Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW OLSZAK"

Systemy podgrzewania nawierzchni boisk piłkarskich


  Omówiono różne systemy podgrzewania nawierzchni boisk piłkarskich (elektryczne i cieczowe) oraz porównano ich cechy energetyczne oraz funkcjonalne.PODGRZEWANIE nawierzchni boisk pi.karskich ma na celu dostosowanie obiektow po.o.onych w krajach o ostrzejszych warunkach klimatycznych, do wymaga. kalendarium rozgrywek mi.dzynarodowych (np. we W.oszech rozgrywki ligowe trwaj. przez ca.y rok, z przerw. w okresie letnim). Pozwala przed.u.enie czasu u.ytkowania boiska w ci.gu roku bez zwi.kszania ryzyka odniesienia kontuzji przez zawodnikow. Pierwszy na Wyspach Brytyjskich (i prawdopodobnie na .wiecie) system do podgrzewania murawy boiska pi.karskiego, powsta. w 1958 r. na stadionie Godison Park nale..cego do Everton FC z Liverpoolu. By. to system elektryczny. Poniewa. system drenarski nie radzi. sobie z odprowadzeniem wody z boiska, w 1960 r. wymieniono ca.. instalacj., modernizuj.c jednocze.nie uk.ad osuszania murawy. Potem system elektryczny zamieniono na ogrzewanie ciep.. wod.. To rozwi.zanie funkcjonuje do dnia dzisiejszego [1]. W Polsce pierwszy system podgrzewania murawy boiska wykonano w 2003 r. na stadionie Wis.y Krakow. Bezpo.redni. przyczyn. podj.cia decyzji o wykonaniu tej inwestycji by.o odwo.anie meczu pomi.dzy Wis.. Krakow a Lazio Rzym. Spotkanie rozgrywane w ramach Pucharu UEFA, mia.o odby. si. 27 lutego 2003 r. Zamarzni.ta murawa na boisku sprawi.a, .e termin meczu zosta. przesuni.ty na 5 marca 2003 r. W 2005 r. na stadionie klubu Amica Wronki zainstalowano, jako pierwszy w Polsce, elektryczny system podgrzewania boiska. Do dnia dzisiejszego liczba stadionow pi.karskich z podgrzewaniem nawierzchni boiska wynosi oko.o 30. Jednym z warunkow uzyskania licencji do gry w Ekstraklasie przez klub pi.karski, jest mo.liwo.. rozgrywania meczy na boisku z podgrzewan. muraw.. W przepisach okre.laj.cych zasady rozgrywek w sezonie 2009/2010 znalaz. si. zapis: .Od dnia 1 listopada 2009 roku do 31 marca 2010 roku mecze pi.ka[...]

 Strona 1