Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Rosochacki"

Identyfikacja zagrożeń jako istotny element procesu oceny ryzyka eksploatacji instalacji ziębniczych oraz pomp ciepła


  W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych pojęć stosowanych w analizach bezpieczeństwa obiektów technicznych na tle unormowań prawnych, ze szczególnym odniesieniem do instalacji ziębniczych i pompy ciepła. Analizie poddano tak fundamentalne pojęcia jak szkoda oraz zagrożenie. Zaproponowano wykaz istotnych zagrożeń dla życia i zdrowia. Wskazano na niedokładności w zakresie terminologii. Zgłoszono postulat podjęcia niezbędnych prac zmierzających do sprecyzowania terminów związanych z problematyką oceny bezpieczeństwa instalacji ziębniczych oraz pomp ciepła. Hazards identyfication as important element of risk assesment for refrigeration systems and heat pumps This paper presents the characteristics of selected concepts used in safety analysis of technical objects on the background of legal norms, with particular reference to the refrigeration systems and heat pumps. The fundamental concepts such as harm and hazard are analized. A list of significant risk for life and health is proposed. The inaccuracies of terminology are pointed out. A postulate taking the necessary work to clarify terms related to the issues of safety assessment of refrigerating installations and heat pumps.Procedura kształtowania bezpieczeństwa nowoczesnych instalacji ziębniczych wymaga wykonania analiz i rozwiązania wielu problemów z zakresu projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji. Szczególne znaczenie w badaniach bezpieczeństwa instalacji ziębniczych należy obecnie przypisać analizie ryzyka. Jej podstawowym celem jest uzyskanie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: (i) Jakie zagrożenia mogą towarzyszyć eksploatacji urządzenia? (ii) Jakie mogą być scenariusze zdarzeń prowadzące do wypadku? (iii) Jakie zdarzenia mogą inicjować wypadki? (iv) Jak oszacować i w jaki sposób obniżyć prawdopodobieństwo wypadków? (v) Jak ograniczyć ewentualne szkody? Niektóre z odpowiedzi na tak sformułowane pytania mogą mieć charakter jakościowy, inne - ilościowy. W[...]

Uszkadzalność instalacji chłodniczych wybranych obiektów lądowych


  Praca poświęcona jest zagadnieniu uszkadzalności instalacji chłodniczych wykorzystywanych w obiektach handlowych. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją. Na podstawie analizy danych obejmujących ponad tysiąc awarii zaproponowano ich klasyfikację oraz wyznaczono wybrane statystyki. REFRIGERATING INSTALLATION FAILURE OF SELECTED LAND OBJECTS This study is dedicated to the failure of refrigerating installations used in retails. Attention was turned on exploitation threats. On basis analysis of data including over thousand breakdowns their classification were proposed and determined designated statistics. Wstęp Współczesna technika gwarantuje dziś możliwości zapewnienia właściwie w dowolnym pomieszczeniu warunków zapewniających komfort klimatyczny czy utrzymanie określonych parametrów atmosfery (temperatura, skład, wilgotność). Istotną rolę odgrywa tu technika chłodnicza. Znajduje ona obecnie zastosowanie na przykład na wszystkich jednostkach morskich różnych typów. Jednostki te są wyposażane w urządzenia chłodnicze, klimatyzacji i magazyny prowiantu. Na jednostkach specjalistycznych: chłodniowcach, promach, bazach rybackich, trawlerach, kontenerach występują dodatkowe urządzenia chłodnicze o znacznej masie czynnika chłodniczego [1-3]. Procesowi eksploatacji instalacji chłodniczych towarzyszy wiele zagrożeń. Z punktu widzenia bezpieczeństwa człowieka i środowiska naturalnego istotne są tu przede wszystkim zagrożenia związane z możliwością emisji czynników chłodniczych (ziębników). Ze względu na specyfikę substancji używanych w instalacjach chłodniczych zawsze występują wycieki czynników [4-7]. Wprowadzona norma PN-EN 378 [8] formułuje miedzy innymi sposób oceny skutków ekologicznych takich wycieków. Za ich miarę przyjmuje się wartość tzw. wskaźnika TEWI (ang.: Total Equivalent Warming Impact - całkowity równoważnik efektu cieplarnianego) uwzględniającego bezpośrednią zdolność czynnika do tworzenia t[...]

