Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA ZWOLIŃSKA"

Nowa metoda określania efektywności działania związków zmiennofazowych (PCMs) na przykładzie badań z wykorzystaniem manekina termicznego


  new method of measuring the effectiveness of the phase change materials (PCMs) in the studies with a thermal manikin Until now, there was no a uniform methodology for research the effectiveness of the phase change materials (PCMs) used e.g. in cooling vests. For this reason the Laboratory of Thermal Load at CIOP-PIB has joined in the attempts in research attempting to systematize knowledge in this field. The article presents a new method allowing measuring the effectiveness of the phase change materials (PCMs). Wstęp Związki zmiennofazowe (PCMs - Phase Change Materials) znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, m.in. w: budownictwie, transporcie, przemyśle rolno-spożywczym czy elektronicznym [1]. Można je również znaleźć w wyrobach tekstylnych wbudowane we włókno, np. tkanina Outlast [2], jak również umieszczone w paczkach znajdujące się np. w kamizelkach chłodzących [3]. Efektywność działania tego rodzaju kamizelek była dotychczas badana na wiele różnych sposobów. Badania prowadzone były głównie pod kątem późniejszego ich zastosowania w praktyce, tym samym powodując utrudnienia w porównywaniu wyników z tego rodzaju badań. Ze względu na brak jednorodnej metodyki oceny efektywności działania kamizelki, np. w formie standardu europejskiego, do prac nad usystematyzowaniem wiedzy w tym zakresie włączył się zespół Pracowni Obciążeń Termicznych CIOP-PIB. Na podstawie przeprowadzonych badań podjęto próbę opracowania nowej metodyki badawczej, pozwalającej na ocenę efektywności działania związków zmiennofazowych, zastosowanych w wyrobach tekstylnych (np. kamizelkach). Materiał do badań Badaniom poddano kamizelkę wypełnioną komercyjnie dostępnym PCM w postaci granulatu, o temperaturze topnienia 31 °C i pojemności cieplnej 56 kJ/kg. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem 1[...]

Wpływ odzieży na wymianę ciepła między człowiekiem a otoczeniem


  Aspekt izolacyjności odzieży występuje w normach dotyczących komfortu cieplnego a także środowiska cieplnego w pomieszczeniach kształtowanego przez HVAC. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie specjalistom ds. kształtowania środowiska wewnętrznego podstawowych informacji nt. izolacyjności cieplnej odzieży oraz metody jej badania. W NORMIE dotyczącej komfortu cieplnego PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego niejednokrotnie przewija się określeniem izolacyjności cieplnej jako elementu determinującego m.in. odczuwanie komfortu cieplnego użytkowników pomieszczeń. W celu przybliżenia wiedzy nt. wpływu odzi[...]

Metody określania izolacyjności cieplnej odzieży zgodnie z aktualnymi normami. Cz. I


  Pojęcie izolacyjności cieplnej odzieży występuje we wszystkich normach dotyczących oddziaływania środowiska cieplnego na człowieka (np.: PN-EN ISO 9920:2008 [9], PN-EN ISO 342:2006 [10] czy PN-EN ISO 15831:2006 [7]). W każdej z tych norm pojawiają się inne definicje izolacyjności cieplnej: podstawowa, efektywna, wynikowa itp. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikom informacji nt. istoty określania izolacyjności cieplnej odzieży, a także wyjaśnienie każdej z pojawiających się w normach definicji. Ogólne informacje o izolacyjności cieplnej odzieży Zrozumienie różnicy pomiędzy oznaczeniami izolacyjności występującymi w poszczególnych normach wymaga przyjrzenia się układowi między skórą człowieka, odzieżą a otaczającym środowiskiem (rys. 1.) Rys. 1. Schemat poszc[...]

Metody określania izolacyjności cieplnej odzieży zgodnie z aktualnymi normami. Cz. II


