Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Artur DYBKO"

Bezkontaktowy konduktometr mikroprzepływowy z nowym rodzajem elektrod


  W artykule przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem mikrodetektora konduktometrycznego z nowym rodzajem elektrod. Jako elektrod użyto specjalnie ukształtowanych mikrokanałów, wypełnionych roztworem elektrolitu. W trakcie prac wykorzystano dwie techniki wykonywania mikroukładów: odlewanie na pieczątce, połączone ze scalaniem elementów po aktywacji powierzchni w plazmie tlenowej, oraz nową metodę B-Less, pozwalającą na wykonanie mikroukładu w jednym bloku polimeru, bez etapu scalania. Dążąc do obniżenia kosztów wykonywania mikroukładów, opracowano metodę wykonywania pieczątek z filmów kapilarnych. Stanowi ona ciekawą alternatywę dla standardowej techniki, wykorzystującej ciekłe fotorezysty. Skonstruowany detektor mikroprzepływowy przetestowano, sprawdzając jego odpowiedź na roztwory wzorcowe o różnym przewodnictwie. Coraz powszechniejsza tendencja do miniaturyzacji pod koniec ub.w. dała się zaobserwować również w chemii. Zaczęły pojawiać się pierwsze prace o układach chemicznych o wymiarach kilku centymetrów. Objętości odczynników, jakimi operowano, wynosiły kilkaset mikrolitrów. Kanały w tego typu urządzeniach miały wymiary mniejsze niż milimetr (stąd nazwa mikroukłady). Na początku mikroukłady pełniły jedynie bardzo proste funkcje, takie jak wymieszanie odczynników i przeprowadzenie reakcji. Pozostałe etapy (analiza produktów, pompowanie, rozdział itp.) były realizowane poza mikroukładem. Jednak w miarę upływu czasu zaczęły pojawiać się rozwiązania umożliwiające przeprowadzanie coraz większej liczby operacji w mikroukładzie. Zaczęły się pojawiać mikroukłady pozwalające nie tylko na przygotowanie próbki do analizy, ale również wykonanie samej analizy. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu detektorów, których konstrukcja umożliwiała integrację z pozostałymi elementami mikro[...]

Szybka metoda wykonywania niebondowanych mikroukładów w technologii polimerowej

Czytaj za darmo! »

Współczesny świat stawia przed chemią analityczną wiele wyzwań. Analizowane próbki muszą mieć coraz mniejsze objętości (cecha szczególnie ważna w diagnostyce medycznej), na przeprowadzenie oznaczenia należy zużyć minimalną ilość odczynników, a samą analizę najlepiej przeprowadzić w miejscu pobrania próbki, np. przy łóżku pacjenta [1]. Wszystko to powoduje, że coraz powszechniejsza staje się [...]

Nowy typ przepływowego mikrokonduktometru bezkontaktowego

Czytaj za darmo! »

Pomiar konduktometryczny polega na pomiarze przewodnictwa roztworu. Ze względu na rodzaj pomiaru konduktometrię można podzielić na: konduktometrię bezpośrednią (pomiar czystości wody, kontrola przebiegu reakcji), miareczkowanie konduktometryczne (miareczkowania alkacymetryczne, strąceniowe, redoksometryczne i kompleksometryczne). Inny podział metod konduktometrycznych wynika z konstrukcji de[...]

Pasywny mikromieszalnik przepływowy wytworzony metodą mikrofrezowania i bondowania termicznego w PMMA

Czytaj za darmo! »

Celem prezentowanej pracy było wykonanie pasywnego, wysokosprawnego mikromieszalnika przepływowego. Wykonany mikromieszalnik był strukturą w pełni trójwymiarową, w której mieszanie zachodzi głównie poprzez dyfuzję. Mikrokanały wykonano metodą mikrofrezowania w płytkach z PMMA, a następnie połączono ze sobą poprzez bondowanie termiczne. Parametry procesu bondowania dobrano w ten sposób, aby zminimalizować deformację mikrokanałów. Dodatkowo opracowano szybką metodę justowania mikrokanałów. Abstract. This paper presents a highly efficient passive micromixer with a three-dimensional topography of microchannel that employs diffusion for mixing. The microchannels were created in PMMA plates by mechanical milling with a high frequency spindle. The PMMA plates with microchannels were thermally bonded to form sealed 3D micromixer structure. The developed device is easy to fabricate and has excellent working characteristics in the continuous-flow mode. In this paper we describe a simple method of microchannels’ adjustment. (Passive fluidic micromixer created by micromilling and thermal bonding in PMMA). Słowa kluczowe: Micromieszalnik, mikrofezowanie, poli(metakrylan metylu). Keywords: Micromixer, micromilling, polymethyl methacrylate. Wstęp Mikromieszalniki są często stosowane w analityce oraz bioanalityce jako podzespoły układów Lab-on-a-chip. Mogą być zarówno częścią tzw. układów zintegrowanych lub stanowić oddzielne moduły. Ich rola polega na mieszaniu strumieni cieczy bądź gazów. Zadaniem mikromieszalnika jest zapewnienie jak najlepszego wymieszanie składników w jak najkrótszym czasie. Mikromieszalniki przepływowe są wytwarzane w różnorodnych materiałach. Początkowo wykorzystywano głównie krzem. Wynikało to z dobrze opanowanej technologii obróbki[...]

Technika łączenia warstw polimerowych z ceramicznymi elementami mikroukładów analitycznych

Czytaj za darmo! »

W pracach nad układami typu µTAS (Micro Total Analysis Systems) [1,2], zgodnie z najnowszymi tendencjami badawczymi, poszukuje się tanich technologii, umożliwiających wykonywanie układów do ciągłego monitorowania lub jednorazowego użytku. Technologia przy wykorzystaniu nowoczesnej ceramiki (np. niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej LTCC - Low Temperature Cofired Ceramics) jest zn[...]

 Strona 1