Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"MAREK DAWGUL"

Mikrosystemy w pomiarach biochemicznych

Czytaj za darmo! »

Zapotrzebowanie na systemy pomiarowe wielkości biochemicznych ma źródło w masowym ich wykorzystaniu w diagnostyce medycznej, ochronie środowiska oraz konieczności monitorowania różnych procesów w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, w tym w biotechnologii. Współczesnym metodom analitycznym i systemom do kontroli zawartości różnych składników chemicznych i biochemicznych są st[...]

Elektrody jonoselektywne na podłożu stałym wykonanym w technologii LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics)

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metody modyfikacji elektrod jonoselektywnych na stałym podłożu wykonanym w technologii LTCC. Stwierdzono problemy związane z penetracją wody pod membrany, prowadzące do uszkodzenia warstwy AgCl. Otrzymano działający czujnik jonów amonowych o budowie elektrody powlekanej z membraną jonoselektywną wykonaną z Siloprenu K1000. Abstract. This work presents modification methods of solid-state ion-selective electrodes formed on LTCC substrate. Some problems with water penetration under the membranes, leading to destruction of the AgCl layer, were observed. A properly working ammonium ion sensor was designed as a coated wire electrode with ion-selective membrane of Siloprene K1000 was demonstrated. (Solid-state ion-selective electrodes on LTCC substrate). Słowa kluczowe: elektroda jonoselektywna na stałym podłożu, LTCC (niskotemperaturowa ceramika współwypalana), detekcja jonów amonowych, membrana polimerowa. Keywords: solid state ion-selective electrode, LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics); ammonium ion detection, polymeric membrane. Wstęp Ciągłe monitorowanie stężenia określonych substancji chemicznych ma bardzo duże znaczenie w analityce (bio)chemicznej, ochronie środowiska oraz diagnostyce medycznej. Jednakże oznaczanie wybranego związku chemicznego bardzo często jest utrudnione ze względu na obecność w badanym roztworze substancji przeszkadzających. Wspomniane substancje oddziałują z częścią receptorową czujnika prowadząc do błędnego wyniku pomiaru. Dlatego też, niezbędne jest stosowanie metod instrumentalnych, które charakteryzują się wysoką selektywnością. Spośród metod stosowanych we współczesnej analizie instrumentalnej selektywność na bardzo dobrym poziomie można uzyskać w potencjometrii. W potencjometrii najlepszą selektywność uzyskuje się w przypadku elektrod jonoselektywnych ISE (Ion Selective Electrode), dzięki zastosowaniu membran jonoselektywnych zawierających odpowiednie receptory, np. jonofo[...]

Elektrochemiczna detekcja hybrydyzacji oligonukleotydów z wykorzystaniem elektrod grafitowych

Czytaj za darmo! »

W poniższej pracy przedstawiono metodę elektrochemicznej detekcji oligonukleotydów oraz metodę elektrochemicznej detekcji hybrydyzacji dwóch nici oligonukleotydów. Badano wpływ czasu inkubacji i wpływ temperatury na hybrydyzację oligonukleotydów. Jako metodę pomiarową wykorzystano impulsową woltamperometrię różnicową (DPV). Do pomiarów użyto elektrod grafitowych wykonanych za pomocą robota mikrodozujacego. Abstract. In this study, method of electrochemical detection of oligonucleotides and oligonucleotides hybridization was described. The influence of incubation time and temperature was investigated. Electrochemical detection was carried out employing differential pulse voltammetry (DPV), with the use of graphite electrodes printed by means of a desk-top XYZ-dispensing robot. (Electrochemical detection of oligonucleotides hybridization by means of graphite electrodes) Słowa kluczowe: bioczujniki DNA, hybrydyzacja DNA, impulsowa woltamperometria różnicowa. Keywords: DNA biosensors, DNA hybridization, differential pulse voltammetry . Wstęp Hybrydyzacja krótkich fragmentów DNA jest metodą stosowaną w analizie i detekcji specyficznych sekwencji nukleotydów w genach. Jest kluczowa w wielu dziedzinach, m.in. w diagnostyce medycznej (np. w diagnostyce chorób genetycznych), w weterynarii, w kryminalistyce, a także może służyć do dopasowywania tkanek przy przeszczepach. Podstawą omawianej metody jest możliwość identyfikacji pojedynczej krótkiej nici DNA (oligonukleotydu) tzw. target przez drugi komplementarny pojedynczy fragment DNA tzw. probe. Połączenie tych dwóch nici dzięki komplementarności zasad azotowych jest specyficzne. Do tej pory zastosowano wiele metod detekcji hybrydyzacji dwóch nici DNA, m.in. metody optyczne [1],[...]

