Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"A. Kasprowicz"

Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązanie oraz wyniki badań symulacyjnych sterowania samowzbudnym generatorem indukcyjnym dla potrzeb autonomicznej elektrowni wiatrowej. Przedstawiono opracowany układ niezależnej regulacji składowej biernej oraz czynnej prądu stojana generatora. Prezentowany układ umożliwia utrzymanie stałej wartości napięcia wyjściowego generatora niezależnie od zmian obciążenia. W [...]

Stabilizacja amplitudy i częstotliwości napięcia wyjściowego elektrowni wiatrowej z samowzbudnym generatorem indukcyjnym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązanie oraz wyniki badań symulacyjnych sterowania samowzbudnym generatorem indukcyjnym dla potrzeb autonomicznej elektrowni wiatrowej. Przedstawiono opracowany układ niezależnej regulacji składowej biernej oraz czynnej prądu stojana generatora. Prezentowany układ umożliwia utrzymanie stałej wartości napięcia wyjściowego generatora niezależnie od zmian obciążenia. W ograniczonym zakresie umożliwia również utrzymanie stałej częstotliwości generowanego napięcia. Abstract. This paper discusses the regulation of a stand-alone wind power plant based on a self-excitation squired-cage induction machine. A shunt connected active rectifier and a controllable dump load are used for regulation of the voltage and frequency. A control scheme for the active rectifier w[...]

Samowzbudny generator indukcyjny z rozszerzonym zakresem stabilizacji częstotliwości

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zmodyfikowanego układu samowzbudnego generatora indukcyjnego. Modyfikacja układu SEIG pozwala na rozszerzenie zakresu dopuszczalnych prędkości kątowych wału generatora, w którym możliwa jest stabilizacja częstotliwości napięcia wyjściowego. Szczególnie istotne jest, że utrzymanie stałej częstotliwości możliwe jest również w zakresie poniżej prędkości synchronicznej. Modyfikacja pozwala również podnieść całkowitą sprawność układu wytwarzania energii. W rozszerzonym zakresie prędkości kątowych wału generatora, w którym możliwa jest stabilizacja częstotliwości, zapewniona jest również stabilizacja napięcia przemiennego oraz stałego w układzie przekształtnika Abstract. This paper discusses the regulation of a stand-alone power plant based on a self-excitation squired-cage induction machine. A shunt connected active rectifier and a modified controllable dump load are used for regulation of the voltage and extension of the frequency range stabilization.. A control scheme for the active rectifier with independent control of active and reactive power and modified controllable dump load is presented. Modified controllable dump load increases the total efficiency of energy generation. The feasibility of the proposed system is verified by simulations. (Self-Excited Induction Generator with extended range stabilization of frequency) Słowa kluczowe: generator indukcyjny, kompensator statyczny, modelowanie, moc chwilowa, elektronicznie sterowane obciążenie Keywords: self-excited induction generator, static compensator, modeling, momentary power, electronically controlled load Wstęp Niewielkie elektrownie autonomiczne jako źródła energii elektrycznej zasilające pojedyncze gospodarstwa domowe jak też kilka czy kilkanaście gospodarstw na niewielkim obszarze zaczynają obecnie cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Są one izolowane od dużych systemów energetycznych i pracują na potrzeby lokalne bez [...]

Sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym w warunkach niesymetrii i nieliniowości obciążenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym w warunkach niesymetrycznego i nieliniowego obciążenia. Tego typu obciążenie wywołuje niesymetrię, wyższe harmoniczne prądów generatora, oraz prąd w przewodzie zerowym. W celu likwidacji powyższych zjawisk, w układzie sterowania generatorem zastosowano trójfazowy - czterogałęziowy przekształtnik. Strategia sterowania przekształtnikiem bazuje na detekcji podstawowej harmonicznej napięcia i wykorzystaniu pojęcia mocy chwilowej. Abstract. The article describes control of the self-excited inductive generator at unbalanced and non-linear load conditions. This type of load causes unbalanced, currents harmonic and current flow in the neutral. To eliminate above effects, a three-phase four-leg grid converter has been used in the control system of the generator. Control strategy of the converter is based on the detection of voltage fundamental frequency and the usage of instantaneous power theory. (Control of Self-Excitation of Induction Generator in the conditions unbalance and nonlinearity of the load) Słowa kluczowe: samowzbudny generator indukcyjny, modulator 3D-SVPWM, moc chwilowa, przekształtnik czterogałęziowy Keywords: self-excited induction generator, modulator 3D-SVPWM, instantaneous power, four-leg converter Wstęp Niewielkie elektrownie autonomiczne jako źródła energii elektrycznej zasilające pojedyncze gospodarstwa domowe lub też kilka czy kilkanaście gospodarstw na niewielkim obszarze zaczynają obecnie cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Są one izolowane od dużych systemów energetycznych i pracują na potrzeby lokalne bez przesyłu energii elektrycznej. Elektrownie te mogą być wyposażane w generatory synchroniczne z magnesami trwałymi lub też w samowzbudne generatory indukcyjne. Te ostatnie należą do grupy układów o zmiennej prędkości kątowej i zmiennej częstotliwości napięcia wyjściowego. Symetryczne obciążenie samowzbudnego generatora indukcyjnego o[...]

