Wyniki 1-10 spośród 69 dla zapytania: authorDesc:"A. Dziedzic"

Czy bardzo szybkie sieci dostępowe zmienią istotnie sposób korzystania z Internetu oraz treści multimedialnych?


  Zaledwie 5 lat temu tylko 3% użytkowników Internetu w Polsce miało łącza o prędkości transmisji powyżej 2 Mbit/s, penetracja Internetu wynosiła 28%, a 40% ankietowanych przez GUS deklarowało brak potrzeby dostępu do niego. Obecnie rynek oferuje usługi kusząc prędkością powyżej 40 Mbit/s w różnych technikach, a penetracja Internetu przekroczyła 50%. Na podstawie doświadczeń i tendencji w krajach, w których rewolucja internetowa nastąpiła wcześniej, warto tu zastanowić się, czy techiki szybkiego dostępu zmienią w istotny sposób korzystanie z Internetu w Polsce, a w szczególności czy zmieni się sposób, w jaki użytkuje się treści multimedialne. Wyjaśnimy również różnice pomiędzy technikami dostępowymi. DOSTĘP DO SIECI Dostęp stacjonarny Szybki dostęp do Internetu ma w Polsce zaledwie dziesięcioletnią historię. W styczniu 2001 roku Telekomunikacja Polska pilotażowo uruchomiła usługi w opcjach od 256 kbit/s do 2 Mbit/s (abonament miesięczny wynosił odpowiednio od 300 do 1500 zł). Usługa była dostępna wyłącznie dla abonentów TP w Warszawie, obsługiwanych przez jedną centralę w centrum miasta i została oparta na technice ADSL - transmisji danych przez łącza miedziane, używane do telefonii stacjonarnej. W 2002 r. po raz pierwszy pojawiła się nazwa Neostrada i nastąpiło szybkie rozszerzanie dostępności usługi, początkowo na kilka największych miast, a następnie na kolejne, mniejsze miejscowości. Na ten okres przypada też pojawienie się szerokopasmowego dostępu do Internetu przez sieci telewizji kablowej. Na początku 2007 r. zniesiono miesięczne limity transferu we wszystkich opcjach Neostrady. Pierwszą przyczyną wprowadzenia tej zmiany była rezygnacja z usługi wielu dotychczasowych klientów. Drugą, nie mniej ważną, było uzyskanie przez operatorów alternatywnych możliwości świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu, na łączach TP, bez ograniczeń w ilości pobieranych danych. Lata 2009 - 2011 to prawdziwy początek ultraszybkiego do[...]

Zagrożenia w zawodzie policjanta


  Policjanci podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych narażeni są na obrażenia ciała, kalectwo, utratę życia, będące skutkiem postępowania osób, wobec których podejmowane są działania mające na celu eliminację zachowań sprzecznych z prawem. Policjanci zazwyczaj żyją w ciągłej obawie przed fizycznym zagrożeniem i są często uczestnikami dramatycznych sytuacji, co staje się źródłem stresu, problemów rodzinnych i osobistych.Policja to umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjant to funkcjonariusz państwowy, którym jest zarówno pracownik liniowy, czyli ten, który ma bezpośrednio do czynienia z przestępcami, jak i technik, analityk czy specjalista informatyk. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej, śledczej, lotnictwa Policji oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Zgodnie z art. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: DzU z 2007 r., nr 43, poz. 277 ze zm.) do podstawowych zadań Policji należy: ochrona życia i zdrowia ludzi i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi ich dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządk[...]

R jak ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy


  Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych - art. 3 pkt. 7 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - DzU nr 191, poz. 1410 ze zm. (dalej ustawa prm).Do prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędna jest właściwa praca wszystkich narządów i układów. Zaburzenie którejkolwiek z funkcji organizmu, a szczególnie czynności oddechowej i krążenia, powoduje w krótkim czasie, zagrożenie życia, gdyż organizm ludzki ma niewielką rezerwę tlenu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania. Sytuacje wymagające doraźnej pomocy najczęściej są wynikiem ciężkich uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwych wypadków lub groźnych dla życia ostrych zachorowań, zatruć. Doraźnej pierwszej pomocy wymaga poszkodowany, u którego dochodzi do zaburzenia ważnych czynności życiowych, tj. oddychania, akcji serca i krążenia. Jeżeli nie zrobimy nic, ofiara wypadku może umrzeć. Jeśli pomożemy, być może uratujemy komuś życie. Dlatego warto wiedzi[...]

