Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN TRZYNA"

Badania eksperymentalne przewodności cieplnej oraz wytrzymałości na ściskanie pianek polistyreno-uretanowych


  Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej w funkcji temperatury k(T) oraz wytrzymałości na ściskanie kompozytu polistyreno - uretanowego (PSUR) - materiału izolacyjnego nowej generacji. Do badań wybrano pianki PSUR firmy HIT Konsulting Sp. z o.o. o gęstości 70 kg·m-3 oraz 80 kg·m-3. Badania k(T) wykonano w aparacie płytowym Fox 314, natomiast badania wytrzymałościowe - na aparacie Instron 8501. W pracy porównano wyniki pomiarów k(T) dla PSUR, styropianu w kropki firmy Termoorganika oraz pianki poliuretanowej otrzymanej z systemu poliuretanowego Izopianol 22/33 OT - P firmy Purinova. Przedstawiono również wyniki badań wytrzymałości na ściskanie dla obu pianek PSUR. Keywords: polystyrene-polyurethane foams, compressive strength Abstract The results of measurements are presented concerning thermal conductivity as a function of temperature k(T) and compressive strength of the polystyrene - polyurethane composite (PSUR) - a new generation of insulating material. The PSUR foam of HIT Co. Ltd. has been selected with a density of 70 kg·m-3and 80 kg·m-3. The k(T) measurements were carried out in the Fox 314 plate apparatus, while for the strength tests - the Instron 8501 instrument was used. The comparative results of k(T) measurements are given for the PSUR dot styrofoam (produced by Termoorganika company) and for the polyurethane foam obtained from the Izopianol 22/33 OT - P (polyurethane system of Purinova company). The results of compressive strength for both PSUR foams are also included. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved POLIURETAN OWE materiały piankowe wytwarzane są podczas egzotermicznej reakcji polimeryzacji składnika izocyjanianowego (najczęściej PMDI) ze składnikiem poliolowym, stanowiącym mieszaninę zmodyfikowanych[...]

Use of heat flow meter in evaluating dynamics of polyurethane foaming. Zastosowanie miernika gęstości strumienia ciepła do oceny dynamiki spieniania poliuretanów


  Six com. and an artifical polyurethane systems were foamed with n-pentane, cyclopentane, polyfluoroalkanes and H2O to study the heat flux d. during first 600 s of foaming and describe the process dynamics. The heat flux d. decreased with increasing amt. of the blowing agents used. Zaproponowano metodę oceny wydzielania ciepła systemów poliuretanowych. Stosując miernik gęstości strumienia ciepła, dla sześciu systemów poliuretanowych wykonano pomiary gęstości strumienia ciepła w funkcji czasu q . (t) w przedziale czasu od początku (t = 0) do końca procesu spieniania (t = tk). Dokonano klasyfikacji systemów PUR w zależności od obliczonej wartości gęstości ciepła procesu spieniania q. Dodatkowo dla wybranego systemu poliuretanowego zbadano wpływ różnych poroforów na zależność q . (t). Istotnym składnikiem każdego systemu poliuretanowego (PUR) są środki spieniające (porofory). Ze względu na mechanizm spieniania dzieli się je na fizyczne i chemiczne1, 2). Porofory fizyczne, takie jak n-pentan, cyklopentan lub fluorowęglowodory (np. HFC 365/227), nie oddziałują chemicznie z substratami pianki poliuretanowej, ale pod wpływem podwyższonej temperatury podczas egzotermicznej reakcjisk.adnikow poliuretanu ulegaj. odparowaniu, tworz.c porowat. struktur. pianki. Porofory chemiczne reaguj. z grupami izocyjanianowymi sk.adnika systemu poliuretanowego, tworz.c nowe struktury chemiczne. Podczas reakcji wydziela si. ditlenek w.gla, powoduj.c spienianie materia.u pianki. W produkcji sztywnych pianek poliuretanowych spotyka si. systemy zawieraj.ce zarowno porofory fizyczne, ktore stanowi. g.owny sk.adnik spieniaj.cy, jak i porofory chemiczne. Takie pianki charakteryzuj. si. najlepszymi parametrami termoizolacyjnymi. Cz.sto spotyka si. tak.e syste[...]

 Strona 1