Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Julia Walos"

Zmiany jakości mikrobiologicznej wybranych wyrobów mięsnych w czasie przechowywania w warunkach chłodniczych


  W pracy oceniano zmiany jakości mikrobiologicznej wybranych produktów mięsnych pakowanych próżniowo w trakcie przechowywania w warunkach chłodniczych (4-6°C). Produkty handlowe badano bezpośrednio po zakupie oraz dwa dni po upływie terminu przydatności do spożycia. W produktach przeprowadzano oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych, psychrofilnych oraz kwaszących. Oznaczano również obecność pałeczek z rodzaju Salmonella (bezpośrednio po zakupie), bakterii z grupy coli, gronkowców i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących. Liczba drobnoustrojów mezofilnych, psychrofilnych i kwaszących typu mlekowego wzrastała wraz z upływem czasu we wszystkich próbkach wyrobów mięsnych. Największym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym charakteryzowała się kaszanka. CHANGES OF MICROBIOLOGICAL QUALITY OF CHOSEN MEAT PRODUCTS DURING THEIR STORAGE LIFE IN CHILLING CONDITIONS In work have been estimated changes of microbiological quality of chosen vacuum packed meat products during storage life in chilling conditions (4-6°C). Products have been investigated after purchase and two days after expiry date. In products microbiological properties were investigated: mesophilic, psychrophilic, acidophilic, Salmonella spp, coliforms, Staphylococcaceae ssp and anaerobic sporeformers. The number of mesophilic, psychrophiles and lactic acid bacteria increased during storage in all samples of meat products. The most contamination by microorganism was in blood sausage. Wstęp Bezpieczeństwo higieniczne żywności zależy od wielu czynników, między innymi od jakości surowca i wody, czystości sprzętu i pomieszczeń produkcyjnych, higieny osobistej personelu oraz skuteczności procesów mycia i dezynfekcji. Dlatego tak ważne jest konsekwentne przestrzeganie reżimów technologicznych, począwszy od pozyskania surowców, kończąc na pakowaniu i magazynowaniu produktów [2, 20, 21]. Bardzo ważnym kryterium trwałości i przydatności do spożycia wyrobów mięsnych jest[...]

 Strona 1