Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH BRUNNÉ"

Zamocowania rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych po długotrwałej eksploatacji

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono jeden z czynników, który ma wpływ na stan techniczny rurociągów. Skupiono się na zamocowaniach w aspektach:  całościowym - systemie zamocowań podtrzymujących rurociągi w obu stanach cieplnych,  jednostkowym - pojedynczym zamocowaniem i jego roli w całym systemie. Poruszono kwestie: - prawidłowego doboru zamocowań do przewidywanych warunków pracy, - montaż[...]

Korzyści płynące z modernizacji rurociągów w celu wydłużenia czasu ich eksploatacji


  W artykule omówiono główne problemy techniczne limitujące czas bezpiecznej pracy rurociągów. Zrelacjonowano dotychczasowe doświadczenia Pro Novum związane z przedłużeniem trwałości rurociągów. Zaprezentowano algorytm postępowania pozwalający na dobre przygotowanie, a następnie na przeprowadzenie modernizacji pod kątem oczekiwanej trwałości. Zaproponowano opiekę diagnostyczną nad zmodernizowanymi rurociągami. Wprowadzenie Problem przedłużenia czasu bezpiecznej eksploatacji rurociągów energetycznych nie jest kwestią ostatnich lat, bo pojawił się już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy bloki energetyczne projektowane na 100 000 h pracy zaczęły zbliżać się do tej granicy. Wówczas na bazie doświadczeń własnych i zagranicznych przedłużono resurs o dalsze 100 000 h. Od te[...]

Zdalna diagnostyka głównych rurociągów parowych bloków energetycznych


  Z wielu względów diagnostyka rurociągów parowych obejmująca zarówno stan metalu jego elementów, jak również analizę przemieszczeń cieplnych jest zadaniem, któremu należy zapewnić wysoki status. Szczególnie istotne znaczenie ma to w przypadku głównych rurociągów parowych, których czas pracy zamierza się przedłużyć do ok. 350 000 godzin lub w innych sytuacjach, gdy wzmożony nadzór diagnostyczny jest zalecany ze względu na bezpieczeństwo pracy. Zadanie takie realizowane tradycyjnie jest pracochłonne, a więc kosztowne. Zwykle, aby dostosować się do wymagań produkcyjnych oraz zmieścić się w akceptowalnych kosztach, ogranicza się zakres badań i analizy, a zatem także jakość diagnostyki. Najwyższy, profesjonalny poziom diagnostyki instalacji rurociągowych przy niskich kosztach można zapewnić analizując w trybie "online" te warunki pracy rurociągów, które umożliwiają, także w czasie rzeczywistym, monitorowanie ich stanu technicznego i weryfikację prognozy trwałości. Oznacza to możliwość wykonywania nadzoru diagnostycznego w trybie zdalnym, praktycznie bezobsługowym. Takie rozwiązanie powstałe we współpracy firm Pro Novum Sp. z o.o. i Geopomiar S.C. rozpoczynamy wdrażać zbierając pierwsze doświadczenia praktyczne. Zdalną diagnostykę elementów krytycznych kotłów, turbin i generatorów Pro Novum wdrożyło w kilku elektrowniach. Prezentowane rozwiązanie jest jeszcze jednym przykładem aplikacji nowego podejścia do diagnostyki zarówno w wymiarze technicznym, jak i organizacyjnym oraz ekonomicznym. Zdalna diagnostyka urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni, a w tym także głównych rurociągów parowych, wykorzystuje informacje pochodzące z dwóch źródeł: ▲ badania wykonywane podczas postoju urządzenia, ▲ analiza bieżących warunków pracy na podstawie monitorowania istotnych, z punktu widzenia trwałości urządzenia, w tym możliwości identyfikowania stanów awaryjnych, cieplno-mechanicznych parametrów pracy. Pierwsze źródł[...]

 Strona 1