  W normie dotyczącej pomiaru izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina oprócz metodyki postępowania znaleźć można definicje związane z izolacyjnością cieplną odzieży [7]. Izolacyjność cieplna badanego zestawu może być obliczana wg dwóch modeli obliczeniowych: 1. model szeregowy - izolacyjność obliczana jest w wyniku dodawania ważonej powierzchniowo lokalnej izolacyjności cieplnej poszczególnych segmentów manekina; 2. model równoległy - uwzględnia całkowity strumień cieplny wypływający z manekina. Otrzymane wartości z dwóch modeli obliczeniowych, dla tego samego zestawu, mogą się znacząco różnić między sobą. Specyfika wyrobu, czy warunków klimatu i aktywności użytkowania decydują, który z modeli zostanie użyty do oceny izolacyjności cieplnej zestawu z uwzględnieniem noszącego go użytkownika. Izolacyjność granicznej warstwy powietrza [podstawowa (Ia) oraz wynikowa (Iar)] Izolacyjność granicznej powierzchni (warstwy) powietrza (oznaczonej nr 2 na rys. 1. - PWOS 3/21010 s. 29) badana jest przy powierzchni skóry dla "nagiego" manekina (odpowiednio nieruchomego lub poruszającego nogami i rękami). W przypadku modelu szeregowego wartości Ia oraz Iar oblicza się wg następującego równania:   lub 2         - × Σ × W m K H T T a I I f i ci si a i a ar i (1) gdzie: Tsi - temperatura powierzchni powłoki i-tego segmentu manekina, °C, Ta - temperatura powietrza w komorze klimatycznej °C, Hci - wartość przepływającej mocy przez i-ty segment manekina, W/m2, fi - współczynnik pola powierzchni i-tego segmentu "nagiego" manekina, A a f i i  (2) ai - pole powierzchni i-tego segmentu manekina, m2, A - całkowite pole powierzchni ciała "nagiego" manekina, m2. Podstawową oraz wynikową izolacyjność cieplną granicznej warstwy powietrza, w modelu równoległym, obliczyć można wg równania 3., na[...]

Izolacyjność cieplna odzieży stosowanej w okresie zimowym przez kobiety i mężczyzn DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych prowadzonych w celu określenia różnic w izolacyjności cieplnej odzieży stosowanej przez kobiety i mężczyzn w okresie zimowym.IZOLACYJNOŚĆ cieplna stosowanej odzieży jest jednym z elementów wpływających na komfort cieplny użytkowników zamkniętych pomieszczeń. Zbyt duża izolacyjność cieplna może skutecznie utrudniać oddawanie ciepła z organizmu do otoczenia, zbyt mała - może doprowadzić do wychłodzenia. Odzież należy do czynników indywidualnych wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem [1], tj. rodzaj zastosowanej odzieży zależy od przyzwyczajeń pracownika, specyfiki wykonywanej pracy oraz "dress code" stosowanego w miejscach pracy. Zaobserwowano również, że rodzaj odzieży i jej izolacyjność zależą od sezonu i temperatury zewnętrznej [2]. Standardowo projektując parametry powietrza w pomieszczeniach przyjmuje się, że kobiety i mężczyźni ubierają się jednakowo, tj. izolacyjność cieplna ich odzieży jest taka sama. Należy jednak pamiętać, że kobiet[...]

Nowe możliwości badania izolacyjności cieplnej nakryć głowy


  New possibilities of study thermal insulation of headgears Headgears are one of the most important elements of individual protection against injury by the fall, slip or hit the protruding components. They also affect on the heat exchange between man and the surrounding environment, so their thermal insulation should be studied and taken into account when choosing this type of protection. The article presents information about the test method of thermal insulation of headgears and the verification of this method on the tested ballistic helmet. Na wielu stanowiskach pracy wymagane jest stosowanie nakryć głowy (hełmów, kasków itp.), których głównym zadaniem jest ochrona pracownika przed urazami mechanicznymi. Badania kasków/ hełmów w celu oceny ich właściwości fizycznych, odporności czy trwałości, wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 960:2007 Makiety głowy do badań hełmów ochronnych [1]. Eksperymenty przeprowadza się głównie na modelu głowy o zbliżonych rozmiarach czy kształcie do głowy ludzkiej. Test polega głównie na pojedynczym upuszczeniu z odpowiedniej wysokości zabezpieczonego testowanym kaskiem modelu głowy. Jednocześnie należy pamiętać, iż wszelkie zakrywanie części ciała powoduje również izolację cieplną i uniemożliwia prawidłowe odprowadzanie ciepła z organizmu do otoczenia. Pomimo, że powierzchnia głowy stanowi zaledwie 10% powierzchni ciała jej temperatura ma ogromne znaczenie dla odczuwalnego komfortu cieplnego - jej potencjał w wymianie ciepła wynika z bogato unaczynionej skóry pokrywającej górną cześć czaszki, której naczynia nie ulegają zwężeniu pod wpływem niskiej temperatury. W badaniach analizujących wpływ temperatury głowy na parametry fizjologiczne organizmu, w którym zastosowano podgrzewaną czapkę pokrywającą zaledwie 3 - 4% powierzchni ciała, wykazano, iż wywołała ona efekt w odniesieniu do wartości tem[...]

