Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KONRAD RUTKOWSKI"

Analiza możliwości wykorzystania sygnałów GSM w radiolokacji pasywnej opartej na metodach natychmiastowego pomiaru fazy i częstotliwości


  Radar pasywny, określany również mianem radaru typu PCL (ang. Passive Coherent Location) jest systemem wykrywającym i lokalizującym obiekty przy użyciu sygnałów mikrofalowych emitowanych przez nadajniki, przede wszystkim innego "nie radiolokacyjnego" przeznaczenia [6]. Z punktu widzenia radaru pasywnego, tego rodzaju sygnały są emisjami nieintencjonalnymi. Urządzenia emitujace te sygnały nazywa się nadajnikami niewspółpracującymi. Radar pasywny nie posiada własnego nadajnika, a jedynie jeden lub więcej odbiorników sprzegniętych z blokami przetwarzania sygnałów i wizualizacji informacji radiolokacyjnej. W radarze pasywnym wyróżnia się tak zwany kanał referencyjny służący do monitorowania sygnału niewspółpracującego nadajnika oświetlającego, oraz kanał obserwacyjny (echa) przezn[...]

Układy kształtowania wiązki dwuelementowego szyku antenowego dla radaru pasywnego


  Właściwości radaru, a w tym radaru pasywnego (ang. Passive Coherent Location PCL), w bardzo dużym stopniu są zdeterminowane konstrukcją, strukturą i parametrami systemu antenowego. Jedną z najbardziej pożądanych właściwości jest odpowiedni kształt charakterystyki kierunkowej oraz możliwość jej kształtowania. Formowanie wiązki może się odbywać programowo, poprzez podłączenie systemu antenowego do zespołu heterodynowych odbiorników mikrofalowych zakończonych przetwornikami analogowo cyfrowymi A/C sprzężonymi z zespołem cyfrowych procesorów sygnałowych DSP [1-4]. Takie rozwiązanie odznacza się bardzo dużą elastycznością pozwalającą na uzyskiwanie niemal dowolnego kształtu charakterystyki kierunkowej systemu antenowego. Jednak jego realizacja wymaga zastosowania wzmacniaczy kondycjonujących i przetworników A/C, które muszą charakteryzować się bardzo dużą dynamiką oraz procesorów sygnałowych o bardzo dużych mocach obliczeniowych. Zapewnienie odpowiednio dużej dynamiki torów odbiorczych jest stosunkowo łatwe w przypadku pracy z sygnałami relatywnie długotrwałymi, kiedy to można zastosować układy automatycznej regulacji wzmocnienia ARW lub automatycznej regulacji tłumienia ART. W przypadku wykorzystywania nieintencjonalnych sygnałów krótkotrwałych, zastosowanie układów ARW lub ART jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym, poszukiwano innych rozwiązań wykorzystujących mikrofalowe podzespoły bierne, pozwalających kształtować właściwości kierunkowe systemu antenowego. Analizę przeprowadzono na przykładzie szyku płaskiego dwóch anten kierunkowych przewidzianego dla radaru pasywnego w wersji przenośnej, wykorzystującego sygnały pasm telefonii komórkowej GSM [1, 6]. Szyk płaski, 40 Elektronika 10/2010 nazywany również liniowym, to taki, w którym apertury anten leżą w jednej płaszczyźnie. Opracowując poszczególne struktury układów kształtowania wiązki przyjęto, iż w pierwszych wersjach radaru pasywnego nie będą wymagane bardzo wyr[...]

Namierzanie źródeł sygnałów mikrofalowych metodą amplitudową za pomocą układu z ośmioma antenami kierunkowymi


