Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ BOROŃ"

Przegląd zagranicznych narzędzi komputerowego wspomagania oceny efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w budynkach DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano przeglądu wybranych zagranicznych programów komputerowych, stanowiących narzędzia wspomagania analiz zapotrzebowania i wykorzystania nośników energii w budynkach. Scharakteryzowano pod względem funkcjonalnym kilka programów komputerowych dostępnych i stosowanych w analizach efektywności energetycznej. Oceniono te narzędzia z uwagi na ich zakres użytkowy, wymagania i dokładność uzyskiwanych wyników. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu i oceny dostępnych narzędzi wspomagania komputerowego dostrzega się brak na rynku krajowym kompleksowego programu obliczeniowego, który wspomagałby analizy możliwości stosowania systemów opartych na zasobach OZE dla pokrycia potrzeb energetycznych budynku.PIERWSZE programowe narzędzia analizy wykorzystania energii w budynkach powstawały w latach 70. ubiegłego wielu. Wcześniej były wykonywane audyty energetyczne dla budynków w sposób ręczny. W latach 80. powstały pierwsze narzędzia analizy i projektowania oparte na symulacji, używane przez naukowców i konsultantów. W latach 90. następowały ulepszenia narzędzi i coraz szersze ich stosowanie, także przez handlowców i odbiorców prywatnych. Powstały też pierwsze narzędzia z wykorzystaniem Internetu. Równocześnie z rozwojem technicznym zmniejszały się koszty audytów energetycznych opartych na tych narzędziach [1]. Obecnie dostępne są programowe narzędzia o różnej złożoności, oferujące różną dokładność obliczeń i do stosowania na różnych etapach projektowania. 1. Programy komputerowe jako narzędzia analizy zapotrzebowania i wykorzystania nośników energii w budynku Większość narzędzi analizy zapotrzebowania na energię w budynku można zakwalifikować do jednej z czterech grup [2]: ● Narzędzia szacowania, przeznaczone są głównie do oceny kosztów i planowania modernizacji. Narzędzia te umożliwiają ocenę wiarygodności projektu na wczesnym etapie planowania i często obejmują możliwość pewnych analiz ekonomicznych. Służą rac[...]

Program komputerowy AnalizatorOZE jako narzędzie wsparcia do analiz wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej w budynkach


  Zaprezentowano program komputerowy AnalizatorOZE umożliwiający przeprowadzenie wariantowych analiz bilansu energii przy zastosowaniu różnych instalacji OZE w budynkach mieszkalnych, co pozwala wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Najpierw przedstawiono bilans energii pierwotnej, końcowej i użytkowej w budynku do pokrycia potrzeb cieplnych w zakresie ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przedstawiono również opracowane algorytmy obliczeniowe pozwalające obliczać godzinowe i roczne zapotrzebowanie budynku na ciepło i energię elektryczną oraz ich produkcję przez OZE lub pobór z sieci. Następnie zaprezentowano architekturę i funkcjonalność programu AnalizatorOZE. Podano sposób pozyskania programu, jego instalacji i użytkowania. Prezentowany innowacyjny program powstał w ramach projektu strategicznego NCBiR.1. Wprowadzenie Przepływ energii w budynku można przedstawić graficznie za pomocą bilansu pasmowego Sankey'a. Bilans energii pierwotnej, końcowej i użytkowej w budynku do pokrycia jego potrzeb cieplnych w zakresie ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej pokazano na rys. 1 [1]. Instalacje grzewcze wraz z instalacją elektryczną stanowią podstawową i najczęściej spotykaną infrastrukturę energetyczną w budynkach. Ilość ciepła niezbędna do pokrycia potrzeb grzewczych i wentylacyjnych QH,nd w budynku określana jest jako zapotrzebowanie na energię użytkową do tych celów, w zdefiniowanym okresie miesięcznym lub rocznym. Jej wielkość jest sumą strat ciepła Qtr przenikającego przez wszystkie przegrody zewnętrzne budynku i strat ciepła Qve przy wentylacji pomieszczeń wymaganej ze względów higienicznych, pomniejszoną o zyski ciepła QH,gn (promieniowanie słoneczne przenikające do przestrzeni ogrzewanej przez przegrody przezroczyste Qsol i wewnętrzne zyski ciepła Qint). W zakresie ogrzewania i wentylacji budynku wielkość zapotrzebowania na energię użytkową QH,nd oraz wielkość jej jed[...]

Hybrydowa instalacja wykorzystująca OZE do poprawy efektywności energetycznej budynków zabytkowych DOI:10.15199/9.2016.4.4


  W artykule opisano hybrydową instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii (OZE) do zastosowania w budynku zabytkowym w celu poprawy jego jakości energetycznej. Jest to rozwiązanie umożliwiające znaczne zmniejszenie zapotrzebowania obiektów zabytkowych na paliwa konwencjonalne, a przy tym nie ingerujące w elewację budynków. Cechą charakterystyczną instalacji jest połączenie dostępnych technologii OZE w jeden inteligentny system hybrydowy, który pozwala na optymalne wykorzystanie energii odnawialnej do celów grzewczych, łącznie z możliwością magazynowania niewykorzystanej energii.1. Wprowadzenie Użytkowanie budynków jest źródłem emisji około 15,3% gazów cieplarnianych w skali światowej [8]. Natomiast na obszarze Unii Europejskiej szacuje się, że w sektorze budownictwa zużywa się ok. 40% całkowitej ilości produkowanej energii (ogrzewanie, oświetlenie, klimatyzacja, przygotowanie c.w.u.) [3]. Z tego powodu różne zespoły badawcze intensywnie poszukują nowych rozwiązań, które spowodowałyby ograniczenie zużycia nieodnawialnych nośników energii. Duże szanse stwarza nowoczesne budownictwo, będące swego rodzaju poligonem doświadczalnym innowacyjnych technik i technologii. Powstaje coraz więcej obiektów o wysokim standardzie energetycznym. Jednak sporą część istniejących obiektów stanowią budynki dawne i zabytkowe. W Polsce w okresie pierwszego dziesięciolecia od momentu wprowadzenia ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (tj. od 1999 r.) wydano z budżetu państwa ok. 900 mln zł na realizację projektów zwiększających udział odnawialnych źródeł energii (OZE), zmniejszających zarówno energochłonność budynków, jak i straty ciepła w sieciach dystrybucyjnych [8]. W wypadku obiektów zabytkowych warto szczególnie skupić się na pierwszym wymienionym działaniu - zwiększeniu udziału OZE. Budynki zabytkowe stanowią często cenny element krajobrazu i objęte są opieką konserwatora. Aby podnieść efektywność energetyczną budy[...]

 Strona 1