Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW REGULSKI"

Redukcja zanieczyszczeń do atmosfery

Czytaj za darmo! »

JEDNYM z najważniejszych problemów globalnych obecnej doby jest emisja szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, która postrzegana jest jako istotna przyczyna potencjalnych kłopotów gospodarczych i społecznych populacji ludzkiej na świecie. Zarówno eksperci, jak też działacze z dziedziny klimatologii i ekologii udowadniają, że podstawową przyczyną powstawania pewnych negatywnych zjawisk wyst[...]

Redukcja zanieczyszczeń do atmosfery - problem CO2 w ciepłownictwie (dokończenie)

Czytaj za darmo! »

Jeśli chodzi o ten sposób wykorzystania uprawnień w działalności, to jest on oczywisty. Prowadzący instalacje ma odpowiednią ich liczbę, którą rozlicza w raporcie rocznym. Dodatkowym aspektem takiego sposobu wykorzystania uprawnień jest możliwość przenoszenia uprawnień między instalacjami będącymi własnością tego samego prowadzącego (właściciela). Oczywiście instalacje te muszą być objęte s[...]

Analiza skutków Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie alokacji bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w sektorze ciepłowniczym w Polsce


  Przedstawiono analizę skutków Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie alokacji bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w sektorze ciepłowniczym w Polsce oraz konkluzje związane z powstaniem kosztów bilansowania emisji CO2 w ciepłownictwie. Keywords: free CO2 emission, district heating sector Abstract An analysis is presented concerning the impact of the European Commission decision on the allocation of free CO2 emission allowances in the district heating sector in Poland. The paper includes the conclusions related to the balance of costs of CO2 emission in district heating systems. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Bogusław Regulski - Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie; b.regulski@igcp.org.pl Analiza skutków Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie alokacji bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w sektorze ciepłowniczym w Polsce Analysis of Effects Concerning European Commission Decision on Allocation of Free CO2 Emission Allowances in District Heating Sector in Poland BOGUSŁAW REGULSKI*) CIEPŁOWNICTWO ZGODNIE z zapisami Dyrektywy ETS uprawnienia będą nabywane głównie odpłatnie, a tylko część z nich będzie otrzymywana nieodpłatnie. Zasada nieodpłatnego otrzymywania uprawnień została określona w art. 10a ust. 11: "Z zastrzeżeniem art. 10b, w roku 2013 liczba bezpłatnych uprawnień przydzielonych na mocy ust. 4 do 7 niniejszego artykułu wynosi 80% liczby uprawnień określonej zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1. Następnie liczba bezpłatnych uprawnień jest corocznie zmniejszana o taką samą wielkość, aż do osiągnięcia poziomu 30% w roku 2020, w celu osiągnięcia całkowitej likwidacji przydziałów bezpłatnych uprawnień w roku 2027." Sektor ciepłowniczy kwalifikuje się do uzyskiwania darmowych uprawnień. Przepisy art. 10a ust 4 wskazują, że wytwarzanie ciepła na potrzeby systemów ciepłowniczych oraz w wysokosprawnej kogeneracji kwalifikuje się do otrzymania uprawnień nie[...]

Efektywny system ciepłowniczy - klucz do sukcesu ciepłownictwa systemowego DOI:10.15199/9.2015.10.1


  Jeszcze niedawno pojęcie efektywnego systemu ciepłowniczego nie było powszechnie ani znane, ani rozumiane, choć w jakimś stopniu zdefiniowane. Tymczasem w ostatnich latach można zauważyć zdecydowany zwrot, czego przykładem jest "Dyrektywa 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 w sprawie efektywności energetycznej", która powstała jako skutek, nie do końca pozytywnej, oceny dotychczasowych działań krajów UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Okazało się, że nowe kierunki poprawy efektywności energetycznej muszą opierać się w dużej mierze na "efektywnym wykorzystaniu efektywnie wytworzonego ciepła". Tak powstała idea "ucywilizowania" systemów ciepłowniczych i wskazania kierunków sprzyjających ich rozwojowi; pojęcie efektywnego systemu ciepłowniczego staje się kluczem do różnych metod rozwiazywania problemów związanych z poprawą efektywności energetycznej.1. Wstęp Kiedy w końcu pierwszej dekady XXI wieku Europa przyjmowała w postaci pakietu kilku dyrektyw kolejne postanowienia w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej, uwaga decydentów sektorów energetycznego i ciepłowniczego w Polsce zwrócona była przede wszystkim na jedną z nich - tę, która określała docelowe mechanizmy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Nic dziwnego, skoro w naszym, "najbardziej węglowym" sektorze energetycznym w Europie kwestia wpływu kosztów pozyskiwania uprawnień do emisji na ceny energii była kluczowa przy tworzeniu wszelkich strategii rozwojowych. Podobnie stało się w sektorze ciepłowniczym. Z mniejszą determinacją odczytywaliśmy postanowienia innych dyrektyw z pakietu: tej o energii odnawialnej czy o efektywności energetycznej, nie mówiąc już o przepisach kształtujących przyszłą politykę budowlaną. Tymczasem, jak pokazuje doświadczenie, właśnie w tym obszarze znalazły się najważniejsze wskazówki dotyczące roli i pozycji ciepłownictwa systemowego w przyszłości. 2. Co to jest efektywny system ciepłowniczy? Jeszcze nie tak dawn[...]

Najwyższy czas na odpowiednie uznanie pozycji ciepłownictwa w Polityce Energetycznej Polski


  W artykule podano informacje ogólne na temat ciepłownictwa i rozwoju ciepłownictwa systemowego. Omówiono organizacyjno- prawną strukturę ciepłownictwa systemowego w Polsce oraz jego potencjał i charakterystykę odbiorców. Ponadto podano najważniejsze akty prawne dotyczące ciepłownictwa systemowego oraz omówiono słabe i mocne strony tego ciepłownictwa w naszym kraju.1. Ogólna charakterystyka zaopatrzenia w ciepło Szeroko pojęte ciepłownictwo ma charakter interdyscyplinarny, obejmując swoim zasięgiem zarówno obszar energetyczny (również z racji wykorzystywania nośników energii), jak też komunalny i przemysłowy - z racji celu któremu służy. Z racji celu, któremu służy, jakim jest przede wszystkim zabezpieczenie potrzeb bytowych społeczeństwa - dotyczy wszystkich obywateli naszego kraju. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie sposoby wykorzystywane do zrealizowania zapotrzebowania na ciepło - jest bardzo ważnym elementem gospodarki narodowej. Poprzez takie usytuowanie podlega przez to, w różnym zakresie, szeregu regulacjom na poziomie krajowym, jak również unijnym. Czas najwyższy, aby problem zaopatrzenia w ciepło znalazł swoje, odpowiednie do wagi problemu miejsce w dokumentach strategicznych naszego kraju. Jednym z nich jest Polityka Energetyczna Polski i w nim, właśnie oczekujemy zawarcia kompleksowego podejścia do tego obszaru. Sprawa ta ważna jest, między innymi z powodu: - roli zaopatrzenia w ciepło w procesie uzyskania i utrzymywania bezpieczeństwa energetycznego państwa i jego obywateli, - pozycji procesów zaopatrzenia w ciepło w działaniach zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, zarówno na etapie wytwarzania ciepła, jak też jego dostarczania oraz konsumpcji, bez względu na formę i wielkość prowadzonego procesu, - bezpośredniej korelacji z planowaną polityką paliwową kraju, - wykorzystania ciepła do realizacji celów ustalonych na poziomie krajowym, europejskim i światowym w zakresie np. zwiększania udzi[...]

 Strona 1