  Pomiar kąta nadejścia sygnałów mikrofalowych może być dokonywany między innymi: - za pomocą szybko poruszającej się anteny o wąskiej wiązce, - poprzez pomiar różnicy czasów odbioru sygnału, - metodą amplitudową, - metodą fazową, - za pomocą wielowiązkowych systemów antenowych. Metoda pomiaru wykorzystująca obracanie lub wahanie anteny o wiązce wąskiej w płaszczyźnie jej ruchu, jest prosta w realizacji i może być stosunkowo dokładna. Błąd pomiaru kąta nadejścia sygnału przy użyciu tej metody może być mniejszy od 0,1 stopnia. Wadą takiego rozwiązania jest niebezpieczeństwo "zgubienia" sygnałów incydentalnych, które dobiegają do układu namierzania w tych momentach, gdy charakterystyka ruchomej anteny znajduje się w położeniu nie obejmującym kierunku nadejścia sygnału. Określenie kąta nadejścia sygnału poprzez pomiar różnicy czasów odbioru sygnałów również może być dokonane z dużą dokładnością, ale wymaga zainstalowania kompletnych zespołów odbiorczych rozstawionych na znacznych odległościach sięgających kilku lub kilkunastu kilometrów. Do efektywnej pracy takich zespołów jest również niezbędny wspólny system synchronizacji oraz bardzo szybki system wymiany danych. Z punktu widzenia szybkości uzyskania wymaganej informacji, największe znaczenie mają tak zwane metody natychmiastowe określane również mianem monoimpulsowych. Pomiar kąta nadejścia sygnału w tych grupach metod jest dokonywany w oparciu o pojedynczy impuls elektromagnetyczny lub krótki wycinek dłuższej emisji. Odbiór każdego następnego impulsu lub pobranie kolejnego fragmentu emisji długotrwałej jest wykorzystywany do weryfikacji wyniku pomiaru poprzedniego oraz do identyfikacji źródła sygnału mikrofalowego lub obiektu odbijającego ten sygnał. Takimi właściwościami charakteryzuje się: metoda amplitudowa, metoda fazowa, oraz pomiar kąta nadejścia sygnału za pomocą wielowiązkowych szyków antenowych. W urządzeniach namierzania mogą być stosowane anteny o małych rozmiar[...]

Koncepcja pomiaru odległości w radarze pasywnym wykorzystującym mikrofalowe dyskryminatory fazy i częstotliwości DOI:10.15199/ELE-2014-200


  Radar pasywny, określany również mianem radaru typu PCL (ang. Passive Coherent Location), jest urządzeniem (systemem) wykrywającym i lokalizującym obiekty przy użyciu sygnałów mikrofalowych emitowanych przez nadajniki, przede wszystkim, innego "nie radiolokacyjnego" przeznaczenia. Z punktu widzenia radaru pasywnego, tego rodzaju sygnały są emisjami nieintencjonalnymi (ang. emmision of opportunity, illumination of opportunity), a emitujące je urządzenia nazywa się nadajnikami niewspółpracującymi (ang. non-cooperative emitter, non-cooperative illuminator, non-cooperative illuminator of opportunity) [10-13]. Radar pasywny nie posiada własnego nadajnika, a jedynie odbiornik oraz rozbudowane bloki zaawansowanego przetwarzania sygnałów i zobrazowania informacji. Bieżąca analiza parametrów sygnałów mikrofalowych występujących w monitorowanej przestrzeni pozwala wykryć moment pojawienia się obiektu oraz określić jego chwilowe położenie. W podstawowych warunkach radar pasywny detekuje tylko fakt pojawienia się obiektu w obserwowanej przestrzeni. Pełna informacja o wykrytym obiekcie obejmuje między innymi kierunek położenia celu i odległość do niego. Sygnały nieintencjonalne wykorzystywane w radiolokacji pasywnej mogą charakteryzować się zmienną w czasie amplitudą, częstotliwością i fazą. Między innymi z tego powodu, do analizy parametrów sygnałów echa oraz do namierzania obiektów, które te sygnały odbiły jest wskazane stosowanie układów natychmiastowego pomiaru fazy NPF, natychmiastowego pomiaru częstotliwości NPCz oraz natychmiastowego pomiaru kąta nadejścia sygnału NPKNS [1-5, 8, 9, 13]. Funkcje tych układów mogą być realizowane sprzętowo przy użyciu mikrofalowych dyskryminatorów fazy MDF i mikrofalowych dyskryminatorów częstotliwości MDCz, lub programowo. To drugie rozwiązanie zalicza się do grupy tak zwanych definiowanych programowo (ang. Software Defined). Idea pracy kwadraturowego mikrofalowego dyskryminatora fazy Przeznaczen[...]

