Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"EUGENIUSZ PROCIÓW"

The transport properties of sputter-deposited Ge-Sb-V thin films

Czytaj za darmo! »

The thermoelectric properties of Ge-based films have attracted much interest due to their technical application in converter technology as thermistors or thermopiles [1, 2]. These properties, similar to the films of other semiconductors, strongly depend on their crystalline structure. The grain size and volume of crystalline phase in Ge film are determined by technology. The films prepared b[...]

Electrical electrodes of Ni-Me (Me=Ag, Mo, Cu) on YBa2Cu3Ox surface

Czytaj za darmo! »

The quality of metallic electrodes affects the measured critical temperature Tc and critical current Ic of high-temperature ceramic superconductors. In this paper the YBa2Cu3Ox system with thin metallic film mono- and bi-layer conductors as a current and voltage electrodes is described. The influence of contact layer systems Ni-Cu, Ni-Ag and Ni-Mo on critical temperature and current density was examined. The simple model of physical phenomena in superconductor-metal interlayer has been presented. Streszczenie. Jakość wykonania metalicznych elektrod ma istoty wpływ na mierzone wartości temperatury krytycznej Tc i prądu krytycznego Ic ceramicznych nadprzewodników wysokotemperaturowych. W pracy przedstawiono wyniki badań elektrod dwuwarstwowych. Elektrody te wykonano w celu poprawienia właściwości elektrod niklowych. Zastosowano rozpylanie magnetronowe z odpowiednich targetów w połączeniu z parowaniem próżniowym. (Kontakty elektryczne z Ni-Me (Me=Ag, Mo, Cu) na powierzchni YBa2Cu3Ox). Keywords: superconductor; resistivity; metallic electrodes. Słowa kluczowe: nadprzewodnik; rezystywność; metaliczne elektrody. Introduction The main technological problem for high-current applications of ceramic superconductors is to prepare the metallic contacts on the surface of superconducting material. These contacts being the current electrodes should be characterized by very good mechanical properties and low resistance. Such features allow to avoid a drop of a basic superconducting parameters, such as critical temperature Tc and critical current density jc. Highquality electrodes also enable the development of highcurrent practical applications of a new ceramic superconducting materials. There are many requirements for current (and voltage) electrodes deposited on surface of ceramic hightemperature superconductor. The resistance of electrical contact should be as low as possible to avoid the heat generation during high currents flow. The thermal [...]

Wpływ składu materiałowego na przewodnictwo elektryczne cienkich warstw otrzymanych na bazie TiO2

Czytaj za darmo! »

Jednym z materiałów podstawowych, wykorzystywanych do wytwarzania cienkich warstw typu TOS (Transparent Oxide Semiconductor) jest TiO2. Do najważniejszych właściwości tlenku tytanu należy zaliczyć, między innymi, szeroką przerwę zabronioną (>3 eV [2]), co z jednej strony sprawia, iż jest on izolatorem w temperaturze pokojowej, ale z drugiej zapewnia dobrą przeźroczystość dla promieniowania w[...]

Wpływ domieszkowania Tb na zwilżalność i wolną energię powierzchniową cienkich warstw TiO2


  Dynamiczny rozwój metod fizycznego osadzania PVD (Physical Vapour Deposition) związany jest z rosnącym w ostatnich latach zapotrzebowaniem na nanokrystaliczne powłoki, które posiadają nowe i odmienne właściwości w porównaniu do standardowych powłok. Szeroko prezentowane w literaturze przedmiotu przykłady możliwości zastosowania tego typu powłok dotyczą głównie takich tlenków metali jak TiO2 [1-10], SnO2 [11], czy ZnO [12]. Materiały te są dobrymi kandydatami do wytwarzania tzw. powłok funkcjonalnych, których właściwości mogą być modyfikowane, między innymi, przez selektywne domieszkowanie [1, 10, 11]. Z punktu widzenia zastosowań pożądane są powłoki o wysokiej przezroczystości [1, 8], wysokiej aktywności fotokatalitycznej [2, 6], podwyższonej twardości [3, 8], czy też o odpowiednich właściwości elektrycznych [3, 11, 12]. Oprócz tego istnieje zapotrzebowanie na powłoki o określonej zwilżalności powierzchni, czyli tzw. powłoki hydrofilowe oraz hydrofobowe [7, 9]. Są to warstwy o odpowiednio wysokim lub niskim stopniu zwilżalności powierzchni przez wodę. Zwłaszcza wytwarzanie warstw na bazie tego samego materiału, które mają różny stopień zwilżalności jest atrakcyjne z punktu widzenia zastosowań w przemyśle. W pracy przedstawiono analizę wyników pomiarów zwilżalności nanokrystalicznych cienkich warstw TiO2. Właściwości matrycy były modyfikowane przez domieszkowanie terbem. Elektronika 3/2011 77 Zwilżalność powierzchni cienkich warstw TiO2 badano w celu określenia wpływu domieszkowania terbem na termodynamiczne właściwości powierzchni warstw. Dwutlenek tytanu został wybrany jako matryca z uwagi na wysoki stopień przezroczystości w zakresie widzialnych fal świetlnych, odmienne właściwości w zależności od typu struktury krystalicznej, nietoksyczność i wysoki st[...]

