Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KRISTOF"

Przeciwsobny wzmacniacz mocy m.cz. z układami LM317/LM337

Czytaj za darmo! »

Szerokopasmowe przeciwsobne wzmacniacze mocy są znane i stosowane w praktyce od początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Gruntowne podstawy teoretyczne umożliwiające projektowanie tego typu wzmacniaczy zostały zawarte w trzech publikacjach z tamtego okresu: "High Audio Power from Relatively Small Tubes" " Barton';a [1], "Stabilized feed-back amplifiers" Harol[...]

Przeciwsobny wzmacniacz mocy klasy AB z wyjściem prądowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opis struktury układowej i zasady działania przeciwsobnego wzmacniacza mocy z wyjściem prądowym. Wzmacniacz zbudowany jest z elementów dyskretnych. Zastosowano w nim aktywną linearyzację tranzystorów mocy w stopniu końcowym. Artykuł zawiera także wskazówki dotyczące praktycznej implementacji tego rozwiązania. Przedstawione zostały również wyniki pomiarów, które ujawniają rzeczywistą liniowość prototypowego wzmacniacza podczas pracy bez globalnej pętli sprzężenia zwrotnego. Abstract. In this paper a current-output push-pull power amplifier have been described, including its circuit structure and principles of operation. The amplifier is composed of discrete components. Active linearization technique is applied to its output-stage power transistors. Some hints a[...]

Układ polaryzacji tranzystorowego wzmacniacza przeciwsobnego umożliwiający pracę w klasie (A)B

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano sposób oraz układ polaryzacji tranzystorów bipolarnych (BJT) pracujących w konfiguracji wzmacniacza przeciwsobnego, dzięki którym możliwa jest praca takiego wzmacniacza w klasie B lub AB. Opisano również wyniki przeprowadzonych wstępnych badań eksperymentalnych i omówiono ważniejsze aspekty praktycznej implementacji zaproponowanego rozwiązania. Abstract. In this paper a method and an appropriate circuit of biasing the bipolar transistors (BJT) configured as the push-pull amplifier are proposed, which enable such an amplifier to operate in class B or in class AB. The results of early experimental work are also described, and some essential aspects of practical implementation are briefly discussed. (The circuit of biasing the transistor push-pull amplifier towards class (A)B operation). Słowa kluczowe: układy analogowe, wzmacniacze tranzystorowe, wzmacniacze mocy, wzmacniacze przeciwsobne. Keywords: analogue circuits, transistor amplifiers, power amplifiers, push-pull amplifiers. Rozwiązania stosowane tradycyjnie Analiza dostępnych opisów literaturowych znanych rozwiązań układowych wzmacniaczy mocy, w tym głównie wzmacniaczy przeznaczonych do zastosowań w elektroakustyce [1-7] przekonuje nas, iż w kategorii analogowych wzmacniaczy mocy klasy B, (w praktyce są to wzmacniacze pracujące w klasie AB), powszechnym i dominującym rozwiązaniem są wzmacniacze oparte o układ komplementarnego wtórnika emiterowego (ang. Complementary Emitter Follower), rysunek 1a. Układ ten jest tam najczęściej wykorzystywany jako stopień końcowy, a praktyczna implementacja takiego wtórnika jest za zwyczaj odpowiednio do potrzeb rozbudowana i na ogół wymaga też użycia nieco większej liczby tranzystorów. Na przykład w celu uzyskania większego wzmocnienia mocy oraz ogólnie lepszych parametrów całego wzmacniacza pojedyncze tranzystory bardzo często zastępowane są podwójnymi tranzystorami pracującymi w układzie (w konfiguracji) Darlington&[...]

Tranzystorowy przeciwsobny wzmacniacz mocy z nietypowym układem polaryzacji

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano układ tranzystorowego przeciwsobnego wzmacniacza mocy wykorzystującego nietypowy sposób polaryzacji tranzystorów mocy, umożliwiający pracę tego wzmacniacza w klasie B lub AB. Proponowany sposób polaryzacji polega na prądowym sterowaniu tranzystorami mocy, dlatego nadaje się szczególnie dobrze do współpracy z tranzystorami bipolarnymi (BJT). Przedstawiony układ stopnia mocy może stanowić równoprawną alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań opartych o układ komplementarnego wtórnika emiterowego. W pracy wyjaśniono zasadę działania układu oraz przytoczono istotne wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych (pomiarów), które potwierdzają zarówno możliwość jak i celowość konstruowania wzmacniaczy w oparciu o ten nietypowy i wymykający się tradycji paradygmat. Abstract. This paper describes a circuit of the transistor push-pull power amplifier, which utilizes an atypical method of biasing the power transistors towards the class B or class AB mode of operation. The proposed method of biasing is based on the current drive of the power transistors, and thus it is especially well suited for Bipolar Junction Transistors. The proposed circuit of power stage may be considered as an equivalent alternative to the traditional Complementary Emitter Follower based solutions. The principles of operation of this circuit are explained in this paper, and also the essential results of experimental work (measurements) are shown, which confirm the possibility and desirability of the construction of amplifiers according to this atypical and slipping out of the tradition paradigm. (BJT push-pull power amplifier with an atypical bias circuit). Słowa kluczowe: układy analogowe, wzmacniacze tranzystorowe, wzmacniacze mocy, wzmacniacze przeciwsobne. Keywords: analogue circuits, transistor amplifiers, power amplifiers, push-pull amplifiers. Trochę na przekór tradycji Pomysł aby zaprojektować i skonstruować wzmacniacz mocy, którego zasada działania róż[...]

 Strona 1