Wyniki 1-10 spośród 43 dla zapytania: authorDesc:"A. Szczęsny"

Wpływ konstrukcji cyfrowych układów scalonych na generację zaburzeń elektromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów emisji zmiennych pól EM w funkcji częstotliwości taktowania, generowanych przez układy scalone w formie matryc FPGA, zawierające często spotykane bloki funkcjonalne, rozmieszczone w różnych miejscach struktury półprzewodnikowej [1,2]. Opracowano w tym celu dwa projekty układów scalonych mających za zadanie mnożenie liczb w nieskończonej pętli programowej. Pierwszy z projektów wykorzystywał algorytm mnożenia kombinacyjnego a drugi sekwencyjnego. Projekty te były dodatkowo modyfikowane w celu zmiany liczby i topologii aktywnych bramek logicznych. Każdy projekt układu scalonego był implementowany do matrycy cyfrowej Xilinx typu XCV 800. Zmiany konfiguracji oraz liczby bloków funkcjonalnych wykorzystywanych przez każdy z projektów pozwoliły[...]

Przydatność elektronicznych przekładników prądowych do pracy w podwyższonej temperaturze

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wymagania jakie powinny spełniać przekładniki elektroniczne pracujące w pętli zamkniętej (C/L), ze względu na rosnące wymagania środowiska pracy. Decydują o tym między innymi coraz większe moce układów wykonawczych, powodujące podwyższenie temperatury pracy półprzewodnikowych elementów sterujących, nawet do 200C, a co za tym idzie temperatury środowiska pracy przekładników elektronicznych. Podwyższona temperatura wpływa na dokładność przetwarzania sygnałów przez przekładniki elektroniczne, umieszczane w pobliżu tych elementów, ponieważ zmieniają się właściwości rdzenia magnetycznego oraz punkt pracy układów elektronicznych wykorzystanych w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Artykuł prezentuje także wyniki badań mających na celu ocenę przydatności przekładników elektronicznych do pracy w podwyższonej temperaturze, poprzez, wyznaczenie wpływu temperatury na częstotliwościowe pasmo pracy przekładnika. Abstract. In this article are preset the requirements which the electronic transducers working in closed loop (C/L) should fulfil, for the sake of growing requirements of working condition. About conditions of work decide the mainly the higher powers of executive elements. It causes the rise of temperature of work semiconductor elements of electric drive even to 200 C and also the temperature of environment of work the electronic transducers. The increased temperature influences on accuracy of processing the signals by electronic transducers, located in close by high power electronics elements, because the proprieties of magnetic core and the working point of elements used in negative feedback loop are changing. The article presents the results of research which aim was the evaluation of usefulness electronic transducers to work in raised temperature. For this evaluation was determine the influence of temperature on frequency band of work of transducers. (Practicability electronic current transducers to w[...]

Wpływ różnych czynników na właściwości katalityczne katalazy zaadsorbowanej na różnych rodzajach węgla aktywowanego DOI:

Czytaj za darmo! »

Otrzymano katalizatory węgiel aktywowany/katalaza, stosując nośniki węglowe o zróżnicowanym charakterze chemicznym powierzchni. Badano wpływ chemicznego charakteru powierzchni nośnika, pH środowiska i temperatury reakcji rozkładu nadtlenku wodoru na właściwości katalityczne katalazy naniesionej na różne rodzaje węgla aktywowanego. Przedstawiono próby wyjaśnienia mechanizmu wpływu pH na te właściwości. Enzymy jako biokatalizatory spełniają określone funkcje katalityczne w organizmach żywych. W ostatnich latach podjęto próby wykorzystania ich jako katalizatorów w przemyśle: spożywczym, farmaceutycznym Dr Adam SZCZĘSNY w roku 1966 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Jest adiunktem w Instytucie Chemii UMK w Toruniu. Specjalność - kataliza i adsorpcja. i chemicznym. Jednak dotychczas zastosowanie enzymów ograniczało się głównie do katalizy homogenicznej1]. Wyniki uzyskane w wypadku osadzania ich na nośnikach stałych2^ 4) wskazują na możliwość otrzymania stabilnych katalizatorów nośnik/enzym. W poprzednich pracach5,6) przedstawiono wyniki badań nad sorpcją katalazy na węglu aktywowanym. Stwierdzono, że katalaza zaadsorbowana na różnych rodzajach węgla aktywowanego zachowuje właściwości katalityczne w reakcji rozkładu nadtlenku wodoru7). Celem niniejszej pracy było określenie wpływu charakteru chemicznego nośników, pH środowiska reakcji oraz temperatury na aktywność katalazy zaadsorbowanej na różnych rodzajach węgla aktywowanego. ____________________ Część doświadczalna____________________ Do badań użyto katalizatorów otrzymanych przez naniesienie katalazy - w wyniku nieodwracalnej adsorpcji - na demineralizowane próbki węgla technicznego produkcji Hajnowskiego Przedsiębiorstwa Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce (AD i ND) oraz na próbki węgla utleniane stężonym kwasem a[...]

Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej przekładników prądowych

Czytaj za darmo! »

Przekładnik prądowy jako część systemu elektroenergetycznego stanowi element łączący obwód pierwotny linii elektroenergetycznej z obwodem wtórnym wykorzystywany do pomiarów i / lub zabezpieczeń. W związku z tym może on tworzyć główną drogę do przenoszenia zakłóceń między tymi obwodami. Przedmiotem artykułu są analizy ilościowa i jakościowa transferu zakłóceń przewodzonych o częstotliwościach do [...]

Voltage transformer operation in connection with the power quality

Czytaj za darmo! »

Conductive disturbances in the supplying voltage may affect the root mean square voltage and shape of the voltage curve on the mains which reflect in degradation of the power quality. The object of the article is the discussion of the results of the laboratory studies of the transmission of conductive disturbances from primary side of the voltage transformer to the secondary side and inversely. [...]

Odbudowa systemu elektroenergetycznego Warszawy po blackout’cie

Czytaj za darmo! »

Obecnie warszawski system elektroenergetyczny (WWE) nie posiada urządzeń umożliwiających lokalną odbudowę systemu. W pracy przedstawiono ograniczenia w wykorzystaniu EC Ostrołęka lub EW Dębe jako źródła restartowego dla Warszawy. Przedstawiono także szybkie metody odbudowy systemu elektroenergetycznego po wystąpieniu blackout’u stosowane w innych krajach. Zaproponowano budowę turbogeneratorów, zlokalizowanych na terenie elektrociepłowni warszawskich, napędzanych gazem i dzięki temu szybko uruchamianych. Abstract. There is no equipment for Electrical Power System of Warsaw for system restoration. Limitations in using EC Ostrołęka or EW Dębe as restart sources for Warsaw were presented in the paper. Fast methods of electrical power system restoration after blackout, used in other [...]

Identyfikacja układu funkcyjnego multimetrów cyfrowych

Czytaj za darmo! »

Większość produkowanych obecnie multimetrów z odczytem cyfrowym reklamowana jest przez producentów, jako przyrządy mierzące rzeczywistą wartość skuteczną napięcia i prądu przemiennego. Na obudowach takich przyrządów, oprócz oznaczenia typu, umieszczany jest napis TRUE RMS. W praktyce okazuje się,, że pomiar wartości skutecznej napięcia lub prądu przemiennego o przebiegu odkształconym za pomocą niektórych multimetrów nie daje wyniku poprawnego. Przyczyną tego jest rodzaj układu funkcyjnego zastosowanego w multimetrze. W referacie opisano sposób identyfikacji tego układu, bez użycia przyrządu wzorcowego. Oprócz rozważań teoretycznych przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających praktyczną przydatność opisanego sposobu identyfikacji. Abstract. The most of produced multimeters with digital reading is advertised by manufacturers, as instruments which measuring the real effective value of voltage and the alternating current. On casings of this attachments except sign of type is placed inscription “TRUE RMS". In practice, the measurement of effective value of voltage or alternating deformed current by using some multimeters it does not give the correct result. The reason of this inaccuracy is the kind of applied in multimeter the functional structure. In report was described the method of identification of this structure, without use of standardized instrument. The lecture contains also the results of laboratory studies and theoretical considerations which confirming the practical usefulness of described method of identification. (The identification of the functional system of digital multimeters). Słowa kluczowe: wartość skuteczna, multimetr cyfrowy Keywords: effective value, digital multimeter Wprowadzenie Produkowane obecnie multimetry są przyrządami z odczytem cyfrowym, w których wartość wielkości mierzonej wyznaczana jest za pomocą analogowego układu operacyjnego. Schemat blokowy multimetru przedstawia rys. 1 [1, 2]. [...]

Wpływ nieciągłości impedancji linii paskowych na integralność sygnałową i EMC

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę kilku typowych rozwiązań konstrukcyjnych linii paskowych, powodujących nieciągłości impedancji i rzutujących na integralność sygnałową SI i kompatybilność EMC. Podano propozycje ulepszeń. Wskazano na częściowe tylko uwzględnienie tych zagadnień w podstawowych pakietach programowych do projektowania PCB firm Mentor Graphics i Cadence Design System. Skrótowo tylko ws[...]

Cyfrowe układy scalone o niskich poziomach napięcia zasilającego

Czytaj za darmo! »

Zmniejszanie rozmiarów geometrycznych struktur układów scalonych, zarówno w płaszczyźnie pionowej jaki poziomej, jest ciągłą tendencją obserwowaną w procesie rozwoju tych układów. Celem wskazanego kierunku zmian, rzutującego na rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne układów, jest możliwość uzyskania lepszych parametrów elektrycznych, wysokiego stopniaminiaturyzacji i dużej złożoności funkc[...]

 Strona 1  Następna strona »