Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW KRAWIECKI"

Metrologiczne aspekty toru pomiarowego spektrofotometru z fotopowielaczem


  W metodach pomiarowych, w których sygnałem użytecznym jest promieniowanie optyczne, stosuje się specjalistyczną aparaturę, taką jak np.: spektrometry i spektrofotometry. Przyrządy te wykorzystuje się do pomiaru absorbancji, transmitancji, reflektancji, w badaniach jakościowych oraz ilościowych zawartości substancji, do wyznaczania właściwości optycznych materiałów [1-4]. Przykłady te można mnożyć, podając zastosowania z zakresu medycyny, przemysłu, nauki i wielu innych dziedzin. Pomiar natężenia promieniowania optycznego przechodzącego przez ośrodek lub odbijającego się od jego powierzchni jest zadaniem stosunkowo trudnym. Nierzadko użytkownicy przyrządów są przekonani, że pomiary z sygnałem optycznym należą do łatwych, a sprzęt "rozwiązuje" większość problemów metrologicznych. Bardzo często możliwości aparatury nie są wystarczające do wykonania poprawnych badań. Ważna jest świadomość i znajomość zachodzących zjawisk, gdyż ma to znaczenie dla poprawnego zinterpretowania wyników. Zjawiska, które występują na etapie realizacji pomiaru, mogą w różnym stopniu powodować "przekłamanie" otrzymywanych wyników i dlatego tak ważna jest wiedza o tych czynnikach. Rezultaty zamieszczone w pracy przedstawiają wybrane aspekty metrologiczne związane z torem pomiarowym spektrofotometru, które mogą mieć wpływ na wynik pomiaru transmitancji optycznej próbki materiału. Prezentowane wyniki dotyczą wykorzystania metody spektrofotometrycznej w pomiarach i zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych z pomiarów spektrofotometrem dwuwiązkowym. Aparatura pomiarowa Obecne spektrofotometry to urządzenia konstrukcyjnie, z reguły bardzo złożone zarówno pod względem mechanicznym, jak i elektrycznym. Wyposażone są w magistrale komunikacyjne oraz oprogramowanie do obsługi przyrządu i rejestracji wyników. Ogólne dążenie do komputeryzacji technik pomiarowych również tutaj znajduje swoje odzwierciedlenie. Producenci oferują sterowane komputerowo stanowi[...]

Symulacja komputerowa technik konwersji przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Czytaj za darmo! »

Kondycjonowanie sygnałów wyjściowych z czujników i przetworników pomiarowych wymaga stosowania takich operacji jak: wzmacnianie, filtracja i przetwarzanie analogowo-cyfrowe. Kluczową rolę w torze kondycjonowania sygnału pełni przetwornik analogowo-cyfrowy (A/C) umożliwiający komunikację z systemem mikroprocesorowym. W celu uzyskania oczekiwanych efektów procesu kondycjonowania wymagany jest[...]

Sterowane programowo stanowisko pomiarowe z kamerą CCD do badań optoelektronicznych

Czytaj za darmo! »

Matryce CCD były początkowo wykorzystywane do celów naukowych szczególnie w dziedzinie astronomii [1]. Obecnie masowo są stosowane w komercyjnych rozwiązaniach np.: w aparatach i kamerach cyfrowych. Jednak podstawowy cel stosowania przetworników CCD do obserwacji i rejestracji obiektów jest ten sam: obrazowanie z jak największą czułością i rozdzielczością. Niniejsza praca dotyczy wybranych [...]

Wpływ temperatury na odpowiedź kamery CCD

Czytaj za darmo! »

Niniejsza praca dotyczy pomiarów temperaturowych wykonanych przy użyciu kamery CCD. Pomiary przeprowadzono w komorze klimatycznej w zakresie temperatur od -5 do 45 ºC dla różnych wartości parametrów pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem czasu ekspozycji kamery. Celem badań było określenie wpływu temperatury na zależności zachodzące między sygnałem pochodzącym z badanego obiektu a odpowiedzią kamery CCD na ten sygnał. Jako obiekt badany wykorzystano diodę elektroluminescencyjną LED emitującą światło białe. W pracy zaprezentowano przykładowy układ pomiarowy oraz przedstawiono wybrane wyniki i wnioski wynikające z serii pomiarów zrealizowanych przy różnych wartościach parametrów pomiarowych kamery CCD.. Abstract. This work concerns the temperature measurements made with the use of a CCD camera. Measurements were carried out in a climatic chamber at the temperature range extending from -5 to 45 °C for different values of measurement parameters. In particular, the camera exposure time was taken into consideration. A purpose of this study was to determine the influence of temperature on the relationships occurring between the signal coming from the tested object and the response of the CCD camera to this signal. The LED emitting white light was used as the object to be tested. In the paper an example of the measurement system has been presented. Some selected results obtained during the [...]

Metrologiczne problemy związane z detekcją za pomocą kamery CCD sygnałów emitowanych z matrycy LED

Czytaj za darmo! »

Przetworniki obrazu bazujące na matrycach CCD lub CMOS są coraz częściej stosowane jako narzędzia do obserwacji i gromadzenia danych w systemach pomiarowych. Jednym z zastosowań jest rejestracja zjawisk luminescencyjnych przy użyciu kamery z matrycą CCD. W niniejszej pracy przedstawiono wybrane problemy metrologiczne związane z detekcją tego typu zjawisk, a w szczególności z rejestracją za [...]

 Strona 1