Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA JACHURA"

Analiza oddziaływania na środowisko kolektora słonecznego wykorzystującego materiał PCM do magazynowania ciepła DOI:10.15199/9.2016.6.2


  W artykule zaprezentowano ocenę oddziaływania na środowisko, w całym cyklu życia, magazynu ciepła z wykorzystaniem materiału zmiennofazowego (PCM) w kolektorze słonecznym i bez niego. Materiałem zmiennofazowym, który wykorzystano w badaniach, była parafina. Wybór parafiny podyktowany był brakiem działania korozyjnego oraz łatwą dostępnością i niską ceną w porównaniu z innymi materiałami wykorzystującymi ciepło przemiany fazowej na potrzeby magazynowania ciepła w instalacjach grzewczych. Do oceny porównawczej wybrano cztery warianty magazynowania ciepła z wykorzystaniem parafiny w kolektorze rurowo-próżniowym na potrzeby przygotowania c.w.u. Ekologiczną ocenę cyklu życia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego SimaPro z wykorzystaniem metody Ekowskaźnik’99. Jako jednostkę funkcjonalną do porównania wpływu na środowisko magazynu ciepła w pięciu analizowanych wariantach wybrano ilość wytwarzanego ciepła w ciągu 15 lat użytkowania instalacji. Końcowy wynik LCA został zaprezentowany z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i zasobów naturalnych, z rozbiciem na poszczególne kategorie wpływu oraz przedstawiony w ekopunktach (Pt). Wykazano wpływ wszystkich etapów cyklu życia analizowanej technologii na środowisko. Najmniejsze obciążenie środowiskowe uzyskano w wypadku technologii magazynowania ciepła z parafiną (traktowaną jako odpad). Natomiast najmniej korzystny okazał się wariant bazowy, czyli tradycyjny kolektor rurowo-próżniowy.1. Wstęp Do pokrycia potrzeb grzewczych zużywa się prawie połowę energii końcowej. Zaspokojenie tych potrzeb związane jest z wykorzystaniem paliw konwencjonalnych oraz degradacją środowiska. Aby pokryć podstawowe potrzeby bytowo- gospodarcze, w sposób racjonalny i energooszczędny, należy poszukiwać rozwiązań, które będą w znacznym stopniu wykorzystywać energię z tzw. źródeł odnawialnych. Istotnym ograniczeniem rozwoju systemów wykorzystujących odnawi[...]

Analiza zapotrzebowania na moc cieplną i zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych Część 1. Metodologia wyboru grupy reprezentatywnej


  Omówiono problematykę zużycia ciepła w obiektach edukacyjnych, przy czym obiektem była grupa grupa 50 budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Częstochowy. Badania podzielono na dwa etapy. W artykule przedstawiono wyniki I etapu badań, w którym przeprowadzono analizę energetyczną kilku grup budynków szkolnych. Następnie, wybrano budynek reprezentatywny każdej grupy, w których określono teoretyczne wartości mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło. Celem badań było stworzenie narzędzia do oceny dużej grupy obiektów o zbliżonych cechach architektoniczno - funkcjonalnych.1. [...]

Analiza zapotrzebowania na moc cieplną i zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych Część II. Wpływ różnych parametrów na zużycie ciepła i opracowanie współczynników korekcyjnych