p-well type ion sensitive field effect transistor array in a flowthru system for detection of H+, K+, NH4

Czytaj za darmo! »

This paper presents methods of manufacturing of a flow-thru system in Plexiglas based on a p-well type ISFETs six-sensor array fabricated in a CMOS technology as well as chemical and enzymatic modifications of sensors. The modifications led to diversification to of sensors sensitivity to different species. The sensors in the array are electrically insulated that prevents cross-talk between them.[...]

Platynowe i grafitowe immunoczujniki amperometryczne do oznaczania białka C-reaktywnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie odpowiedzi platynowych i grafitowych immunoczujników amperometrycznych na niskie stężenia białka C-reaktywnego (CRP), w zakresie użytecznym diagnostycznie: 0,1÷3 mg/L. Oznaczenia przeprowadzono w oparciu o bezpośredni typ testu ELISA, metodą zanurzeniową. Zastosowano znakowanie przeciwciał anty-CRP fosfatazą alkaliczną oraz monofosforan kwasu askorbinowego, jako substrat reakcji enzymatycznej. Abstract. In this paper, the developed platinum and graphite amperometric immunosensors for determination of C-reactive protein (CRP) are described, in the lowest CRP concentration range valuable for clinical diagnosis: 0.1÷3 m/L. These immunosensors are based on direct enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) and immersion method. Phosphatase alkaline labeling of anti-CRP antibodies was performed. Ascorbic acid monophosphate as enzymatic reaction substrate was used. (Platinum and graphite amperometric immunosensors for determination of C-reactive protein) Słowa kluczowe: amperometria, test ELISA, oznaczanie CRP. Keywords: amperometry, ELISA test, CRP determination. Wstęp Immunoczujniki są bioczujnikami charakteryzującymi się specyficznością wobec badanego analitu. W medycynie, przemyśle spożywczym czy ochronie środowiska często oznaczany analit znajduje się w nieprzejrzystym ośrodku (krew, osocze, soki, ścieki) - w tych przypadkach immunoczujniki enzymatyczne są bioczujnikami z wyboru, w szczególności te z detekcją amperometryczną, charakteryzującą się niskim sygnałem tła i prostotą[...]

