Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW BRZÓZKA"

Szybka metoda wykonywania niebondowanych mikroukładów w technologii polimerowej

Czytaj za darmo! »

Współczesny świat stawia przed chemią analityczną wiele wyzwań. Analizowane próbki muszą mieć coraz mniejsze objętości (cecha szczególnie ważna w diagnostyce medycznej), na przeprowadzenie oznaczenia należy zużyć minimalną ilość odczynników, a samą analizę najlepiej przeprowadzić w miejscu pobrania próbki, np. przy łóżku pacjenta [1]. Wszystko to powoduje, że coraz powszechniejsza staje się [...]

Nowy typ przepływowego mikrokonduktometru bezkontaktowego

Czytaj za darmo! »

Pomiar konduktometryczny polega na pomiarze przewodnictwa roztworu. Ze względu na rodzaj pomiaru konduktometrię można podzielić na: konduktometrię bezpośrednią (pomiar czystości wody, kontrola przebiegu reakcji), miareczkowanie konduktometryczne (miareczkowania alkacymetryczne, strąceniowe, redoksometryczne i kompleksometryczne). Inny podział metod konduktometrycznych wynika z konstrukcji de[...]

Pasywny mikromieszalnik przepływowy wytworzony metodą mikrofrezowania i bondowania termicznego w PMMA

Czytaj za darmo! »

Celem prezentowanej pracy było wykonanie pasywnego, wysokosprawnego mikromieszalnika przepływowego. Wykonany mikromieszalnik był strukturą w pełni trójwymiarową, w której mieszanie zachodzi głównie poprzez dyfuzję. Mikrokanały wykonano metodą mikrofrezowania w płytkach z PMMA, a następnie połączono ze sobą poprzez bondowanie termiczne. Parametry procesu bondowania dobrano w ten sposób, aby zminimalizować deformację mikrokanałów. Dodatkowo opracowano szybką metodę justowania mikrokanałów. Abstract. This paper presents a highly efficient passive micromixer with a three-dimensional topography of microchannel that employs diffusion for mixing. The microchannels were created in PMMA plates by mechanical milling with a high frequency spindle. The PMMA plates with microchannels were thermally bonded to form sealed 3D micromixer structure. The developed device is easy to fabricate and has excellent working characteristics in the continuous-flow mode. In this paper we describe a simple method of microchannels’ adjustment. (Passive fluidic micromixer created by micromilling and thermal bonding in PMMA). Słowa kluczowe: Micromieszalnik, mikrofezowanie, poli(metakrylan metylu). Keywords: Micromixer, micromilling, polymethyl methacrylate. Wstęp Mikromieszalniki są często stosowane w analityce oraz bioanalityce jako podzespoły układów Lab-on-a-chip. Mogą być zarówno częścią tzw. układów zintegrowanych lub stanowić oddzielne moduły. Ich rola polega na mieszaniu strumieni cieczy bądź gazów. Zadaniem mikromieszalnika jest zapewnienie jak najlepszego wymieszanie składników w jak najkrótszym czasie. Mikromieszalniki przepływowe są wytwarzane w różnorodnych materiałach. Początkowo wykorzystywano głównie krzem. Wynikało to z dobrze opanowanej technologii obróbki[...]

Miniaturowy system analityczny do hodowli komórkowych

Czytaj za darmo! »

Celem badań było wykonanie miniaturowego systemu przeznaczonego do hodowli komórek adherentnych, a następnie ocena jego przydatności w prowadzeniu analiz z wykorzystaniem hodowanych komórek. W wykonanym mikrosystemie przeprowadzono kilkudniową hodowlę komórek: A549 - komórki nowotworowe płuc oraz HT-29 - komórki nowotworowe jelita grubego, wcześniej opracowując protokoły sterylizacji i przygotowania mikroukładu do hodowli. Przeprowadzono testy związane z oceną toksyczności komórek na modelowym związku, jakim był 1,4- dioksan. Prawidłowość pracy mikroukładu potwierdzono poprzez skorelowanie otrzymanych wyników z testem wykonanym w skali makroskopowej. Opracowano również protokół ponownego wykorzystania mikrochipu do hodowli komórkowej oraz metodykę oceny absorpcji w PDMS-ie testowanych związków (dioksanu) w mikroukładzie. Abstract. The aim of our study was to obtain a microsystem for adherent cell culture and then assess its usefulness for tests on the cultured cells. The culture of the human lung carcinoma cells (A549) and colorectal carcinoma cells (HT-29) was carried on in the microdevice for several days. The microdevice before cell docking in microchambers was especially prepared and sterilized according to the developed procedures. Both A549 and HT-29 cells are adherent, however they require a different conditions of growth to be optimized. However, the possibility of using the chip constructed and designed for culture different cell lines has been confirmed, which underline the versatility of the microchip. The suitability of the designed microsystem for cell-based cytotoxicity assay application was verified using 1,4-dioxane as a model toxic agent. The series of cytotoxicity tests in the microdevice as well as in classic 96-well cell culture plates were performed to compare results obtained in micro- and macroscale. The microdevice is fully reusable, i.e. it was used several times for various cell culture and cytotoxic experiments. The[...]

Technika łączenia warstw polimerowych z ceramicznymi elementami mikroukładów analitycznych

Czytaj za darmo! »

W pracach nad układami typu µTAS (Micro Total Analysis Systems) [1,2], zgodnie z najnowszymi tendencjami badawczymi, poszukuje się tanich technologii, umożliwiających wykonywanie układów do ciągłego monitorowania lub jednorazowego użytku. Technologia przy wykorzystaniu nowoczesnej ceramiki (np. niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej LTCC - Low Temperature Cofired Ceramics) jest zn[...]

 Strona 1