Przenośny układ do monoimpulsowego namierzania mikrofalowych źródeł emisji metodą fazową DOI:10.15199/48.2015.03.29

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono strukturę przenośnego układu do namierzania źródeł sygnałów mikrofalowych. Układ składa się z dwóch anten kierunkowych oraz mikrofalowego dyskryminatora fazy zbudowanego w oparciu o sześciowrotnik mikrofalowy. Sześciowrotnik może być wykonany na jednej płytce drukowanej przez co cały układ może być relatywnie lekki oraz mieć bardzo małe wymiary. Układ jest przewidziany do pracy w pasmie 8 - 12 GHz. Przedstawiono wyniki symulacji w funkcji częstotliwości oraz w dziedzinie kąta położenia namierzanego źródła emisji. Abstract. The structure of the portable monopulse direction finding (DF) device was presented in the paper. The described DF device consists of the pair of directional antennas and microwave phase discriminator based on microwave six-port. The device is being designed to work in 8 - 12 GHz frequency band. Results of simulation in frequency and angle of signal’s arrival domain were shown. (The portable device for the monopulse direction finding of microwave sources by means of phase method). Słowa kluczowe: system antenowy, namierzanie, kąt nadejścia sygnału, wyznaczanie kierunku. Keywords: antenna array, bearing, angle of arrival AOA, direction finding DF. Wstęp Kąt nadejścia sygnału oraz szybka, tak zwana natychmiastowa estymacja szerokiej gamy parametrów tego sygnału pozwala zlokalizować i zidentyfikować emitujący bądź odbijający obiekt, który pojawił się w kontrolowanym obszarze [1]. Do wyznaczania kąta nadejścia sygnału mogą być stosowane duże złożone urządzenia wyposażone w rozbudowane systemy antenowe i rozbudowane układy przetwarzania [2, 3]. Charakteryzują się one dużymi zasięgami oraz dużymi dokładnościami namierzania i estymacji parametrów wykrytych emisji. W związku z budową lekkich pojazdów specjalnych oraz małych statków powietrznych przeznaczonych do misji nietypowych, potrzebne są również urządzenia rozpoznawcze i namierzające o zredukowanych wymiarach i masie. Ich parametry ja[...]

Pomiar parametrów sygnałów mikrofalowych jednoczesnych za pomocą odbiornika NPCz

Czytaj za darmo! »

Chwilowe wartości parametrów sygnałów wielkiej częstotliwości są ważnym źródłem informacji o rodzaju i poprawności funkcjonowania emitującego je urządzenia mikrofalowego. Mogą być wykorzystane do identyfikacji pracującego sprzętu, odczytania przesyłanej informacji, a także umożliwiają wyznaczenie jego położenia na obserwowanym obszarze. Wśród urządzeń służących do pomiaru chwilowych wartości[...]