MTCA.4 - modułowy system kontrolno-pomiarowy z sub-nanosekundową synchronizacją czasu oraz wsparciem dla technologii RF DOI:10.15199/13.2016.2.2


  Platforma MicroTCA jest obecnie najszybciej rozwijającą się technologią modułowych systemów kontrolno -pomiarowych. Dostępne są wersje laboratoryjne, wojskowe i dla lotnictwa. Najnowsza wersja (MTCA.4) zapewnia wsparcie dla aplikacji wysokich częstotliwości, takie jak akceleratory cząstek, urządzenia radiokomunikacyjne i radarowe. Grupa badawcza PERG z Instytutu Systemów Elektronicznych wraz z partnerami z Europy i Polski bierze aktywny udział w tych pracach, m.in. w implementacji sub-nanosekundowego systemu synchronizacji czasu, dystrybucji zdarzeń i wysokich częstotliwości z użyciem technologii światłowodowej. Pozwala to znacznie zwiększyć możliwości platformy MTCA w aplikacjach rozproszonych systemów pomiarowych (np. technologie radarów pasywnych i aktywnych) oraz zapewnić w pełni deterministyczną pracę rozproszonych systemów sterowania (ang. hard real time). Słowa kluczowe: MTCA, FPGA, SDR, FMC, PCIe, częstotliwości radiowe, synchronizacja czasu, White Rabbit.Celem artykułu jest omówienie technologii systemu kontrolno-- pomiarowego MicroTCA (MTCA) [1] zintegrowanego z systemem czasu rzeczywistego oraz wspierającego synchronizację czasu na poziomie poniżej jednej nanosekundy. Systemy takie wykorzystywane są zarówno przez podmioty naukowo-badawcze (do obsługi eksperymentów z dziedziny fizyki wysokich energii, technologii akceleratorowych,medycyny), jak również komercyjnie - np. w symulatorach systemów sterowania pojazdów, Automatycznych Systemach Testujących (ATE) na liniach produkcyjnych, radiokomunikacji (np. radiostacje, radary pasywne), systemach weryfikujących bloki funkcjonalne satelitów, szybkie systemy sterowania robotami, systemy sterowania akceleratorami medycznymi i przemysłowymi. Obsługę zdarzeń w czasie Rys. 1. Wersje standardu MTCA. Fig. 1. MTCA standard versions rzeczywistym zapewnia dedykowany system operacyjny wraz z narzędziami do budowania aplikacji użytkownika. Do synchronizacji pracy systemu użyto now[...]

Modelowanie pracy brygady roboczej w warunkach ryzyka DOI:10.15199/33.2016.06.23


  Modelowanie pracy zespołu roboczegowwarunkach ryzyka oznacza identyfikację warunków losowych budowy, zaprojektowanie organizacji oraz probabilistyczne oszacowanie kosztu i czasuwykonania robót.Dane te są niezbędne do oszacowania kosztów i opracowania harmonogramu budowy. Brygada złożona składa się z zespołów (zasobów) elementarnych, które powinny harmonijnie współpracować podczas wykonywania robót. Z tego punktu widzenia jest określany elementarny zespół prowadzący.Odpowiednio do jegomożliwościwyznaczana jest liczba zespołówelementarnych. Czas pracy brygady złożonej wyznacza zespół prowadzący. Całkowity czas pracy złożonej brygady roboczej zależy od współdziałania i organizacji pracy zespołów elementarnych. Słowa kluczowe:modelowanie, praca złożona, brygada robocza, ryzyko.Roboty budowlane w praktyce zazwyczaj są analizowane i organizowane przy założeniu deterministycznych warunków realizacji. W wielu przypadkach, ze względu na oddziaływanie różnych czynników losowych, jest to przyczyną koniecznej korekty harmonogramu i kosztorysu w trakcie realizacji robót. Jedną z metod uniknięcia tego typu zmian jest analiza ryzyka poszczególnych robót oraz przedsięwzięcia budowlanego, ściśle związana z identyfikacją losowego charakteru pracy brygady roboczej na placu budowy. W artykule zdefiniowano organizację brygady roboczej i zaproponowano probabilistyczny opis kosztów i czasu jej pracy. rygodności informacji, ograniczenia kosztów realizacji i eksploatacji obiektu. Technologię BIM, obejmującą swoim zakresem proces planowania, projektowania, realizacji, eksploatacji oraz rozbiórki obiektu budowlanego, należy traktować jako całość - zarówno w rozumieniu koncepcji cyklu życia obiektu, jak i zintegrowanej realizacji przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery). Korzyści płynące z wykorzystania BIM, także w obszarze zarządzania ryzykiem, można rozpatrywać z różnej perspektywy (tabela 3) [2]. Wnioski Jednym z warunków uzyskania kor[...]