B jak biegły sądowy część 1


  Szacuje się, że w Polsce jest ok. 15 tys. biegłych sądowych. Aby zostać biegłym, trzeba mieć ukończone 25 lat i "praktyczne oraz teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności". Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być udokumentowane. Dowód z opinii biegłego w procesie karnym czy też cywilnym ma duże znaczenie. Praktyka pokazuje, że obecnie w przeważającej liczbie spraw podstawą rozstrzygnięcia sądu jest opinia biegłego sądowego powoływanego zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu, przez sam organ procesowy.Instytucja biegłego sądowego została ustanowiona w celu zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez nie ich ustawowych zadań. Na podstawie art. 157 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU nr 98, poz. 1070, ze zm.) prezes sądu prowadzi m.in. listy biegłych sądowych - wg poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności oraz może także skreślić biegłego z listy. Szczegółowe kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (DzU nr 15, poz. 133). Przyrzeczenie Biegły przed objęciem funkcji składa wobec prezesa sądu okręgowego przyrzeczenie według następującej roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obo[...]

B jak biegły sądowy. Część 2


  Braki w opinii Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego opinia jest niepełna, jeżeli opiera się na niewystarczającym materiale dowodowym, nie uwzględnia wszystkich możliwych wariantów dotyczących przebiegu zdarzeń, nie odpowiada na wszystkie zadane pytania. Opinia jest również niepełna, jeżeli zawiera samą konkluzję (wnioski końcowe) bez wykazania, na jakiej podstawie biegły do tych wniosków doszedł, bez opisu metod i sposobu przeprowadzenia danych badań. Opinia jest niejasna, jeżeli sposób, w jaki jest napisana, nie pozwala zrozumieć sformułowań końcowych wniosków, kiedy uzasadnienie zawiera nielogiczne bądź sprzeczne argumenty. Opinia jest również niejasna, gdy wniosk[...]

redakcja odpowiada - Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli DOI:

Czytaj za darmo! »

A.P. pyta: Jestem nauczycielem z 15‑letnim stażem, dodatkowo mam założoną działalność i jestem ratownikiem medycznym z 5‑letnim stażem (pracuję na kontrakcie). Ostatnio zwróciła się do mnie szkoła podstawowa z propozycją przeprowadzenia szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli. Nie jestem pewien, czy mogę takie szkolenie prowadzić dla nauczycieli. Nadmieniam, że prowadzę takie szkolenia dla innych zakładów pracy. Nie ma przepisów określających szczegółowo wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełniać oś[...]

Transport lotniczy jako stymulator rozwoju cz. I DOI:


  W pierwszej części Autor przedstawia czynniki jakościowe, które można oceniać jako elementy wpływające korzystnie na stan i kierunki zmian społeczno-gospodarczych współczesnego świata, a jakie związane są ściśle z funkcjonowaniem transportu lotniczego. W części drugiej zaprezentowana jest analiza wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI wieku. W kolejnej części odwołano się, do niektórych zagadnień związanych z produkcją i użytkowaniem samolotów komunikacyjnych, a także z perspektywami przewozowymi na rynku lotniczym. W końcowym fragmencie dokonane jest porównanie tempa zmian światowej gospodarki ze zmianami wybranych parametrów rynku lotniczego. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w światowej gospodarce. Teza ta znalazła częściowe potwierdzenie w danych analitycznych. O stymulującej roli transportu lotniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym przesądza jednak wpływ czynników jakościowych. Słowa kluczowe - transport lotniczy, rynek lotniczy, przewozy lotnicze, rozwój społeczno-gospodarczy, stymulator rozwoju, produkt krajowy brutto. Abstract: In the first part the author presents quality factors, which can be evaluated as elements favourably influencing conditions and directions of social and economical changes of contemporary world. They are closely related to air transport. In the second part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. Next parts refer to some questions connected with production and use of passenger planes as well as to transport perspectives on the aviation market. In the final fragment author performs the comparison of pace of world economic changes and changes of selected aviation market parameters. The author advances the thesis t[...]

Transport lotniczy jako stymulator rozwoju cz. II DOI:


  W części drugiej zaprezentowana jest analiza wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI w. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w światowej gospodarce. Teza ta znalazła częściowe potwierdzenie w danych analitycznych. O stymulującej roli transportu lotniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym przesądza jednak wpływ czynników jakościowych. Słowa kluczowe: transport lotniczy, rynek lotniczy, przewozy lotnicze, rozwój społeczno-gospodarczy, stymulator rozwoju, produkt krajowy brutto. Abstract: In the second part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. The author advances the thesis that during last dozen or so years the development of air transport was so strong that its role in the world economics strengthened. This thesis found partially confirmation in analytic data but the influence of quality factors determines a stimulating role of air transport in the social and economical development. Key words: Air transport, aviation market, social and economical development, development stimulus, gross domestic product.Odmiennie od przewozów pasażerskich przedstawia się sytuacja w lotniczym cargo. IATA szacuje, że w 2015 r. linie lotnicze obsłużyły 51,3 mln t i - 20,9 mln t więcej niż w 2000 r., co dało wzrost o 68,8%, a więc zaledwie o 3,8 p.p. powyżej wzrostu przewozów morskich i daleko mniej niż wyniosła dynamika przewozów pasażerskich.1 Istotne są także perspektywy w średnim okresie. IATA prognozuje, że wzrost przewozów w okresie 2016-2019 ukształtuje się średniorocznie na poziomie 5,4% (licząc w RPK), a przewozy na trasach międzynarodowych będą rosły nawet w tempie o 0,1 pp. wyższym. 2 Tym samym utrzymany będzie wieloletni trend wzrostu tego segmentu[...]