Termoelektryczne, konduktometryczne i optyczne badania gazoczułej cienkiej warstwy TiO2:(V, Ta)


  Detection of flammable and exhaust gases is a subject of growing importance both in energy-saving and environmental protection industry [1]. Due to simple operation principle, low cost, small size and good compatibility with standard microelectronic processing of semiconducting metal oxide gas sensors, tremendous efforts have been devoted recently to develop such sensor for application in toxic gas detection, air quality management and environmental monitoring [2-6]. Compared with optical sensors and electrochemical sensors, metal oxide gas sensors have good sensitivity to some relevant gases like CO, NOx, H2 and hydrocarbons [7], but possess relatively low selectivity to a specific target gas [8]. Obviously, selection of the thin film composition is related to detected gas, however SnO2 [9, 10], ZnO [11, 12], WO3 [13, 14] and TiO2 [15, 16] are the most frequently used thin films in gas sensing. Increase of the TiO2 thin film sensors selectivity can be obtained by decrease of the crystallite size. In such case, active surface area of the coating is increased, which results in larger adsorption of the gas particles [17]. Also, it can be obtained by selective doping of TiO2 with different dopants, but incorporation of too much amount of dopant can cause increase of resistance, which will simultaneously deteriorate the gas detection selectivity. There are two main measurement methods used in gas sensing. The most common is conductometrical, which is based on measurement of a change of electrical resistance. The value of resistance is directly dependent on carrier concentration and it changes in the presence of detected gases. The most important parameters of gas sensors are response and recovery time. Response of the sensing layer is the time required from the initial contact with the gas to 90% of the output signal [18-20]. Similarly, recovery of the sensing layer is the time required for change of the output signal to 10% of it[...]

Analiza właściwości cienkich warstw TiO2:Tb jako powłok fotokatalitycznych


  Rozwój nowoczesnych technologii związany jest obecnie w dużym stopniu z właściwościami oraz z możliwościami zastosowania materiałów na bazie tlenków metali. Jednym z takich materiałów jest dwutlenek tytanu (TiO2), który ma szereg takich zalet jak np. duża przezroczystość, duża stabilność termiczna, chemiczna i mechaniczna oraz duża aktywność fotokatalityczna [1-3]. Właściwości dwutlenku tytanu mogą być modyfikowane m.in. przez zmianę parametrów procesu nanoszenia [4], domieszkowanie [4, 5] lub też przez obróbkę poprocesową (np. wygrzewanie) [6]. TiO2 jest uznanym materiałem fotokatalitycznym, powszechnie stosowanym przy wytwarzaniu powłok samoczyszczących. Jego aktywność fotokatalityczną można dodatkowo zwiększyć wytwarzając materiały o większej powierzchni aktywnej lub stosując domieszki np. w postaci takich pierwiastków ziem rzadkich jak terb, europ, czy też neodym [2, 3, 5]. Część eksperymentalna Cienkie warstwy TiO2 i TiO2:Tb naniesiono metodą wysokoenergetycznego rozpylania magnetronowego, rozpylając metaliczne targety Ti oraz Ti[...]

Przezroczyste powłoki samoczyszczące na bazie TiO2:Tb


  W ostatnich latach coraz bardziej pożądane są funkcjonalne materiały tlenkowe o nanokrystalicznej strukturze. W szczególności chodzi tu o przezroczyste cienkie warstwy domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich. Jest to bezpośrednio związane z unikatowymi właściwościami takich materiałów, które mogą być wykorzystane jako aktywne powłoki w konstrukcji różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, jak i w elementach optoelektronicznych. Jednym z najczęściej stosowanych obecnie tlenków metali jest dwutlenek tytanu. TiO2 charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi, termicznymi i antykorozyjnymi. Oprócz tego, ma odmienne właściwości w zależności od typu struktury krystalicznej, a także jest przezroczysty (>80%) w zakresie światła widzialnego dla oka ludzkiego [1-8]. Dwutlenek tytanu jest także uznanym materiałem o właściwościach fotokatalitycznych (samoczyszczących). Wyniki badań prezentowane w literaturze pokazują, że domieszkowanie TiO2 pierwiastkami ziem rzadkich w znacznym stopniu zwiększają szybkość reakcji dekompozycji zanieczyszczeń na powierzchni np. cienkich warstw. Wcześniejsze badania cienkich warstw TiO2, które prowadzili autorzy wykazały, że domieszkowanie np. europem pozwala na uzyskanie nanokrystalicznych, przezroczystych powłok, które mają znacznie większą aktywność fotokatalityczną w porównaniu do niedomieszkowanego TiO2 [9]. Z kolei w niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu domieszkowania terbem na właściwości strukturalne i optyczne a także właściwości samoczyszczące dwutlenku tytanu. Sposób wytwarzania cienkich warstw Cienkie warstwy wytworzono wysokoenergetyczną metodą rozpylania magnetronowego w plazmie tlenowej (bez obecności argonu jako gazu roboczego). Warstwy niedomieszkowanego dwutlenku tytanu uzyskano rozpylając metaliczny target tytanowy. Z kolei warstwy domieszkowane ter[...]

 Strona 1