  W artykule przedstawiono analizę przebiegu zmiany zużycia i zapotrzebowania na ciepło w zależności od badanych parametrów techniczno - budowlanych grupy 50. budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Częstochowy. Celem badań było określenie charakterystycznych czynników oddziałujących na rozbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem na ciepło a jego zużyciem dla wybranej populacji budynków edukacyjnych. Opracowanie takich zależności umożliwiło stworzenie podstawy do opracowania wskaźników korygujących teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło badanej grupy budynków szkolnych.1. Wprowadzenie Budynek o danych parametrach projektowych, zlokalizowany w określonym klimacie, poddany jest działaniu czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: - zmienne w czasie warunki klimatyczne, tj.: temperatura powietrza zewnętrznego, natężenie promieniowania słonecznego, wilgotność powietrza oraz prędkość wiatru, - czynniki związane z instalacją ogrzewczą, tj.: czas użytkowania, sprawność instalacji, - czynniki związane ze sposobem użytkowania budynku, tj.: intensywność wymiany powietrza wskutek wen-tylacji naturalnej, wewnętrzne źródła ciepła oraz liczba i świadomość użytkowników [1]. Następnie przedstawiono wpływ 8 parametrów na rozbieżności między rzeczywistym a teoretycznym zapotrzebowaniem na ciepło wybranej populacji budynków edukacyjnych. Identyfikacja tych wielkości umożliwiła opracowanie współczynników korygujących wartości teoretyczne, zarówno dla mocy cieplnej, jaki i zapotrzebowania na ciepło. 2. Analiza wielkości wpływających na zużycie ciepła w budynkach edukacyjnych Do analiz przyjęto jako bazową metodę S1 (omówioną w części 1 artykułu). Wybór wynikał z faktu, że w metodzie S1 uwzględnia się oddzielnie straty ciepła na wentylację oraz wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła. W celu określenia przyczyn rozbieżności między rzeczywistym zużyciem ciepła a teoretycznym zapotrzebowaniem n[...]

Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo-próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym DOI:10.15199/9.2017.1.1


  W artykule zaprezentowano wpływ na środowisko produkcji poszczególnych materiałów, z których zbudowany jest kolektor rurowo-próżniowy zintegrowany z parafiną. Granicę systemu dla analizowanego rozwiązania stanowiły dwie fazy: wytwarzania i eksploatacji. Ocena fazy wytwarzania polegała na porównaniu różnych metod produkcji poszczególnych materiałów, z których wykonany jest kolektor słoneczny, i określenia ich wpływu na środowisko. Natomiast etap eksploatacji przyjęto jako ilość zaoszczędzonego ciepła podczas 15 lat użytkowania instalacji słonecznej, na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Porównano oddziaływanie na środowisko dwóch rozwiązań, tj.: tradycyjnego kolektora rurowo-próżniowego (wariant I) oraz analogicznego kolektora, który wypełniono parafiną (wariant II). Sporządzono trzy scenariusze wpływu na środowisko analizowanych układów, w zależności od sposobu wytwarzania poszczególnych materiałów, z których zbudowany jest kolektor. Ekologiczną ocenę cyklu życia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego SimaPro. Końcowy wynik LCA został zaprezentowany z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i zasobów naturalnych, z rozbiciem na poszczególne kategorie wpływu i przedstawiony w ekopunktach (Pt). Wykazano średnio 2-krotnie większy wpływ na środowisko podczas etapu produkcyjnego kolektora rurowo-próżniowego, w porównaniu do fazy jego eksploatacji, z największym oddziaływaniem w kategorii rakotwórczość (ok. 50%). Uzyskano średnio o około 8% mniejszy wpływ na środowisko, analizując oddziaływanie zarówno fazy wytwarzania jak i eksploatacji, wariantu II (kolektor z parafiną) w porównaniu z wariantem I (kolektor bez parafiny).1. Wprowadzenie Sektor budownictwa zaliczany jest do największych odbiorców energii, gdzie największy udział przypada na ciepło. Jednostkowe procesy związane z wytworzeniem technologii służących do produkcji ciepła, pociągają za sobą 4 CIEPŁOWNICTWO, OG[...]

