Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Robert Dylewski"

Sterowanie poziomem w metodach projekcyjnych dla problemów minimalizacji wypukłej nieróżniczkowalnej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nową metodę sterowania poziomem ze zmiennym parametrem poziomu, używaną w metodach projekcyjnych dla problemów minimalizacji wypukłej, w których funkcja celu nie musi być różniczkowalna. Pokazano, że metoda ta spełnia warunki gwarantujące zbieżność do rozwiązania problemu. Uzyskane wyniki, dla problemów testowych, wskazują na możliwość zmniejszenia liczby wyznaczeń wartości funkcji celu i subgradientu potrzebnej do wyznaczenia rozwiązania ε-optymalnego. Abstract. In this paper we present a new method of level control with a changeable level parameter. We can use this method in projection methods for nonsmooth convex minimization problems. We also present numerical results for some test problems. (Level control In projection methods for nonsmooth convex minimization problems). Słowa kluczowe: metody projekcyjne, minimalizacja wypukła nieróżniczkowalna, sterowanie poziomem. Keywords: projection methods, convex nondifferentiable minimization, level control. Wprowadzenie Problemy minimalizacji wypukłej nieróżniczkowalnej pojawiają się w różnych zagadnieniach optymalizacji w sposób naturalny. Często w wyniku tzw. dyskretyzacji problemu wyjściowego (np. zagadnienie planowania radioterapii z użyciem wiązek o modulowanej intensywności [1], zagadnienie tomografii komputerowej [2], problem ugięcia membrany [3], programowanie semi-nieskończone [4]) otrzymujemy do rozwiązania problem z funkcją celu wypukłą i nieróżniczkowalną. W praktycznych problemach, oprócz wypukłej funkcji celu, często występują pewne ograniczenia opisane nierównościami z funkcjami wypukłymi. Problemy takie, minimalizacji wypukłej z ograniczeniami, można sprowadzić do problemu bez ograniczeń, wprowadzając tzw. dokladną funkcję kary [5]. Dokładna funkcja kary jest jednak najczęściej nieróżniczkowalna, nawet jeśli funkcja celu i funkcje ograniczeń są różniczkowalne. W artykule rozważamy problem minimalizacji wypukłej postaci: (1) względem ,[...]

Assigning the cover of Petri nets with subnets of the automatic type

Czytaj za darmo! »

In the article the problem of the decomposition of a concurrent digital automaton for its state machine components is considered. A new method of cover is proposed with safe, live and reversible Petri nets. In order to determine basic and correct P-invariants which generate strongly connected subnets of the state machine type the suitable linear programming problem based on the matrix of marking corresponding to the global states of the net is used. The operating of the method for the example Petri nets is illustrated and benefits in relation to other methods are presented. Streszczenie. W artykule rozważa się problem dekompozycji współbieżnego automatu cyfrowego na jego sekwencyjne składowe automatowe. Zaproponowano nową metodę pokrycia bezpiecznych, żywych i powracanych sieci Petriego. Do wyznaczania p-inwariantów podstawowych i poprawnych, generujących mocno spójne podsieci typu maszyna stanów używa się odpowiedniego zadania programowania liniowego, bazującego na macierzy znakowań odpowiadającej stanom globalnym sieci. Zilustrowano działanie metody dla przykładowych sieci Petriego i przedstawiono zalety w stosunku do innych metod. (Wyznaczanie pokrycia sieci Petriego podsieciami typu automatowego). Keywords: cover of Petri nets, P-invariants, state machine components, linear programming. Słowa kluczowe: pokrycie sieci Petriego, P-inwarianty, sekwencyjne składowe automatowe, programowanie liniowe. Introduction For the description of the problem of the decomposition of a concurrent digital automaton for state machine components it is possible to apply Petri nets. Assigning strongly connected subnets of the automatic type comes to finding the invariants of the net places (P-invariants) which have suitable properties. Petri net is a three-tuple N = (P, T, F), where P  {p1, p2 ,..., pm} is a set of places, T {t1,t2 ,...,tn} is a set of transitions, whereas P T   and P T  , [...]

Wpływ kosztów ogrzewania na dobór termoizolacji

Czytaj za darmo! »

Omówiono akty prawne Unii Europejskiej, które służą poprawie efektywności wykorzystania energii w budynkach. Przedstawiono również porównanie bilansów zużycia energii w Polsce z krajami dawnej Piętnastki - Unii Europejskiej. Następnie, zajęto się problemem doboru, optymalnej ze względów ekonomicznych, grubości izolacji termicznej dla przegród budowlanych. Dla inwestycji w termoizolację wyzn[...]

