Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ SPUREK"

Współspalanie odpadów, jako odnawialne źródło energii - bariery i oczekiwania przemysłu cementowego w Polsce


  W najbliższych 10 latach do głównych celów związanych z gospodarką odpadami w krajach UE, w tym w Polsce, zaliczyć będzie można dążenie do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. Zgodnie z europejską hierarchią postępowania z odpadami, jeżeli odpady nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, należy dążyć do odzyskania zawartej w nich energii. Celem publikacji jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w UE i w Polsce, dotyczących odpadów ulegających biodegradacji, które mogą być wykorzystane, jako paliwo zastępcze i jednocześnie odnawialne źródło energii, m.in. w procesach współspalania w piecach do wypału klinkieru. Ukazano bariery dotyczące przemysłu cementowego i wynikające z planu wdrożenia projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów komunalnych. Ponadto określono szacunkowy potencjał ilościowy zastąpienia paliw konwencjonalnych w zakładach cementowych paliwami alternatywnymi utworzonymi na bazie wybranych rodzajów odpadów ulegających biodegradacji.WYNIKIEM postępu cywilizacyjnego jest powstawanie dużych ilości odpadów komunalnych, przemysłowych, jak również niebezpiecznych. Powstałe na skutek działalności ludzkiej odpady stwarzają potencjalne zagrożenie dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi. Główne działania na rzecz zminimalizowania ilości powstających odpadów to zgodnie z europejską hierarchią postępowania z odpadami: - dążenie do wytwarzania produktów w sposób bezodpadowy, - jeżeli produkcja wyrobu w sposób bezopadowy jest niemożliwa, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i wykorzystanie ich jako surowców wtórnych, - jeżeli odpady nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, dążenie do odzyskania zawartej w nich energii, - unieszkodliwianie i składowanie na składowisku tylko tych odpadów, który[...]

 Strona 1