Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF GLIŃSKI"

Wymagania dla urządzeń automatyki zabezpieczeniowej sieci elektroenergetycznych w świetle nowych norm


  Urządzenia automatyki zabezpieczeniowej, a w szczególności elektroniczne urządzenia do pomiarów, automatyki, sterowania i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych, jak wszystkie wyroby elektryczne, podlegają obowiązkowi oceny zgodności z dyrektywami nowego podejścia Unii Europejskiej [1]. Z reguły urządzenia te podlegają pod dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i dyrektywę niskonapięciową (LVD), które zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia [2], [3]. W szczególnych przypadkach mogą mieć zastosowanie również inne dyrektywy, jak na przykład dyrektywa dotycząca wyposażenia używanego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX). Niniejsze opracowanie dotyczy wymagań jakie powinny spełniać urządzenia automatyki zabezpieczeniowej na zgodność (miedzy innymi) z dyrektywami EMC i LVD. Ocena zgodności wyrobu z dyrektywami jest problemem trudnym. W celu ułatwienia oceny wprowadzono pojęcie norm zharmonizowanych z daną dyrektywą. Spełnienie przez urządzenie wymagań norm zharmonizowanych wskazuje z dużym prawdopodobieństwem na spełnienie wymagań dyrektywy. W przypadku zharmonizowanych norm przedmiotowych spełnienie ich wymagań jest więc równoznaczne z domniemaniem zgodności z daną dyrektywą. Elektroniczne urządzenia do pomiarów, automatyki, sterowania i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych mieszczą się w zakresie stosowania przedmiotowych norm zharmonizowanych dotyczących przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczających [4], [5], [6]. Normy te rozróżniają badania typu i badania wyrobu oraz podają kryteria oceny wyników poszczególnych badań. Badania typu Badania typu powinny być wykonywane na etapie wdrażania urządzenia do produkcji. Ich celem jest udokumentowanie spełnienia wymagań funkcjonalnych i wymagań dyrektyw, pod które podlega wyrób (między innymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej) oraz deklaracji producenta. Badania te[...]

Badanie stopnia zabezpieczenia gwarantowanego przez systemy alarmowe

Czytaj za darmo! »

System alarmowy to zbiór elementów technicznych (z reguły elektronicznych), organizacyjnych i interpretacyjnych, niezbędnych do zabezpieczenia określonego obiektu (kontrolowanego obszaru, zabezpieczanego mienia lub chronionych osób). Badanie jakości wyrobu elektronicznego z zasady obejmuje wykonanie badań funkcjonalnych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa użytkowania, a w przypadku systemu [...]

 Strona 1