicy oraz opisano struktury tych przepływów. Omówiono wpływ parametrów przepływu dwufazowego, takich jak stopień suchości pary, prędkość masowa całego przepływu, ciśnienie pary na współczynnik wnikania ciepła i opory hydrauliczne. The article discusses the current state of knowledge on the process of heat transfer during condensation in the intermittent flow in channels with small diameters. The work presents a characteristic of two-phase flows in channels of small diameter and describes the structures of these flows. The influence of two-phase flow parameters, such as vapour quality, speed of the entire mass flow, vapour pressure on the heat transfer coefficient and pressure drop were presented. 1. WPROWADZENIE Proces skraplania występuje w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz w pompach ciepła, a także w wielu procesach technologicznych, takich jak produkcja energii elektrycznej w siłowniach parowych, destylacja w przemyśle rafineryjnym, spożywczym, produkcja wody słodkiej. Ze względu na nowe obszary zastosowań, zastosowanie nowych płynów roboczych, konieczność zmniejszenia napełnienia układów czynnikiem roboczym, optymalizacji rozmiarów urządzeń oraz zaostrzanie przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska - istnieje ciągła potrzeba prowadzenia nowych badań nad procesem skraplania. Fundamentalnymi zagadnieniami badawczymi są problemy wymiany ciepła i hydrodynamiki przepływu. Problematykę tą cechuje istotna złożoność analizy zarówno teoretycznej jak i eksperymentalnej, bo dotyczy ona procesów wymiany ciepła w obecności przemian fazowych podczas przepływu. Przypadkiem o dominującym znaczeniu praktycznym jest proces skraplania w kanałowym przep[...]

Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła


  W artykule przedstawiono informacje o dotychczasowej działalności, wyposażeniu oraz możliwościach rozwojowych Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła w Zakładzie Techniki Cieplnej i Chłodnictwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. 1. Wprowadzenie Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła powstało w 2010 roku (przy istniejącym już Laboratorium Chłodnictwa) w ramach Projektu nr UDA-POIG.01.03.01-20-137/09-00 pt. "Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych". Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Laboratorium to w chwili obecnej pełni funkcję naukowo- badawczą, w perspektywie z poszerzeniem zakresu funkcjonowania o działalność dydaktyczno-edukacyjną. Historia powstania Laboratorium Chłodnictwa jest dłuższa i sięga 1997 roku, kiedy to na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn powstała specjalność Chłodnictwo a w późniejszym czasie specjalność Technika Cieplna i Chłodnictwo w ówczesnej Katedrze Termodynamiki i Mechaniki Płynów. Działalność laboratorium głównie dotyczyła zadań dydaktycznych z elementami naukowo-badawczymi. Od chwili powstania Laboratorium Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła działalność laboratorium znacząco się poszerzyła tak pod względem aparaturowym, jak i możliwości badawczych. W chwili obecnej w laboratorium ChKPC prowadzone są prace naukowo-badawcze, badawczo- -rozwojowe i projektowe oraz badania eksperymentalne urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Poza działalnością badawczą realizowane są kursy i szkolenia pozwalające na podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej szeroko pojętej techniki oraz technologii chłodniczej i przechowalniczej. Przy wykorzystaniu bazy laboratoryjnej pro- Placówki naukowo-badawcze, organizacje i firmy naszej branży wad[...]

 Strona 1