Koncepcja radaru pasywnego dla systemu obrony aktywnej obiektów


  Obrona aktywna obiektu jest zespołem przedsięwzięć zmierzających do uniknięcia trafienia pociskiem lub zmniejszenia skutków ewentualnego trafienia. Podjęcie odpowiednich przedsięwzięć wymaga jak najwcześniejszego pozyskania informacji, że chroniony obiekt jest atakowany. Ważnym składnikiem tej informacji jest kierunek i bieżąca odległość do atakującego pocisku. Prace badawcze nad sensorami wykrywającymi fakty ostrzelania chronionego obiektu obejmują między innymi urządzenia optoelektroniczne oraz różne odmiany systemów radiolokacyjnych pracujących w szeroko pojętym zakresie mikrofalowym i subterahercowym [16-18]. Specyfiką warunków pracy systemu obrony aktywnej jest głęboki deficyt czasu. Należy mieć świadomość, że w wielu przypadkach czas od chwili wystrzelenia pocisku do momentu dotarcia jego do celu nie przekracza 1,5 sekundy. W tym czasie sensory systemu obrony muszą wykryć atakujący pocisk oraz określić jego cechy i parametry jego lotu. Zbiór tych informacji pozwoli wybrać najlepszy w danych warunkach sposób przeciwdziałania. Z uwagi na tak znaczny niedostatek czasu, w sensorach typu radiolokacyjnego najlepiej mogą się sprawdzać układy natychmiastowego pomiaru fazy NPF (ang. Instantaneous Phase Measurement IPhM), układy natychmiastowego pomiaru częstotliwości NPCz (ang. Instantaneous Frequency Measurement IFM) oraz układy natychmiastowego pomiaru kąta nadejścia sygnału NPKNS (ang. Instantaneous Angle of Arrival Measurement)). Ponadto, systemy radiolokacyjne pracujące aktywnie, to znaczy z własnym nadajnikiem sygnału sondującego, są źródłem sygnału elektromagnetycznego, który może ułatwiać ich dekonspirację, a także niszczenie za pomocą samonaprowadzających pocisków przeciwradiolokacyjnych. W związku z tym alternatywą dla sensorów radiolokacyjnych aktywnych pracujących w systemach obrony aktywnej mogą być lekkie monoimpulsowe radary pasywne oraz quasi-pasywne wykorzystujące metody natychmiastowego pomiaru fazy i natychmi[...]

System detekcji pasywnej obiektów ruchomych ukrytych za ścianą z wykorzystaniem sygnałów GSM

Czytaj za darmo! »

Opracowano pasywny system wykrywania obiektów poruszających się na otwartej przestrzeni lub na przykład za ścianą budynku. Funkcjonowanie urządzenia jest oparte na monitorowaniu sytuacji elektromagnetycznej w chronionym obszarze i detekcji zmian w stosunku do obrazu zarejestrowanego w stanie ustalonym. Elementami obrazu sytuacji elektromagnetycznej jest amplituda i faza odbieranych sygnałów mikrofalowych. Opisano zasadę działania systemu oraz zaprezentowano wyniki eksperymentów przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych. Abstract. The system of the passive detecting of the objects moving on the open space or hidden behind building wall has been worked out. This system monitors the electromagnetic conditions in the protected area and detects the changes in the scenery in the relation to the stationary status. The elements of the view of the electromagnetic conditions are amplitude and phase of the received microwave signals. Principles of the system operation, as well as the results of experiments performed in real conditions are given in the work. (The system of the passive through the wall detection of moving objects by means of GSM signals). Słowa kluczowe: wykrywanie obiektów ukrytych za ścianą, radar pasywny, natychmiastowy pomiar kąta nadejścia sygnału, lokalizator pasywny. Keywords: through the wall detection, passive radar, instantaneous angle of arrival measurement, passive localizer. Wstęp Tylko mała część sygnałów emitowanych przez nadajniki powszechnego użytku, do których należą na przykład nadajniki systemów łączności lub transmisji danych, jest wykorzystywana przez odbiorniki mikrofalowe pracujące w danym systemie. Znakomita większość emitowanej energii jest tracona w otaczającej przestrzeni. Te części emisji, które nie zostały odebrane przez uprawnione urządzenia odbiorcze i propagują się w przestrzeni są nazywane sygnałami nieintencjonalnymi. Spadek mocy sygnału w punkcie odbioru jest spowodowany rozbieżnością emitowan[...]

Dwuelementowy płaski szyk antenowy dla urządzenia rozpoznawczego oraz dla lekkiego radaru wykrywającego pociski z głowicami kumulacyjnymi


