Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Brachmański"

WYRAZISTOŚĆ LOGATOMOWA JAKO MIARA JAKOŚCI MOWY KODOWANEJ W FORMACIE MP3 DOI:10.15199/59.2017.6.41


  Standard MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) jest to jeden z najpopularniejszych formatów plików dźwiękowych. Został on opracowany w Instytucie Fraunhofera przy współpracy z firmą Thomson w 1991 roku i zaaprobowany przez ISO jako międzynarodowy standard ((ISO 11172-3) [10]. W standardzie MP3, opisanym w licznej literaturze [8], [9], [10], [13], [14], [16], [20], kodowanie polega na ograniczeniu wielkości strumienia fonicznego przez usunięcie z niego składowych, które są nieistotne z punktu widzenia słuchacza. Wykorzystuje się w tym celu pewne niedoskonałości ludzkiego ucha, a w szczególności tzw. efekt maskowania w dziedzinie częstotliwości i czasu. Format MP3 jest przede wszystkim stosowany do kompresji plików muzycznych, ale nie tylko. Jest on bowiem używany również w niektórych komunikatorach głosowych, a także wykorzystywany do archiwizacji nagrań słownych. W zależności od ustalonych parametrów (szybkości bitowej) kompresji MP3 plik może mieć większy lub mniejszy rozmiar. Prezentowana praca jest kontynuacją wcześniejszych badań nad określeniem związku między jakością kodowanej mowy, a różnymi czynnikami wpływającymi na tą jakość [3], [6]. Jednym z takich czynników jest szybkość bitowa przy różnych technikach kodowania sygnału mowy. W pracy zbadano wpływ szybkości bitowej na jej jakość sygnału mowy kodowanego w standardzie MP3. Ocenę jakości mowy można wykonać subiektywnymi i obiektywnymi metodami [1], [2], [4], [5], [7], [11], [12], [15], przy czym najbardziej wiarygodne są metody subiektywne. Zaletą ich jest fakt, że oceny dokonuje człowiek, natomiast wadą ich duża czasochłonność, a co za tym idzie duża kosztowność. Subiektywna ocena jakości kodowania mowy może być wykonana według kryterium wskaźnika ocen (MOS) [11] bądź według kryterium zrozumiałości (wyrazistość logatomowa) [17], [18]. W literaturze wyniki oceny jakości sygnału mowy poddanego różnym technikom kodowania, prezentowane są jako wskaźniki MOS otrzymane na p[...]

SUBIEKTYWNA OCENA WPŁYWU SZYBKOŚCI BITOWEJ NA JAKOŚĆ SYGNAŁU MUZYCZNEGO KODOWANEGO W STANDARDZIE AAC DOI:10.15199/59.2018.6.56


  1. WSTĘP Współczesne systemy telekomunikacyjne wykorzystują w procesie transmisji sygnałów mowy i muzyki różne techniki kompresji. Najbardziej popularną technika kompresji plików muzycznych jest format mp3 (MPEG-1 Layer 3), natomiast w emisji cyfrowego radia DAB używany jest format AAC (Advanced Audio Coding), natomiast w DAB+ - HE-AAC (High-Efficiency Advanced Audio Coding). Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań dotyczących wpływu różnych technik kodowania na ocenę przez polskich słuchaczy jakości sygnału muzyki, w warunkach różnej szybkości bitowej. Celem tych badań było: 1. wyznaczenie minimalnej szybkości bitowej, od której słuchacze oceniają jakość jako bardzo dobrą, 2. stworzenie bazy wyników otrzymanych dla różnych technik kodowania, różnych szybkości bitowych i różnych gatunków muzyki, która to baza służyłaby do weryfikacji nowoopracowywanych metod obiektywnych oceny jakości. Testy jakościowe były i są prowadzone przez wiele instytucji różnymi metodami również z uwzględnieniem różnych gatunków muzyki [6], [7], [10], [11], [14], [17], [21]. Generalnie jakość kodowania zarówno mowy jak i muzyki można oceniać metodami obiektywnymi [1], [13], [16], [19] lub subiektywnymi [2], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [14], [15], [17], [18], [20]. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki otrzymane subiektywną metodą Absolute Category Rating (ACR) zalecaną przez International Telecommunication Union do oceny jakości mowy [18] i muzyki [15]. Ocenę jakości sygnału muzycznego poddanego kodowaniu AAC z różną szybkością bitową wykonano z wykorzystaniem pięciostopniowej skali ocen jakości [15] 2. EKSPERYMENT W ramach prezentowanych badań określono wpływ szybkości bitowej na jakość sygnału fonicznego (muz[...]

SUBIEKTYWNA OCENA WPŁYWU TECHNIKI KODOWANIA NA JAKOŚĆ SYGNAŁU MUZYCZNEGO DOI:10.15199/59.2016.6.78


  SUBJECTIVE ASSESSMENT OF INFLUENCE OF CODING TECHNIQUES ON AUDIO QUALITY Streszczenie: Rozwój usług telekomunikacyjnych pociąga za sobą konieczność efektywnego wykorzystania pasma przydzielonego do transmisji. Sygnały foniczne przed przesłaniem poddawane są kodowaniu. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu techniki kodowania na ocenę jakości sygnału fonicznego reprezentującego różne gatunki muzyki. Ocenę wykonano, zalecaną przez International Telecommunication Union, subiektywną metodą wykorzystującą pięciostopniową skalę ocen. W badaniach wykorzystano sygnały testowe z bazy sygnałów muzycznych stworzonej w Katedrze Akustyki i Multimediów. Abstract: The progress in the telecommunication services demands the necessity of more efficient usage of assigned transmission band. Audio signals are encoded before the sending. The main aim of the presented research was to determine the influence of the coding techniques on the quality assessment of the audio signal which was demonstrated by various music genres. The quality assessment of the audio signal was carried out according to International Telecommunication Union recommendation with the subjective method using five degrees evaluation marks. In the tests the signals were taken from the database set at the Chair of Acoustics and Multimedia. Słowa kluczowe: jakość muzyki, kodowanie sygnału fonicznego, metody oceny jakości muzyki, ocena jakości muzyki, Keywords: assessment of audio quality, audio quality assessment methods, audio coding, audio quality, 1. WSTĘP Rozwój usług telekomunikacyjnych pociąga za sobą konieczność efektywnego wykorzystania pasma przydzielonego do transmisji. Celem sprostania temu zadaniu stosowanych jest wiele rozwiązań, w których sygnał muzyczny poddany jest różnego rodzaju przekształceniom, w tym kodowaniu Wykorzystywane są w tym celu różne algorytmy, zwane kodekami, (koder po stronie nadawczej, a po stronie odbiorczej dekoder). Charakterys[...]

 Strona 1