Optoelektroniczne i elektroniczne czujniki zintegrowane z ubraniem


  Obecnie w wielu dziedzinach działalności człowieka, np. ratownictwa medycznego, sportu, kryminalistyki, działań militarnych i biznesowo-marketinowych, są wprowadzane metody sparametryzowanej, pozawerbalnej oceny predyspozycji i stanu psychofizycznego osób mających podjąć pewne zadania lub będące w trakcie ich wykonywania. Najczęściej wykorzystywaną w takiej ocenie jest reakcja skórno-galwaniczna GSR (ang. Galvanic Skin Response), nazywana także: reakcją elektrodermalną, reakcją elektryczną skóry, reakcją psychogalwaniczną, przewodnictwem skórnym, odruchem skórno-galwanicznym, która jest miarą zmian oporu elektrycznego skóry zależnego od stopnia jej nawilżenia wywołanego przez zmiany aktywności gruczołów potowych, które kontrolowane są przez układ współczulny [1]. Zmiany te są niekiedy traktowane jako skutek wywołany emocją lub spontaniczną reakcją na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Są one wykorzystywane m.in. w technikach wykrywania kłamstwa. Innym ważną wielkością, która może posłużyć do oceny stanu psychofizycznego jest utlenowanie krwi. Jest to pomiar stosowany również w warunkach klinicznych, umożliwiający monitorowanie pacjenta w oddziałach intensywnej terapii i salach pooperacyjnych. Istotnym wymaganiem dot. pomiarów mających na celu ocenę psychofizyczną osób jest ich nieinwazyjność, a w szczególnych przypadkach również nieutrudnianie wykonywania zadań i zapewnienie komfortu podczas wykonywania określonych czynności. Zastosowanie pomiarów reakcji skórnogalwanicznej Pomiary reakcji skórno-galwanicznej był stosowany od początku XX w. w badaniach psychologicznych, np. przez C.G. Junga czy Wilhelma Reicha. Jest to metoda tania i efektywna, w której podstawowym przyrządem pomiarowym był galwanometr. O zastosowaniach tej metody aż do ostatniego okresu świadczą liczne publikacje, np. w czasopiśmie Psychophysiology. Reakcja skórno-galwaniczna jest jednym ze wskaźników (obok pulsu, częstotliwości oddechu i ciśnienia krwi) wykor[...]

Pomiary fotopulsoksymetryczne przy występowaniu zakłóceń wywołanych czynnościami ruchowymi - rozwiązania układowe DOI:10.15199/ELE-2014-199


  Ocena stanu zdrowia czy zmęczenia organizmu osób, w tym żołnierzy czy sportowców, w czasie wykonywania przez nich złożonych czynności w warunkach wykonywania zajęć typowych dla ich zawodu, często wymagających ruchu, jest ważnym zadaniem diagnostycznym z obszaru pomiarów dynamicznych. Urządzenia przeznaczone do realizacji takich zadań muszą zapewniać jednoczesne monitorowanie kilku sygnałów fizjologicznych, określających stan organizmu danej osoby oraz warunki pomiarowe (np. ruchy organizmu czy warunki atmosferyczne). Są to urządzenia noszone podczas realizacji zadań wymagających aktywności fizycznej, a czujniki pomiarowe są najczęściej umieszczane na powierzchni ciała lub w jego pobliżu. Ruch ciała oraz zmiana warunków zewnętrznych są źródłem zakłóceń, które mogą być na tyle duże, że istnieje potrzeba zastosowania odpowiednich procedur filtracji sygnałów - układowych i/lub informatycznych (tj. analogowych i/lub cyfrowych) - zapewniających prawidłową analizę mierzonych sygnałów fizjologicznych w celu wyznaczenia parametrów diagnostycznych opisujących stan organizmu. Najważniejszymi sygnałami biofizycznymi wykorzystywanymi do określenia stanu organizmu w warunkach dynamicznych wpływających na zmęczenie są: sygnały elektrofizjologiczne EKG, w tym rytm serca (ang. heart rate HR), EEG; ciśnienie krwi (skurczowe rozkurczowe); częstość oddechu (ang. respiration rate RR); utlenowanie krwi, fotopletyzmogram (ang. photoplethysmogram, PPG); temperatura ciała lub skóry; wilgotność (potliwość) skóry. Jest także określana aktywność ruchowa danej osoby za pomocą umocowanych na ciele akcelerometrów. Problematyka dotycząca ciągłego monitorowania wymienionych wyżej sygnałów fizjologicznych jest omówiona np. w przeglądowych artykułach [1-6]. Niniejszy artykuł jest poświęcony przeglądowi metod służących do zmniejszenia wpływu zakłóceń, głównie ruchowych, na dokładność pomiarów utlenowania krwi za pomocą pulsoksymetrów. Mimo zaproponowania metod[...]

 Strona 1