Badania emisji czynnika ziębniczego z urządzeń ziębniczych obiektów handlowych


  W pracy podjęto zagadnienie emisji czynnika ziębniczego z urządzeń ziębniczych. Ocenie poddano wartości całkowitego równoważnego wskaźnika ocieplenia (TEWI). Zamieszczono wyniki badań wielkości emisji ziębnika dla grupy obiektów handlowych. THE STUDY OF REFRIGERANT EMISSION FROM COOLING EQUIPMENT IN COMMERCIAL FACILITIES In this paper the issue of refrigerant emission from cooling devices is raised. The value of Total Equivalent Warming Impact factor (TEWI) is evaluated. The test results of value of refrigerant emission for commercial facilities group are presented. Wstęp Proces eksploatacji urządzeń ziębniczych stanowi źródło wielu zagrożeń. Poza typowymi dla systemów technicznych (zagrożenia termiczne, elektryczne, mechaniczne) specyficzne dla tej grupy urządzeń są zagrożenia wynikające ze specyfiki czynników ziębniczych. Istotny jest przy tym fakt, że wycieki te występują praktycznie zawsze. Ocena globalnego ocieplenia atmosfery uwzględniająca wpływ bezpośredniej emisji czynnika ziębniczego do atmosfery oraz pośredni wpływ emisji dwutlenku węgla podczas wytwarzania energii niezbędnej do działania urządzeń ziębniczych w okresie odpowiadającym ich trwałości eksploatacyjnej może być prowadzona z wykorzystaniem podejścia zaprezentowanego w normie PN-EN 378 [1]. Określono w niej postać miary stanowiącej podstawę takiej oceny. Jest nią wartość tzw. wskaźnika TEWI (ang.: Total Equivalent Warming Impact - całkowity równoważny wskaźnik ocieplenia). Jego wartość można określić ze wzoru: (1) gdzie: TEWI (GWP L n) I = ⋅ ⋅ - składowa uwzględniająca wpływ strat nieszczelności, TEWI GWP m ( ) II rec = ⋅ ⋅ 1-α - składowa uwzględniająca wpływ strat odzysk[...]

Wpływ na atmosferę urządzeń ziębniczych stosowanych w przemyśle spożywczym


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu eksploatacji urządzeń ziębniczych stosowanych w przemyśle spożywczym na atmosferę. Badaniami objęto grupę urządzeń stosowanych w obiektach handlowych i gastronomicznych. Za miarę takiego wpływu przyjęto wartości całkowitego równoważnego wskaźnika ocieplenia (TEWI) oraz jego składowych. IMPACT ON THE ATMOSPHERE REFRIGERATION EQUIPMENT FOR FORD INDUSTRY This paper presents results of investigation of the impact of the refrigeration equipment operation used in the food industry on the atmosphere. The study included a group of devices used in catering and grocery stores. The total equivalent warming index (TEWI) and is components are taken as a measure of this effect.Wstęp Ze względu na fakt, że liczba eksploatowanych urządzeń ziębniczych nieustannie rośnie w skali globalnej podejmowane są próby możliwie miarodajnych oszacowań negatywnych oddziaływań na środowisko związanych z ich funkcjonowaniem. W analizach obliczeniowych uwzględniono wyniki czteroletnich badań obejmujących eksploatację kilkudziesięciu urządzeń. Istotnym i oryginalnym elementem przeprowadzonej analizy obliczeniowej było uwzględnienie w niej unikalnych danych liczbowych pozyskanych w badaniach, określających poziom wartości niekontrolowanej emisji do atmosfery czynników ziębniczych odpowiadającemu stratom związanym z nieszczelnościami instalacji. Do oceny przyjęto dwie wartości wskaźnika emisji CO2 odpowiadające emisji tego gazu w Polsce (jako rezultat głównie spalania węgla) oraz wielkość emisji podawanej jako wartość średnią dla krajów UE. Przeanalizowano trzy poziomy rocznych strat czynnika przez nieszczelności odpowiadające wyciekom na poziomie 8%, 50% oraz 100%. W obliczeniach uwzględniono piętnastoletni okres eksploatacji urządzeń. Przeprowadzone badania wykazały między innymi, że znaczny wpływ na proces globalnego ocieplenia atmosfery, poza szkodliwym oddziaływaniem niekontrolowanych emisji czynnika ziębn[...]

 Strona 1