Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR JĘDRAL"

Dobór pomp do instalacji ciepłowniczych oraz wybór sposobu regulacji

Czytaj za darmo! »

Zasady doboru pomp1) do różnych instalacji omówiono szczegółowo, m.in. w [1], [2]. Najważniejsze kryteria właściwego doboru, to: ● pozostawanie pompy przez cały czas w zakresie jej dopuszczalnej ciągłej pracy, ● wysoka efektywność energetyczna (niska energochłonność), ● możliwie małe łączne koszty LCC (Life Cycle Cost) w całym przewidywanym okresie eksploatacji. Zakres Qmin...Qmax dopuszczalnej ciągłej pracy pompy [3] ograniczony jest zwłaszcza przez: najmniejszą założoną sprawność ηmin samej pompy (rys. 1a) lub zespołu, warunek NPSHav > NPSHr dotyczący rozporządzalnej (NPSHav) i wymaganej (NPSHr) nadwyżki antykawitacyjnej (rys. 1b), dopuszczalną wartość hydraulicznej siły poprzecznej Fp (rys. 1c) oraz dopuszczalną wartość mocy na wale P = Pel &[...]

Dobór optymalnych parametrów oraz wybór pomp sieciowych w źródłach ciepła i przepompowniach na podstawie kosztu życia LCC DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono 2 etapy obliczeń, dotyczących najpierw doboru optymalnych parametrów pompy wirtualnej, w której zużycie energii elektrycznej przez układ napędowy jest najmniejsze, a następnie - wyboru konkretnego ze- zespołu pompowego, w którym koszt życia LCC będzie najmniejszy. Zagadnienie zilustrowano przykładem obliczeniowym.360 ISSN 0137-3676 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/10 (2010) 360÷366 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: pompa sieciowa, dobór optymalnych para- metrów Streszczenie Przedstawiono 2 etapy obliczeń, dotyczących najpierw doboru optymalnych parametrów pompy wirtualnej, w której zużycie energii elektrycznej przez układ napędowy jest najmniejsze, a następnie - wyboru konkretnego ze- zespołu pompowego, w którym koszt życia LCC będzie najmniejszy. Zagadnienie zilustrowano przykładem obliczeniowym. Keywords: network pump, selection of optimal parameters Abstract The two stages of respective calculations are presented. The calculations concern a selection of the optimum parameters of the virtual pump with the smallest electric power consump- tion of the propulsion system. Then, the choice of a particular pump unit is made having the lowest LCC living cost. The problem is illustrated with an example. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral; Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika War- szawska; jedralw@itc.pw.edu.pl Dobór optymalnych parametrów oraz wybór pomp sieciowych w źródłach ciepła i przepompowniach na podstawie kosztu życia LCC Selection of Optimal Parameters and Choice of Network Pumps in Heat Sources and Pumping Stations on Basis of LCC Living Cost WALDEMAR JĘDRAL* ) CIEPŁOWNICTWO W KrAJACH Unii Europejskiej wprowadza się w ży- cie ideę zrównoważonego rozwoju, której elementem jest zrównoważona polityka energetyczna. Jednym z jej g[...]

 Strona 1