Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ DZIUBICH"

Aplikacje rozproszone jako bazowe usługi w inteligentnej przestrzeni obliczeniowej

Czytaj za darmo! »

W rozwoju aplikacji znaczącą rolę zaczynają odgrywać: z jednej strony elastyczna i łatwa integracja reprezentacji danych z uwzględnieniem kontekstu, z drugiej zaś wzrost stopnia interoperacyjności aplikacji, wynikający z powszechnej możliwości współpracy nawet geograficznie rozproszonych komponentów (rys. 1). Pierwszy trend widoczny jest szczególnie w rozwoju języka XML i pokrewnych technolo[...]

Automatic Classification of Polish Sign Language Words DOI:10.12915/pe.2014.03.043

Czytaj za darmo! »

In the article we present the approach to automatic recognition of hand gestures using eGlove device. We present the research results of the system for detection and classification of static and dynamic words of Polish language. The results indicate the usage of eGlove allows to gain good recognition quality that additionally can be improved using additional data sources such as RGB cameras. Streszczenie. W artykule przedstawiono podejście do automatycznego rozpoznawania gestów migowych w oparciu o dedykowane do tego zadania urządzenie pod nazwą eGlove. Przeprowadzono analizę podejść do klasyfikacji gestów statycznych i dynamicznych. Uzyskane rezultaty wskazują, że opracowane urządzenie może zostać wykorzystane do analizy gestów języka mówionego, jednakże dla gestów dynamicznych ograniczeniem jest rozmiar słownika. (Automatyczna klasyfikacja znaków Polskiego Języka Miganego). Keywords: gesture recognition, wearable computing, classification, human - machine interaction. Słowa kluczowe: rozpoznawanie gestów, elektronika ubieralna, klasyfikacja, interakcja człowiek - maszyna. doi:10.12915/pe.2014.03.43 Introduction In the domain of Human - Computer communication it is selected six typical methods of interaction: command language, natural language, menu selection, form filling, direct manipulation, and anthropomorphic interfaces [11]. All of these methods require the medium for transmission of information between human and machine [4]. The most popular is a graphic display that is typically related to the input-output devices: mouse and keyboard but microphone and cameras are also in use. As the domain of ubiquitous computing [18] grows there also increases the number of additional communication devices that can be used for building alternative ways for interaction with the machines. They are usually named Natural User Interfaces (NUI) [15]. They are based on monitoring human activities and extracting some information that is passed t[...]

 Strona 1