Chłodzenie powietrza przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego - adsorpcyjne wytwornice wody lodowej DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania do celów chłodzenia systemu klimatyzacji z wykorzystaniem adsorpcyjnego urządzenia chłodzącego zasilanego energią promieniowania słonecznego. Przedstawiony został podział systemów klimatyzacji słonecznej oraz udogodnienia płynące z zastosowania układów adsorpcyjnych na tle układów wykorzystujących urządzenia sprężarkowe.CELU zapewnienia komfortu cieplnego wewnątrz budynku niezbędny jest odpowiednio zaprojektowany i wykonany system klimatyzacji. Zgodnie z panującymi tendencjami na rynku europejskim, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, system klimatyzacji coraz częściej spełnia również funkcję ogrzewczą. Wzrost zastosowania tego typu technologii powoduje znaczne zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, która obecnie wytwarzana jest przy udziale konwencjonalnych źródeł energii. Powoduje to, m.in. zwiększenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Przy znacznym wzroście zapotrzebowania na energię oraz przy przewidywanym jej deficycie konieczne staje się zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w produkcji energii światowej, np. w procesie chłodzenia [6]. Rodzaje układów klimatyzacji słonecznej Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje układów, w których można przeprowadzić konwersję promieniowania słonecznego na drodze termicznej [1]: ● układy termomechaniczne, w których efekt chłodzenia uzyskuje się dzięki wykorzystaniu energii mechanicznej do napędu urządzeń, ● układy otwarte, w których efekt chłodzenia uzyskiwany jest w wyniku zmiany wilgotności powietrza; do tej grupy można zaliczyć urządzenia z osuszaczem sorpcyjnym wykorzystujące stałe lub płynne sorbenty, ● układy zamknięte, w których efekt chłodzenia uzyskiwany jest w wyniku przemian termodynamicznych w urządzeniach absorpcyjnych lub adsorpcyjnych, a także poprzez wykorzystanie promieniowania radiacyjnego w okresie nocy. Układy termomechaniczne charakteryzują się n[...]

Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do przygotowania ciepłej wody użytkowej w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie


  Przeanalizowano możliwość wykorzystania energii słonecznej do podgrzania c.w.u. Obiektem badań był WSS im. NMP w Częstochowie. Przedstawiono wyniki badań instalacji kolektorów słonecznych będących wyposażeniem szpitala. Instalacja ta wspomaga przygotowanie c.w.u. Badania dotyczyły wpływu zmienności promieniowania słonecznego, w ciągu roku i doby, na sprawność instalacji.ENERGETYKA odnawialna ma wiele zalet, a największa z nich to jej dostępność. Rynek energetyki odnawialnej dynamicznie się rozwija i staje się coraz bardziej konkurencyjny dla rynku energetyki konwencjonalnej. Jest oczywiste, że dotychczasowe konwencjonalne i nieodnawialne źródła energii będą powoli zastępowane przez nowe, odnawialne, takie jak: energia słoneczna, geotermalna, oddziaływań grawitacyjnych, a także ciepło odpadowe. Wynika to z faktu, że paliwa kopalne będące podstawowym źródłem energii, zanieczyszczają środowisko oraz dlatego, że większość złóż paliw kopalnych będzie się powoli wyczerpywać [10]. Dzięki dopłatom, polskie szpitale coraz częściej skłaniają się ku pozyskiwaniu energii ze źródeł ekologicznych. Dzięki temu, mogą nie tylko przyczyniać się do ochrony środowiska, ale przede wszystkim oszczędzać [3]. 1. Energia Słońca Największym źródłem nieograniczonej, darmowej i czystej energii jest Słońce. Jest źródłem energii o mocy 27·109 MW [2]. Występuje powszechnie i bez granic, wysyłając w ciągu 14 dni do powierzchni Ziemi tyle energii ile wynosi całoroczne zapotrzebowanie energetyczne naszej planety. Energia promieniowania słonecznego jest Rys. 1. Bilans mocy promieniowania słonecznego [10] 376 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 42/9 (2011) energią o ogromnym potencjale a jej zasób jest praktycznie niewyczerpalny, wystarczy na ok 5 mld lat [2]. Wielkość promieniowania słonecznego, jaka może być wykorzystywana przez kolektor, jest znacznie mniejsza niż całkowite promieniowanie słoneczne docierające ze Słońca do Ziemi i wynosi 0,7 k[...]

 Strona 1