Francusko-rumuńskie czary-mary DOI:


  Trzecia wersja Twingo - malucha Renault - zaskakuje. Z silnikiem z tyłu, ale bez bagażnika z przodu. Klasyczny hatchback, ale o wzroście prawie jak crossover, który potrafi zawracać niemal w miejscu. Najdziwniejszy maluch ostatnich lat.Od modelu poprzedniej generacji nowe Twingo jest krótsze o 10 cm, a mimo to ma znacznie przestronniejsze wnętrze. MALUCH - NIE MALUCH Częściowo dlatego, że zwiększono rozstaw osi (o 13 cm), dzięki temu oś przednią od tylnej dzieli aż 249 cm. Drugim zabiegiem, który pozwolił powiększyć kabinę, jest podzielenie wspólnej przestrzeni między bagażnik i silnik, które znajdują się z tyłu nadwozia. Z przodu zostały chłodnice, układ kierowniczy, akumulator i zbiorniki z płynami do poszczególnych układów. Silnik z osprzętem trafił między tylną oś a bagażnik. Kabina jest obszerna, bo przeznaczono na nią 80% długości auta. Fotele kierowcy i pasażera zamontowano wysoko, co w połączeniu z dobrze przeszklonym wnętrzem daje bardzo dobrą widoczność do przodu i na boki. Z tyłu jest gorzej, ale mniej doświadczeni kierowcy mogą wesprzeć się czujnikami cofania, a nawet kamerą. Na tylnej kanapie, na którą wsiada się po otwarciu drzwi klamką ukrytą w słupku, miejsca jest pod dostatkiem. Mimo że podłoga bagażnika znajduje się na wysokości 80 cm, da się tam wcisnąć sporo bagażu, a szerokość przestrzeni bagażowej wynosi aż 100 cm. Radioodtwarzacz nie ma czytnika CD, za to ma wejście USB i uchwyt na smartfona, który może pełnić funkcję ekranu komputera pokładowego, nawigacji, a nawet obrotomierza, wystarczy ściągnąć na smartfona darmową aplikację R & Go. Auto napędzane jest benzynowymi silnikami: 3-cylindrowym SCe o pojemności 1 dm3 i turbodoładowanym 0.9 TCe o mocy 66,19 kW. Są to jedyne jednostki wchodzące w skład oferty francuskiego malucha. 51,48 kW i 91 Nm momentu obrotowego wystarczają do poruszania się po mieście. W standardzie jest ABS, ASR, ESP i 4 poduszki powietrzne. W teście samochodzik 1.0[...]

Transport lotniczy jako stymulator rozwoju cz. III DOI:


  Zaprezentowano analizę wybranych parametrów oceny rynku lotniczego w układzie ogólnoświatowym i rynku polskiego oraz zmiany, jakie zaszły w XXI w. Autor stawia tezę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój transportu lotniczego był na tyle silny, iż umocniła się jego rola w światowej gospodarce. Teza ta znalazła częściowe potwierdzenie w danych analitycznych. O stymulującej roli transportu lotniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym przesądza jednak wpływ czynników jakościowych. Słowa kluczowe: transport lotniczy, rynek lotniczy, przewozy lotnicze, rozwój społeczno-gospodarczy, stymulator rozwoju, produkt krajowy brutto. Abstract: In this part the author presents analysis of selected parameters of aviation market in the worldwide layout and the Polish market and changes which occurred during 21st century. The author advances the thesis that during last dozen or so years the development of air transport was so strong that its role in the world economics strengthened. This thesis found partially confirmation in analytic data but the influence of quality factors determines a stimulating role of air transport in the social and economical development. Key words: Air transport, aviation market, social and economical development, development stimulus, gross domestic product.PRODUKCJA SAMOLOTÓW I PERSPEKTYWY PRZEWOZOWE Rozpatrując znaczenie transportu lotniczego, nie możemy zapominać o sferze produkcji samolotów i jej efektach społeczno- gospodarczych, a szerzej cywilizacyjnych. W takim ujęciu pominąć należy produkcję samolotów sportowych, treningowych, szkoleniowych i innych aparatów latających nie służących ze swojej istoty transportowi. Z innych względów autor pomija lotnictwo sanitarne i generalnie śmigłowce, a także z jeszcze innych, produkcję tzw. business jets. Wprawdzie ten ostatni segment stanowi intratne źródło przychodów dla producentów i ważną część operacji [...]

 Strona 1  Następna strona »