Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ODON"

Błąd pomiaru termicznej stałej czasowej detektora piroelektrycznego wyznaczonej z odpowiedzi częstotliwościowej tego detektora DOI:10.15199/48.2015.08.09

Czytaj za darmo! »

Przybliżoną wartość termicznej stałej czasowej detektora piroelektrycznego można wyznaczyć z parametrów jego charakterystyki Bodego, jeżeli stosunek n termicznej i elektrycznej stałej czasowej osiąga odpowiednio dużą, niestety bliżej niesprecyzowaną w literaturze, wartość liczbową. W artykule zaprezentowano ścisły opis matematyczny zależności błędu pomiaru termicznej stałej czasowej detektora piroelektrycznego od wartości współczynnika n. Abstract. Thermal time constant of the pyroelectric detector is usually determined from the cutoff frequency of his Bode plot. The method can provide good measurement results by assumption that the thermal and electric time constants are significantly different. In the literature there is no more specific suggestions of desired values of the factor n which describes the ratio between the thermal and electrical time constant. As a result of conducted studies the mathematical formula for determining measurement error of the thermal time constant as function of this factor n was obtained. (Measurement error of thermal time constant of pyroelectric detector determined from his frequency response). Słowa kluczowe: detektor piroelektryczny, czułość napięciowa, termiczna stała czasowa. Keywords: pyroelectric detector, voltage responsivity, thermal time constant. Wstęp Detektory piroelektryczne ze względu na swoje szczególne właściwości znalazły wiele zastosowań w takich dziedzinach jak: miernictwo parametrów promieniowania optycznego zwłaszcza laserów, systemy alarmowe dostępu, spektroskopia podczerwona, analiza składu gazów i termowizja [1-5]. Te aktualne i wciąż poszerzane obszary zastosowań tych detektorów stanowią zasadniczy czynnik stymulujący rozwój prac badawczych w tej tematyce. Należy zauważyć, że chociaż fundamentalne prace podejmujące tematykę podstaw teoretycznych zasady działania i sposobów badań istotnych parametrów detektorów piroelektrycznych zostały opracowane już na przełomie lat siedemd[...]

Odpowiedź napięciowa detektora piroelektrycznego na pobudzenie krótkotrwałym impulsem promieniowania optycznego DOI:10.15199/48.2017.09.22

Czytaj za darmo! »

Detektory piroelektryczne ze względu na swoje szczególne właściwości znalazły zastosowanie między innymi w pomiarach energii impulsowego promieniowania optycznego zwłaszcza laserów impulsowych. Dla ilościowej oceny właściwości detektora piroelektrycznego zastosowanego do pomiarów energii promieniowania impulsowego konieczny jest opis matematyczny napięciowej odpowiedzi V(t) detektora piroelektrycznego na impulsowy sygnał zaabsorbowanego promieniowania o mocy Φ(t). Jest to szczególnie istotne zarówno w procesie projektowania konstrukcji detektora piroelektrycznego jak i w fazie interpretacji wyników jego badań eksperymentalnych. Prace badawcze dotyczące teoretycznego modelu działania detektora piroelektrycznego są prowadzone już od ponad 40 lat [1,2]. Tematyka ta jest wciąż aktualna, na co wskazuje duża liczba publikacji z ostatnich lat, w których prezentowane są propozycje udoskonalanych opisów teoretycznych działania detektorów piroelektrycznych i sposoby badań właściwości tych detektorów metodami symulacyjnymi. Należy zauważyć, że w publikacjach dotyczących teoretycznych podstaw działania detektorów piroelektrycznych autorzy koncentrują się najczęściej nad problematyką odpowiedzi detektora piroelektrycznego na pobudzenie promieniowaniem modulowanym sinusoidalnie i w zasadzie można uznać, że tematyka ta rozpracowana jest w sposób zadowalający. Jednak tylko w nielicznych, dostępnych publikacjach prezentowane są zagadnienia badań teoretycznych i eksperymentalnych odpowiedzi tego detektora na impulsowe optyczne sygnały pobudzające detektor piroelektryczny [3] - fakt ten potwierdzają między innymi autorzy publikacji [4,5]. W szczególności informacje dotyczące analitycznego opisu napięciowej odpowiedzi detektora piroelektrycznego na zaabsorbowane promieniowanie impulsowe i wynikające z tego opisu właściwości detektora są skromne lub trudno dostępne w literaturze. Ponadto prezentowany w tych pracach tok przekształceń mat[...]