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe termomodernizacji w zależności od stosowanego źródła ciepła

Czytaj za darmo! »

Wybór źródła ciepła do ogrzewania budynku ma istotny wpływ na późniejsze koszty ogrzewania. W zależności od stosowanego rodzaju paliwa ogrzewanie budynku ma różne oddziaływanie na środowisko. W artykule opisano różne rodzaje źródeł ciepła i przedstawiono analizę LCA oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano korzyści ekonomiczne termoizolacji budynku w zależności od stosowanego źródła ciepła. Podział źródeł ciepła Rodzaje źródeł ciepła zależą przede wszystkim od: rodzaju materiału z jakiego są wykonane ich powierzchnie grzewcze, rodzaju spalanego paliwa oraz temperatury lub ciśnienia wytwarzanego czynnika. Do potrzeb niniejszego artykułu, zostanie przedstawiony podział źródeł ciepła w kotłach centralnego ogrzewania, w zależności od rodzaju spalanego paliwa: ● paliwo[...]

Ocena ryzyka inwestycji w termoizolację

Czytaj za darmo! »

Termoizolacja zewnętrznych przegród budynku może być traktowana jako inwestycja. Zyski w tej inwestycji związane są ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania pomieszczeń. W artykule podano opłacalność różnych wariantów termoizolacji. Przeprowadzono analizę wrażliwości inwestycji w termoizolację. ZAGADNIENIA związane z ograniczeniem zużycia energii w fazie użytkowania obiektów budowlanych różnego przeznaczenia (budynki: mieszkalne, przemysłowe, usługowe) są przedmiotem wielu prac naukowych krajowych jak i zagranicznych. Zainteresowanie tą problematyką wynika z faktu, że zużycie energii w sektorze budownictwa stanowi znaczący procent całkowitego zapotrzebowania na energię [5]. Właśnie ze względu na energochłonność tego sektora gospodarki w Polsce i na świecie, dokonuje się poszukiwań[...]

Aspekty ekonomiczne i ekologiczne ogrzewania gazem


  Przedstawiono analizę LCA oddziaływania na środowisko energetycznej fazy użytkowania kotłów gazowych. Dla przykładowych materiałów konstrukcyjnych używanych do budowy przegrody zewnętrznej i materiałów termoizolacyjnych wyznaczono optymalne (ze względów ekonomicznych) współczynniki przenikania ciepła przegrody z warstwą termoizolacji, w zależności od stosowanego rodzaju kotła gazowego. Uwzględniając sezonowe zapotrzebowanie na ciepło przedstawiono analizę LCA dla fazy wytwarzania materiałów budowlanych (konstrukcyjnych i termoizolacyjnych) i fazy energetycznej użytkowania budynku Keywords: Life Cycle Assessment, gas boiler, building materials Abstract An analysis of LCA (Life Cycle Assessment) of the environmental impact of energy phase during gas boiler operation is present[...]

Analiza ekologicznej efektywności kosztowej termoizolacji


  Zagadnienie oceny oddziaływania na środowisko cyklu życia wyrobów budowlanych, instalacji budowlanych oraz istnienia samego budynku, nabiera istotnego znaczenia w kontekście skali zjawiska liczby istniejących i wznoszonych budynków mieszkalnych oraz przemysłowych. Ważny jest też fakt, że obecnie w Europie trwają prace nad opracowaniem projektu normy dotyczącej zakresu, metody oceny i sposobu deklaracji zintegrowanej charakterystyki budynku. W artykule połączono analizę ekologiczną budynków (z zastosowaniem wariantowości przegród budowlanych oraz źródeł ciepła) wykorzystującą metodę oceny środowiskowej LCA z analizą efektywności kosztowej inwestycji w termoizolację.RASTAJĄCY problem dotyczący zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa w zakresie: pożywienia, schronienia w[...]

Wyznaczanie P-inwariantów i pokrycia sieci Petriego z wykorzystaniem programowania liniowego

Czytaj za darmo! »

W artykule rozważa się problem dekompozycji współbieżnego automatu cyfrowego realizowanego w rekonfigurowalnych strukturach cyfrowych na jego sekwencyjne składowe automatowe. Zaproponowano nową metodę wyznaczania P-inwariantów i pokrycia sieci Petriego, które są bezpieczne, żywe i powracalne. Do wyznaczania P-inwariantów używa się odpowiedniego zadania programowania liniowego, wykorzystując macierz znakowań. Przedstawiono zalety nowej metody w porównaniu do metod bazujących na macierzy incydencji. Zilustrowano praktyczne wykorzystanie metody analizując i dekomponując przykładowe sieci Petriego. Abstract. In the paper the problem of concurrent state machine decomposition into a set of sequential state machine subcomponents realized in reconfigurable hardware is considered. The new method of detecting P—invariants from reachability matrix, which cover a safe, live and reversible Petri net is proposed. The linear algebraic approach is used for deriving and selecting the most suitable P-invariants, describing synthesizable components of State Machine Decomposable Net. The advantages of a novel method are demonstrated. (Derivation of P-invariants covering Petri net by means of linear programming) Słowa kluczowe: sieć Petriego, programowanie liniowe, P-inwarianty, SM- dekomponowana sieć Petriego, pokrycie sieci Petriego. Keywords: Petri net, linear programming, P-invariants, State machine decomposable net, Petri net cover. Wprowadzenie W artykule proponuje się nową metodę wyznaczania Pinwariantów i nową metodę wyznaczania pokrycia sieci Petriego, które są bezpieczne, żywe i powracalne. Do wyznaczania P-inwariantów, na podstawie grafu znakowań, konstruuje się odpowiednie zadanie programowania liniowego, w którym nie trzeba zakładać całkowitoliczbowości zmiennych. Przedstawiono zalety nowej metody w porównaniu do wcześniejszych metod opartych na macierzy incydencji. Siecią Petriego (ang. Petri net) [1] nazywa się trójkę N = (P, T, F), [...]