System stabilizacji napięcia i częstotliwości samowzbudnego generatora indukcyjnego DOI:10.15199/48.2016.12.72

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono układ z samowzbudnym generatorem indukcyjnym. Został on zrealizowany na bazie silnika klatkowego i jest przeznaczony do zastosowań w małych elektrowniach wiatrowych lub wodnych. Podstawowymi zaletami takiego generatora są niezawodność, prosta konstrukcja, duża trwałość, bezobsługowość oraz niski koszt. W przedstawionym rozwiązaniu generator nie jest skojarzony z siecią zasilającą i stanowi jednostkę autonomiczną. Dla realizacji zadania stabilizacji napięcia i częstotliwości współpracuje on z przekształtnikiem AC/DC. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych układu generatora z przekształtnikiem przy sterowaniu predykcyjnym. Abstract. In the paper self-excited induction generator system has been presented. It has been made on the base of cage induction motor, and it is intended for small hydroelectric and wind power plants. The basic advantages of the system are reliability, simple construction, and durability as well self-service and low cost of production. In the presented solution, generator is not connected with distribution system and represents an autonomous system. For voltage and frequency stabilization purpose its works with AC/DC converter. The paper presents the result of simulation research, as well experimental result obtained on laboratory model of generator with converters and prediction control. (Voltage and Frequency Stabilization System with Self-Excited Induction Generator). Słowa kluczowe: samowzbudny generator indukcyjny, moc chwilowa, predykcja, sterowanie dyskretne. Keywords: self-excited induction generator, instantaneous power, shunt converter, prediction, discrete control. Wstęp W ostatnich latach odnawialne źródła energii przyciągają coraz większą uwagę zarówno wytwórców jak i odbiorców energii elektrycznej. Wymóg zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych potęguje jeszcze to zainteresowanie. Poszukiwane są rozwiązania, które będą mogły współpra[...]

Nowe rozwiązania GREE w systemach klimatyzacji


  Firma GREE Electric Appliances, Inc. of Zhuhai została założona w 1991 roku i obecnie jest jednym z największych producentów urządzeń klimatyzacyjnych na świecie. Dzięki zdobytym doświadczeniom w zakresie rozwoju badań, produkcji, marketingu i serwisowaniu urządzeń, stała się liderem w dziedzinie produkcji i dystrybucji klimatyzatorów. Działalność rozpoczęła od jednego typu produktów - klimatyzatorów okiennych. Dziś posiada sześć baz produkcyjnych w Zhuhai, Honkongu, Hefei oraz Brazylii, Pakistanie i Wietnamie. Zatrudnia ponad 40 000 pracowników, z czego ponad 1000 pracuje w działach badawczych, wdrażających innowacyjne rozwiązania i nowe technologie. Dzięki nadzwyczajnemu tempu wdrażania innowacyjnych technologii oraz szczególnej dbałości o środowisko naturalne pozycja firmy Gree ciągle rośnie. Obecnie roczna produkcja firmy wynosi 25 milionów różnego rodzaju urządzeń klimatyzacyjnych. certyfikat 3C, japoński JIS, niemiecki GS i TÜV oraz CE i EMC, amerykański UL, australijski SAA, argentyński SMARC, rosyjski GOST i inne. Ponadto w 2007 roku w Rio de Janeiro odbyła się gala Brazil Energy Conserwation Star Awarding Ceremony, podczas której firma otrzymała nagrodę Energy Conservation Star. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych przez brazylijski rząd dla produktów energooszczędnych, natomiast od 2004 roku tytuł ten przyznawany jest GREE corocznie. Istotnym wydarzeniem dla rynku klimatyzacyjnego był również fakt, iż w marcu 2008 r. zostało podpisane porozumienie o fuzji pomiędzy GREE a firmą DAIKIN. Głównym celem współpracy obu firm jest troska o środowisko naturalne i nacisk na energooszczędne technologie. Dlatego DAIKIN i GREE utworzyły dwie spółki joint venture w Zhuhai, z których jedna zajmuje się produkcją sprężarek inwerterowych i płytek PCB, druga spółka zaś produkuje wysokiej jakości klimatyzatory, na rok podwyższa komfort klimatyzacji, zwiększając sprawność energetyczną urządzeń[...]

 Strona 1  Następna strona »