Pracownia Obciążeń Termicznych - laboratorium do oceny wpływu stosowania odzieży na organizm człowieka


  W ostatnich latach coraz częściej producenci odzieży, w tym odzieży ochronnej stosowanej w środowisku gorącym lub zimnym, przed wprowadzeniem produktu na rynek, zauważają potrzebę przeprowadzenia oceny wpływu stosowania danego zestawu odzieży na termofizjologię człowieka. Na podstawie tego rodzaju badań mają możliwość jeszcze w fazie projektowania zmienić np. metodę odprowadzania ciepła z organizmu w przypadku odzieży przeznaczonej do stosowania w środowisku gorącym, lub też zmodyfikować parametry cieplne odzieży dedykowanej do środowiska zimnego. Wpływ odzieży na organizm człowieka można określić bezpośrednio w badaniach z udziałem ochotników i pośrednio w pomiarach przeprowadzonych z wykorzystaniem manekinów termicznych i symulacji komputerowych. Badania z udziałem ludzi są najdokładniejszym sposobem oceny odzieży, jednakże z uwagi na wymaganą konieczność przeprowadzania ich u 8 - 10 osobowej grupy są bardzo czasochłonne i kosztowne, a stosowane obecnie najczęściej do weryfikacji modeli komputerowych. Badania z zastosowaniem manekinów termicznych, umożliwiają określenie podstawowych parametrów związanych z ciepłochronnością odzieży, które powinny być osiągnięte w celu zapewnienia maksymalnej satysfakcji użytkownika odzieży. W obu przypadkach wymagana jest jednak specjalistyczna aparatura badawcza oraz zespół badaczy dysponujący odpowiednio dużym doświadczeniem w prowadzeniu badań oraz interpretacji ich wyników. W Pracowni Obciążeń Termicznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego udało się skompletować aparaturę badawczą, dzięki której można w kompleksowy sposób ocenić wpływ na organizm człowieka odzieży ochronnej i przeznaczonej do rekreacji. W badaniach określane są zmiany parametrów fizjologicznych oraz odczuć subiektywnych i parametrów psychologicznych. W niniejszym artykule przedstawiono bazę badawczą Pracowni Obciążeń Termicznych, a także możliwości jej praktycznego zastosowania w pr[...]

Wpływ odzieży chirurgicznej na obciążenie termiczne chirurgów. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Pracownicy służby zdrowia, laboratoriów, czy służb weterynaryjno- sanitarnych codziennie narażani są na działanie czynników biologicznych. Główną funkcją odzież przeznaczonej na blok operacyjny, gdzie znajduje się dużo krwi i płynów ustrojowych, jest ochrona zarówno personelu medycznego, jak i pacjenta, przed przenikaniem i przesiąkaniem szkodliwych czynników chorobotwórczych; brak ochrony dla personelu może oznaczać ryzyko zarażenia się np. HIV[1]. Odzież barierowa, czyli w tym wypadku fartuch ochronny, powinna stanowić ochronę przed patogenami bakteryjnymi i zakaźnym materiałem biologicznym przenoszonymi przez krew i płyny ustrojowe. Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG (wprowadzoną do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadnic[...]

Wpływ odzieży chirurgicznej na obciążenie termiczne chirurgów. Cz. II


  Rozpatrując wyniki pomiarów temperatury skóry dla wszystkich badanych zestawów stwierdzono, iż na początku badań najwyższą temperaturę skóry odnotowano dla fartucha C (32,98°C), najniższą dla fartucha A (32,68°C), po III etapie badań najwyższą temperaturę skóry odnotowano również dla fartucha C (33,97°C) najniższą zaś dla fartucha A (33,62°C). Największy zakres zmian podczas trwania badania zaobserwowano dla fartucha B (1,07°C), następnie dla fartucha C (0,96°C), najmniejszy natomiast dla fartucha A (0,94°C). W etapie III nie zaobserwowano znaczącej różnicy pomiędzy badanymi zestawami odzieży. Najniższa temperatura skóry, odnotowana w przypadku fartucha typu A, może być spowodowana zwiększoną możliwością odparowywania potu, większą oddychalnością materiału bawełnianego niż far[...]

Wpływ odzieży chirurgicznej na obciążenie termiczne chirurgów. Cz. III


  W trakcie III etapu (rys. 6) można bez problemu stwierdzić, iż najwyższą temperaturę w przestrzeni między ciałem a odzieżą odnotowano na prawej piersi (TH3), następnie na lewym ramieniu (TH2) oraz lewej łopatce (TH1). Rys. 6. Zestawienie uśrednionych wartości temperatury TH dla III etapu badania w zależności od punktu pomiarowego oraz badanego fartucha odzieży z naniesionymi błędami standardowymi Podczas III etapu nie obserwujemy takiego zróżnicowania w wartościach TH w zależności od badanych zestawów odzieży. Jedynie na lewej łopatce (TH1) zauważono różnicę pomiędzy badanymi fartuchami. W tym punkcie pomiarowym najwyższą temperaturę odnotowano dla fartucha C. Pozostałe wartości w poszczególnych punktach pomiarowych są zbliżone i mieszczą się w granicach swoich błędów standard[...]

 Strona 1