Szybkie mnożenie modulo 2k-1

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiona jest autorska koncepcja multiplikatora modulo 2k-1, opartego na reduktorze 4:2. Proponowane rozwiązanie można wykorzystać do wyznaczania sumy iloczynów częściowych w strukturze matrycowego oraz równoległego - opartego na strukturze drzewa Wallace, układu mnożącego. Proponowane rozwiązanie daje możliwość wykrywania i szybszej obsługi - mniej poziomów logicznych, przypadków szczególnych mnożenia, związanych ze specyficznymi wartościami sum iloczynów częściowych. Abstract. In this article represents the author's conception of multiplier modulo 2k-1, leaning on reducer 4:2. The proposed solution gives the possibility of detecting and the quicker marking - the less logical levels, special cases of multiplication, connected with specific values sums of partial products. This presented solution and circuit can accelerate parallel multplier - built on Wallace tree addition. (Fast modulo 2k-1 multiplication). Słowa kluczowe: mnożenie modulo, CSA, iloczyny częściowe, drzewo Wallace. Keywords: modulo multiplier, CSA, partial products, Wallace tree. Wstęp Liczby reprezentujące informacje wraz z właściwym dla opisu danego zjawiska aparatem matematyczny pozwalają modelować oraz symulować przebieg różnych zjawisk [1]. Modele algorytmów przetwarzania danych korzystają z operacji macierzowych realizowanych w systemach cyfrowych - systemy cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP, ang. Digital Signal Processing) [2, 3]. Typowe dziedziny wykorzystania DSP do implementacji algorytmów to: przetwarzanie obrazów i transformaty teorio-liczbowe, filtracje cyfrowe i operacje splotu, kryptografia np. RSA i sekwencje potęgowania modularnego, to przykłady dziedzin korzystających z DSP i akceleracji mnożenia akumulacyjnego (MAC, ang. Multiply and Accumulate). W schemacie MAC operacjami dominującymi są: dodawanie oraz mnożenie [4]. Osiągalna szybkość dodawania uzyskiwana między innymi w sumatorach prefiksowych (PPA, ang. Paraller Prefix Add[...]

Zastosowanie programowania liniowego do badania sieci Petriego

Czytaj za darmo! »

W literaturze przedmiotu, proponuje się wykorzystywanie metod algebry liniowej (LA) do badania strukturalnych i dynamicznych własności sieci Petriego, zwracając uwagę na zalety techniki ILP (Integer Linear Programming). Bezkrytyczne stosowanie ogólnych, uniwersalnych procedur matematycznych o stosunkowo dużej sprawności obliczeniowej prowadzi jednak do niepotrzebnego wygenerowania dużej liczby zbytecznych rezultatów. Projektant rekonfigurowalnego sterownika logicznego (RLC) zmuszany jest do pracochłonnej selekcji trudnych do intuicyjnego zinterpretowania wyników analizy, nieprzydatnych w trakcie projektowania matrycowego układu cyfrowego. W artykule dokonano krótkiego, krytycznego przeglądu dotychczas stosowanych metod analizy sieci Petriego z wykorzystaniem technik ILP. Pokazano sposób racjonalnego wykorzystania ILP do wyznaczania i efektywnej selekcji inwariantów bezpiecznej sterującej sieci Petriego, z pominięciem jej znakowań pozornych umiejscowionych wśród potencjalnie osiągalnych stanów globalnych i przemieszanych razem z rzeczywistymi stanami globalnymi. Abstract. The paper presents a novel part of well known design methodology for Reconfigurable Logic Controllers implementation, which starts from a suitable cover of the control interpreted Petri net by means of the minimal number of its proper state machine (SM) components. The proposed analysis procedure is based both on Integer Linear Programming (ILP) and structural theory of Petri nets. The number of generated P-invariants, treated as candidates for covering all places of the net, is usually too surplus and contains subsets which do not define State Machine components. Some of P-invariants do not properly define state machine components because they have no intersection or they have more then one intersection with real distributed global states of the control interpreted net. Another well known drawback of the known ILP methods is the generation of several spurious global states o[...]

 Strona 1