Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF SUCHOCKI"

Nowoczesne czujniki do pomiaru wartości potencjału redox

Czytaj za darmo! »

W trakcie oczyszczania ścieków istnieje konieczność określenia sprawności tego procesu. W tym celu wykonuje się wiele pomiarów wartości wielkości fizykochemicznych, z których najczęstszy jest pomiar wartości potencjału redox. Pomimo swojej prostoty, pomiar ten niesie dużo informacji o procesach biochemicznych zachodzących w oczyszczanych ściekach. Dlatego też ciągle trwają prace nad nowymi k[...]

Optoelektroniczny czujnik do oznaczania stężenia tlenu rozpuszczonego w roztworach wodnych

Czytaj za darmo! »

Pomiary stężenia tlenu należą do najczęściej wykonywanych w ochronie środowiska naturalnego. Są bardzo ważne ponieważ na podstawie wyników ich oceniany jest stan środowiska naturalnego. Do chwili obecnej najczęściej wykorzystywanymi czujnikami tlenu są czujniki elektrochemiczne, budowane na podstawie koncepcji Clarka. Ich największą zaletą jest prostota konstrukcji, zaś wadą stosunkowa mała [...]

Koncepcja metody pomiaru stężenia metali ciężkich w glebie i osadach pościekowych

Czytaj za darmo! »

W trakcie oczyszczania ścieków powstają osady pościekowe, które ze względu na zawartość w nich bardzo dużej ilości związków organicznych, są coraz częściej używać do nawożenia gleb wykorzystywanych do produkcji roślinnej. Duża zawartość metali ciężkich w osadach pościekowych wymaga kontroli ich stężenia w nawożonej glebie, aby po nawiezieniu jej osadem nie przekroczyć dopuszczalnych wartości[...]

Nowy wskaźnik właściwości redox pojemność warstwy podwójnej


  Do chwili obecnej właściwości utleniająco-redukujące roztworów wodnych wyznaczane są przede wszystkim na podstawie zależności Nersta. Wartość potencjału redox mierzona jest miliwoltomierzem, jako różnica potencjału elektrody wskaźnikowej w stosunku do potencjału elektrody odniesienia [1-3]. Główną wadą tej metody pomiarowej jest procedura jej kalibracji. W tym celu wykorzystuje się zestaw roztworów chemicznych o składzie, który determinuje ściśle określoną wartość potencjału redox. Ze względu jednak na trudności związane z precyzyjnym wykonaniem tych roztworów oraz ich małą trwałością ten sposób kalibracji jest mało dokładny [3]. Wpływa także ujemnie na dokładność określenia wartości redox tą metodą. Dlatego też podjęto prace, których celem było opracowanie nowej metody pozwalającej na proste i dokładne określenie właściwości redox badanych roztworów wodnych. Nowy współczynnik określający właściwości redox badanych roztworów wodnych W celu określenia właściwości redox badanego roztworu autor zaproponował nowy wskaźnik, którego definicja przedstawiona jest poniżej: (1) gdzie: Cox |V - wartość stężenia części utlenionej jonów w objętości roztworu, Cred |V - wartość stężenia części zredukowanej jonów w objętości roztworu. Wartość współczynnika Kredox jest określana wyłącznie na podstawie relacji między formą utlenioną Cox i Cred zredukowaną jonów i, nie zależy od typu zastosowanej elektrody, jej konstrukcji, czy też materiału z którego została wykonana. Koncepcja nowej metody określania właściwości redox Wartość zaproponowanego współczynnika może być wyznaczana za pomocą czujnika, którego przykładowe kon[...]

Właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych w dziedzinie częstotliwości i metoda ich wyznaczania

Czytaj za darmo! »

W pracy przeanalizowano właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych w dziedzinie częstotliwości. Wykazano, że w przypadku małych stężeń oznaczanych jonów, elektrody te mogą być traktowane jak przetworniki pomiarowe I rzędu. Ich właściwości metrologiczne charakteryzowane są przez czułość i częstotliwość graniczną. Przeanalizowano zastosowanie metody chronoamperometrycznej do wyznaczania wartości częstotliwości granicznej elektrod woltamperometrycznych i zaprezentowano wyniki weryfikacji laboratoryjnej. Abstract. Metrological properties of the voltammetric electrodes in the frequency domain have been analyzed in this article. It has been demonstrated that in the case of low concentrations of the marked ions these electrodes may function like measuring converters type I. Sensitivity and limiting frequency characterize their metrological properties. The application of the chronoamperometric method in determining the value of the voltammetric electrode limiting frequency was analyzed and the results of the laboratory verification were presented. (Metrological Properties of Voltammetric Electrodes in the Frequency Domain and a Method of Their Determination) Słowa kluczowe: pomiary woltamperometryczne, właściwości metrologiczne, częstotliwość graniczna, dokładność pomiarów. Keywords: voltammetric measurements, metrological properties, limit frequency, measuring accuracy. Wstęp W dzisiejszych czasach coraz częściej monitoruje się stan środowiska naturalnego, w szczególności akwenów wodnych. W tym celu wykorzystuje się różne metody elektrochemiczne i czujniki, między innymi różne odmiany metod woltamperometrycznych [1-11]. Czujniki pomiarowe, w tym elektrody woltamperometryczne montowane są w miejscach, gdzie stężenie oznaczanych związków może ulegać znacznym zmianom harmonicznym w czasie. Dlatego też pojawiła się konieczność przeanalizowania właściwości metrologicznych elektrod woltamperometrycznych w dziedzinie częstotliwości, i[...]

Zastosowanie metody galwanostatycznej do wyznaczania błędu fazy elektrod woltamperometrycznych DOI:10.15199/48.2015.02.53

Czytaj za darmo! »

W pracy przeanalizowano właściwości metrologiczne elektrod woltamperometrycznych w dziedzinie częstotliwości. Wykazano, że w przypadku, gdy reakcja elektrochemiczna kontrolowana jest procesem transportu jonów, elektroda woltamperometryczna zachowuje się tak jak przetwornik pomiarowy I rzędu. Jej właściwości metrologiczne opisane są przez czułość, częstotliwość graniczną, błąd amplitudy i błąd fazy. Przeprowadzona analiza pokazała, że w takim przypadku błąd fazy elektrody woltamperometrycznej jest uzależniony od mechanizmu transportu jonów do/od jej powierzchni. Zaproponowano także sposób pomiaru błędu fazy elektrod woltamperometrycznych w oparciu o metodę galwanostatyczną. Wyniki symulacji numerycznych i przeprowadzonej weryfikacji laboratoryjnej pokazały, że błąd fazy zależy od rodzaju oznaczanych jonów i ich stężenia oraz konstrukcji zastosowanej elektrody woltamperometrycznej. Summary. In this paper metrological properties of voltammetric electrodes are being analyzed in the frequency domain. It has been shown that in the case when a controlled electrochemical reaction is a process of ions transport, a voltammetric electrode acts like an order 1 measuring converter. Its metrological properties are described by sensitivity, limiting frequency, amplitude and phase errors. The analysis conducted has shown that a phase error of the voltammetric electrode is related to the mechanism of ions transport to and from its surface. Moreover, a galvanostatic method of measuring the voltammetric electrode phase error is described and suggested. The results of numerical simulations and laboratory verification show that the phase error is related to marked ions and to their concentration as well as to the construction of the voltammetric electrode used. Metrological properties of voltammetric electrodes in the frequency domain Słowa kluczowe: pomiary woltamperometryczne, właściwości metrologiczne, charakterystyka fazowa, dokładność pomiarów. Keywords: vo[...]

 Strona 1