Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ PŁACHECKI"

Wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji - spostrzeżenia praktyczne DOI:

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie najistotniejszych zagadnień związanych z ostatnią nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne1) (uPe) w zakresie funkcjonujących systemów wsparcia źródeł kogeneracyjnych, z jednoczesnym ukazaniem dotychczas zaobserwowanych w praktyce funkcjonowania tego systemu tendencji dotyczących sprawności wytwarzania kogeneracyjnego.DĄŻENIE do zwiększenia udziału źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji w bilansie produkcji energii elektrycznej w Polsce, ujęte w polityce energetycznej państwa ), wymaga stosowania odpowiednich instrumentów wsparcia, będących gwarancją ich systematycznego, zrównoważonego rozwoju. Przyjęte w ramach ostatniej nowelizacji uPe zmiany prawa m.in. poszerzające zakres obowiązującego systemu wsparcia mają ułatwić realizację tego celu. Funkcjonujący system wsparcia kogeneracji został w Polsce oparty na systemach kwotowych (obowiązkowego posiadania w portfelu zakupu odpowiednich liczb i rodzajów świadectw pochodzenia), zabezpieczone w zakresie realizacji represją państwa w postaci kar pieniężnych. Należy zauważyć, że promowanie tego rodzaju wytwarzania jest uzasadnione, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak środowiskowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że rozwój wysokosprawnej kogeneracji przyczynia się do ochrony środowiska, ale przede wszystkim poprawia efektywność produkcji, poprzez lepsze wykorzystanie paliw pierwotnych. W artykule tym ) Zob. ustawę z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2010, nr 21, poz. 104). ) Zob. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przyjęta uchwałą Rady Ministrów z 10 listopada 2009 r. nr 202/2009 (M.P. z 2010 r. nr 2, poz. 11). zaprezentowano zatem także jak w praktyce, na podstawie obserwacji funkcjonowania sytemu wsparcia w latach 2008-2009, wygląda sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji czyli jednoczesnego wytwarzania ener[...]

 Strona 1