Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"VALERY LUHIN"

Application of semiconductor sensors for quality control of food products

Czytaj za darmo! »

Semiconductor sensors represent an independent class of analytical devices and make possible to get reliable, quick and easily processed information. Their use gives the possibility of control, diagnostics and management of various processes, as well as the possibility of analyzing indications of raw material and final product quality. The application of semiconductors in this field can be q[...]

Sensorowe właściwości cienkich warstw SnO2 wytwarzanych rozpylaniem magnetronowym


  Jednym z najważniejszych problemów czujników chemicznych jest stworzenie czułych, selektywnych, niezawodnych i długowiecznych czujników do analizy gazowej. Najbardziej perspektywicznymi wśród nich są półprzewodnikowe gazowe sensory typu adsorpcyjnego, wykonywane według mikroelektronicznej technologii grupowej. Ich perspektywiczność uwarunkowana jest wysoką jakością i miniaturyzacją, niską energochłonnością, wysoką powtarzalnością parametrów i wyjątkową wygodą obróbki uzyskiwanej informacji. Z dużej liczby metod wytwarzania czułych warstw najbardziej przydatnymi są metody próżniowe, które pozwalają osiągnąć wysoką czystość oraz powtarzalność, parametrów warstw. Na dużą uwagę zasługują sensorowe właściwości półprzewodnikowych warstw dwutlenku cyny ze względu na ich wysoką czułość w stosunku do różnych środowisk gazowych. Wysoka czułość w stosunku do różnych gazów jest jednocześnie wadą polegającą na trudności rozdzielenia sygnałów pochodzących od różnych gazów. Problem selektywności jest uwarunkowany faktem, że adsorpcja cząstek o różnym składzie chemicznym prowadzi do podobnych zmian właściwości elektrofizycznych czujnika. Istnieją jednak metody poprawy selektywności czujnika, które pozwalają na wytwarzanie adsorbentów wrażliwych tylko na określone rodzaje gazu. Podstawowym celem danej pracy były badania skierowane na podwyższenie czułości i selektywności warstw sensorowych na bazie SnO2, obniżenie ich roboczej temperatury, podwyższenie stabilności i ustalenie prostych i jednoznacznych zależności pomiędzy sygnałem sensora a koncentracją gazu. Wyniki doświadczalne Sensorowe warstwy SnO2 i ich domieszkowane odmiany otrzymano metodą termicznego utlenienia warstw metalowych cyny [1]. Warstwy cyny nanoszono metodą rozpylania magnetronowego, używając argonu jako gazu rozpylającego. W celu otrzymania domieszkowanych warstw SnO2 do rozpylanej tarczy ze Sn wprowadzano domieszki w postaci cienkich pasków Pd, co pozwoliło uzyskać wars[...]

Zastosowanie sensorów termoelektrycznych do analizy gazów

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach dużo uwagi poświęcono opracowaniu mikroelektronicznych przetworników (czujników) pomiarowych różnych wielkości fizycznych i chemicznych, takich jak czujniki temperatury, ciśnienia, przyspieszenia, indukcji pola magnetycznego, natężenia promieniowania, wilgotności oraz składu chemicznego gazów. Czujniki gazów mają duże zastosowanie w przemyśle chemicznym, elektronicznym, l[...]

Monitoring of residues of sulfonylurea herbicides and their metabolites in agricultural soils Monitoring pozostałości herbicydów z grupy sufonylomoczników i ich metabolitów w glebach rolniczych DOI:10.15199/62.2015.12.33


  Zidentyfikowano pozostałości dwóch handlowych herbicydów oraz czterech produktów ich metabolizmu w glebie rolniczej, stosując wysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną ze spektroskopią mas.Herbicydy są w rolnictwie szeroko stosowane. Ich pozostałości i metabolity pozostają w glebie i stwarzają problemy środowiskowe z powodu swej toksyczności. Z tego powodu niezbędny jest dokładny monitoring ich obecności w glebach rolniczych i przyległych wodach. Obecnie przepisy prawne szczegółowo określają dopuszczalną zawartość herbicydów w produktach spożywczych w wielu krajach, a wymagania te są stale uściślane i zaostrzane. Przepisy prawne stymulują intensywne wysiłki w kierunku opracowania skutecznych metod chemicznej analizy gleby i wód, które umożliwiłyby kontrolę zanieczyszczenia gleby i bezpieczeństwa żywności. Herbicydy z grupy sulfonylomoczników zostały wybrane jako przedmiot badań, gdyż są one szeroko i często stosowane w praktyce rolniczej do zwalczania chwastów w różnych uprawach roślin. Co roku są wciąż rejestrowane nowe herbicydy z tej grupy. Według doniesień literaturowych herbicydy sulfonylomocznikowe są nietrwałe zarówno w kwaśnym, jak i w silnie alkalicznym środowisku. Równocześnie powstają bardziej stabilne półprodukty ich degradacji. Mogą one również wykazywać aktywność biologiczną oraz właściwości toksyczne1, 2). Dokładny monitoring resztkowych ilości sulfonylomoczników i pośrednich produktów ich degradacji jest niezbędny, aby uniknąć zagrożeń środowiskowych i zapewnić wysoką jakość produktów spożywczych.Two residual herbicides and 4 prods. of their metabolism were extd. from soil with CH2Cl2 and identified by high-performance liq. chromatog. with mass spectroscopy. The herbicides are widely used in agriculture. Their residues and metabolites remain in the soil and pose environmental problems because of their toxicity. Therefore, an exact monitoring of their presence in agricultural soils and adjacent waters is [...]

 Strona 1