  Właściwości radarów oraz systemów rozpoznawczych [1, 2, 4, 6], w bardzo dużym stopniu są zdeterminowane konstrukcją, strukturą i parametrami systemu antenowego. Jedną z najbardziej pożądanych właściwości jest odpowiedni kształt charakterystyki kierunkowej oraz możliwość jej kształtowania (formowania). Formowanie wiązki może się odbywać programowo, poprzez podłączenie systemu antenowego do zespołu heterodynowych odbiorników mikrofalowych zakończonych przetwornikami analogowo cyfrowymi A/C sprzężonymi z cyfrowym procesorem sygnałowym DSP. Takie rozwiązanie odznacza się bardzo dużą elastycznością pozwalająca na uzyskiwanie niemal dowolnego kształtu charakterystyki kierunkowej systemu antenowego [2, 3]. Jednak do jego realizacji wymagane jest zastosowanie wzmacniaczy kondycjonujących i przetworników A/C, które muszą charakteryzować się bardzo dużą dynamiką oraz procesorów sygnałowych o bardzo dużych mocach obliczeniowych. Zapewnienie odpowiednio dużej dynamiki torów odbiorczych jest stosunkowo łatwe w przypadku pracy z sygnałami relatywnie długotrwałymi. Można wówczas zastosować układy automatycznej regulacji wzmocnienia ARW lub automatycznej regulacji tłumienia ART. Natomiast w przypadku radarów obrony aktywnej poszukujących przeciwpancernych pocisków kumulacyjnych, które poruszają się z bardzo dużymi prędkościami przekraczającymi często 300 m/s, możliwość zastosowania układów typu ARW jest bardzo ograniczona. Podobna sytuacja występuje w przypadku urządzeń przeznaczonych do wykrywania i rozpoznania emisji krótkotrwałych, a w tym pojedynczych impulsów. W związku z tym, poszukuje się innych rozwiązań, opartych na strukturze wieloelementowej oraz na wykorzystaniu mikrofalowych podzespołów biernych, pozwalających kształtować właściwości kierunkowe systemu antenowego [7-9, 13-16]. W urządzeniach, w których ważnym wymaganiem jest minimalizacja rozmiarów i masy, podstawowe wersje systemów antenowych mogą składać się z dwóch anten ki[...]

Demonstrator lekkiego monoimpulsowego radaru trójwspółrzędnego bliskiego zasięgu pasma L


  Systemy radarowe bliskiego i bardzo bliskiego zasięgu mają bardzo duże znaczenie w zastosowaniach powszechnych jak i w zastosowaniach specjalnych. Należą do nich między innymi systemy tak zwanej obrony aktywnej obiektów przed pociskami przeciwpancernymi. Celem obrony aktywnej jest uzyskanie co najmniej jednego z następujących efektów: - pocisk przeciwpancerny atakujący broniony obiekt zostanie zniszczony zanim dotrze do celu, - tor lotu pocisku przeciwpancernego zostanie zmieniony tak, że minie atakowany obiekt, - pocisk przeciwpancerny dotrze do atakowanego obiektu, ale zostanie uszkodzony w takim stopniu, że jego głowica bojowa nie przebije pancerza osłaniającego broniony obiekt. Osiągnięcie tych efektów wymaga jak najwcześniejszego uzyskania wiarygodnej informacji o tym, że chroniona strefa została naruszona, a obiekt jest atakowany. Na informację tę składają się: liczba atakujących pocisków, chwilowy kierunek i zwrot lotu pocisków, chwilowa odległość do każdego z tych pocisków. Do detekcji faktów ostrzelania pojazdu pociskami przeciwpancernymi mogą być stosowane sensory optoelektroniczne oraz elektromagnetyczne, a wśród nich lekkie urządzenia radiolokacyjne [1-3]. Systemy obrony, a w tym obrony aktywnej funkcjonują w warunkach nieprzewidywalnego zagrożenia oraz głębokiego deficytu czasu. W wielu przypadkach czas od chwili wystrzelenia pocisku przeciwpancernego do momentu dotarcia jego do celu nie przekracza 1,5 sekundy. W tym czasie system ochrony powinien wykryć fakt ostrzelania, ocenić stopień niebezpieczeństwa, wybrać najlepszy sposób przeciwdziałania oraz w odpowiednim momencie uruchomić środki obrony aktywnej, tak zwane destruktory, zwalczające atakujący pocisk przeciwpancerny. W przypadku systemów monitorowania obszaru pracujących w warunkach znacznego niedostatku czasu, duże znaczenie mogą mieć systemy radarowe w wersjach monoimpulsowych, zbudowane przy użyciu układów natychmiastowego pomiaru fazy NPF, układów n[...]

 Strona 1  Następna strona »