Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Mizera"

Nowa generacja chłodni składowych warzyw i owoców Chłodzenie analogowe


  W artykule przedstawiono nowej generacji chłodnię marchwi z pośrednim systemem chłodzenia wyposażoną w chłodnicę powietrza o zmiennej wydajności. W miejsce tradycyjnego termostatu włącz/wyłącz (umieszczonego w strudze powietrza wpływającego do chłodnicy powietrza) zainstalowano termostat analogowy (o analogowym sygnale na wyjściu) w strudze powietrza wypływającego z chłodnicy. System sterowania wydajności chłodnicy powietrza oparty jest na trójdrogowym zaworze sterowanym przez wspomniany termostat analogowy. Rozwiązanie to utrzymuje temperaturę czynnika pośredniego na wymaganym poziomie, w zależności od zmiany obciążenia cieplnego chłodnicy powietrza. Pojemność opisanej w artykule chłodni marchwi wynosi około 10 000 ton i przeznaczona jest do długotrwałego przechowywania. Chłodnia spełnia wymagania technologiczne stawiane tego typu nowoczesnym obiektom, takie jak wymagania związane z ograniczeniem ilość użytego czynnika chłodniczego oraz wykorzystanie ciepła kondensacji do odtajania chłodnic powietrza i ogrzewania pomieszczeń socjalnych. Przy budowie instalacji chłodniczej zastosowano rury plastikowe, użyto komputera do sterowania pracą chłodni i nadzoru oraz zastosowano unifikację rozwiązania. W artykule omówiono też korzyści technologiczne wynikające z zastosowania tego rozwiązania oraz jego wpływ na zachowanie jakości przechowywanej marchwi. Obiekty chłodnicze i przechowalnicze Wstęp Marchew jest w Polsce jednym z najbardziej popularnych warzyw. Spożywa się jej około 21 kg na osobę na rok, co stanowi około 15% ogólnego spożycia warzyw w Polsce. Uprawia się ją na obszarze około 30 000 ha, zaś zbiory jej wynoszą około 800 000 ton rocznie. Większość produkowanej marchwi zbierana jest późną jesienią, natomiast jej konsumpcja odbywa się praktycznie przez cały rok do następnych zbiorów ze szczególnie dużym spożycie w okresie zimowo- wiosennym. Tak więc występuje naturalna rozbieżność pomiędzy okresem zbioru a okresem konsumpcji. W[...]

Uwagi o stabilności temperatury i wilgotności powietrza w aspekcie jakości warzyw po okresie przechowywania


  W artykule zaprezentowano przegląd kluczowych zagadnień techniki przechowalnictwa warzyw i owoców. Na tym tle przedstawiono zasadnicze wymagania w zakresie pracy urządzeń chłodniczych obsługujących komory przechowalnicze. Wskazano, że zastosowanie układów pośrednich o ciągłej regulacji wydajności jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym. W artykule przedstawiono również uproszczoną analizę czasu pracy urządzenia pracującego w systemie chłodzenia bezpośredniego o klasycznej regulacji.W ostatnich czasach nastąpiło znaczące nasycenie niemal każdej dziedziny życia, techniką. Proces ten ma istotny wpływ na wszelkie aspekty życia współczesnego człowieka, a w tym również na codzienną aktywność fizyczną. Powszechna mechanizacja ciężkich i uciążliwych prac fizycznych, wyeliminowanie wpływu niekorzystnych warunków klimatycznych w pracy, nasycenie różnego typu środkami transportu - wszystko to razem spowodowało, że nasza codzienna aktywność nie wymaga już tak dużego wysiłku fizycznego jak kiedyś. Należy też oczekiwać, że proces ten będzie w przyszłości kontynuowany. Przyzwyczajenia kulinarne nie zmieniają się jednak równie szybko, jak omawiane przemiany; ciągle jeszcze obowiązuje w naszym życiu przyzwyczajenie z okresu, kiedy to warunkiem właściwego funkcjonowania naszego organizmu było dostarczanie wysokokalorycznego pożywienia. Przyzwyczajenia te są obecnie jedną z przyczyn powstawania wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, choroby krążenia, etc. Choroby te są z jednej strony czynnikiem osobistych problemów zdrowotnych wielu osób, z drugiej zaś - źródłem znacznych strat społecznych spowodowanych przerwami w pracy, kosztami leczenia i często późniejszego inwalidztwa. Jednym ze sposobów poprawy powstałej sytuacji jest dostarczenie na rynek produktów żywnościowych niskoenergetycznych, ale bogatych w składniki przeciwdziałające współczesnym chorobom cywilizacyjnym. Produktami takimi były i są warzywa oraz owoce. Na[...]

Ewaluacja eksperymentalna pracy układów chłodniczych obsługujących komory składowe kapusty pekińskiej


  Autorzy artykułu przedstawili rezultaty przeprowadzonego doświadczenia z przechowywaniem kapusty pekińskiej w trzech komorach doświadczalnych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, przy czym każda z komór była wyposażona w inny, nietypowy system chłodniczy. Każdy z badanych systemów chłodniczych potwierdził w trakcie badań poprawność pracy. Zaproponowane rozwiązania, ze względu na swoje technologiczne oraz eksploatacyjne zalety, mogą być dedykowane dla różnych warzyw i różnych okresów ich przechowywania. Ze względu na nowatorski charakter rozwiązań autorzy sugerują dalsze prace rozwojowe nad proponowanymi rozwiązaniami technicznymi w powiązaniami z badaniami doskonalącymi technologie przechowywania. Experimental evaluation of refrigeration system operation in chinese cabbage cold stores In the paper the authors presented results of the experiments with storing chine cabbage in three storage-chambers at the Skierniewice Research Institute of Horticulture. Each of the chambers was equipped with unique, not standard refrigeration system. All of them achieved desired results. Technological and operational advantages of the proposed solutions can be applied for various vegetables and different storage- periods. Because of the innovative nature of these solutions, the authors suggest further development of the proposed technical solutions. Also-the authors suggest further research of storage-technologies.1. Wstęp Uprawa warzyw polowych w naszym klimacie jest ściśle powiązana z warunkami klimatycznymi. Wiosna i lato to okres sadzenia i wzrostu warzyw. Jesień to okres ich dojrzewania i zbioru. Sezonowość zbioru warzyw jest w podstawowej sprzeczności z okresem ich spożywania, który praktycznie trwa okrągły rok. Uprawy szklarniowe i import z ciepłych stref klimatycznych łagodzi ten problem, jednak nie rozwiązuje go całkowicie. Dlatego też doskonalenie technik przechowania warzyw i owoców stanowi z jednej strony "rozładowanie jesiennej gó[...]

 Strona 1