Symulacja komputerowa technik konwersji przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

Czytaj za darmo! »

Kondycjonowanie sygnałów wyjściowych z czujników i przetworników pomiarowych wymaga stosowania takich operacji jak: wzmacnianie, filtracja i przetwarzanie analogowo-cyfrowe. Kluczową rolę w torze kondycjonowania sygnału pełni przetwornik analogowo-cyfrowy (A/C) umożliwiający komunikację z systemem mikroprocesorowym. W celu uzyskania oczekiwanych efektów procesu kondycjonowania wymagany jest[...]

Wiarygodność pomiarów w medycznym laboratorium diagnostycznym na przykładzie badań morfologii krwi

Czytaj za darmo! »

Wynik każdego pomiaru obarczony jest błędem, którego wartość zależy od dokładności zastosowanej metody pomiarowej. Podstawowym problem w ocenie błędu pomiaru jest fakt, że nigdy nie znamy dokładnej wartości prawdziwej wielkości mierzonej. W przypadku wykonywania serii pomiarów konieczne jest przeprowadzenie analizy statystycznej uzyskanych wyników z wykorzystaniem odpowiednich procedur matem[...]

System wizyjny jako interfejs pomiarowy DOI:10.15199/48.2015.12.75

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kilka wybranych rozwiązań systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystujących kamery. Zastosowane kamery spełniają rolę interfejsu pomiarowego, tzn. dane dostępne w analizowanych obrazach po przetworzeniu są wprowadzone do systemu pomiarowego. Do rejestracji i analizy obrazu wykorzystano środowisko LabVIEW oraz moduł NI Vision. Abstract. A few selected solutions of controlling systems using cameras have been presented in this paper. The applied cameras play a role of measuring interface. It means the data available in the analysed images are entered into the system after their processing. The LabVIEW environment with NI Vision module were used for image registration and analysis. (Vision systems as the measuring interface). Słowa kluczowe: systemy wizyjne, analiza obrazu, interfejs pomiarowy, kamera. Keywords: vision systems, image analysis, interface, camera. Wstęp Rozwój nowoczesnych technologii jest szczególnie widoczny w przedsiębiorstwach przemysłowych. Automatyzacja procesów pomiarowych, zdalne sterowanie procesem produkcyjnym, wymagają połączenia przyrządów pomiarowych z systemem komputerowym. Jest to możliwe dzięki różnego rodzaju interfejsom pomiarowym - od najbardziej tradycyjnych RS 232C, IEEE-488, przez łącza bezprzewodowe (np. Bluethooth) lub oparte na sieci internetowej. Istnieją jednak przyrządy pomiarowe nieposiadające żadnego interfejsu pomiarowego. Czy to oznacza, że konieczna jest ich kompleksowa, często kosztowna wymiana? Wyniki pomiaru przedstawiane są na różnych urządzeniach odczytowych, które można wprowadzić do systemu pomiarowego przez kamerę i analizę obrazu. Obraz jest sygnałem wizyjnym, dzięki któremu człowiek dostarcza do mózgu najwięcej informacji. Mózg ludzki przetwarza i interpretuje obrazy, a wyniki są niestety subiektywne. Komputerowe metody analizy obrazu pozwalają zastąpić człowieka. Często minimalizują nakład pracy i kosztów. Obecnie przetwarzanie obrazu to dziedzina inf[...]

 Strona 1