Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ ZIĘBIK"

Wpływ skojarzenia na ograniczenie emisji CO2 w ciepłownictwie

Czytaj za darmo! »

Poruszono problematykę obniżenia emisji CO2 przez zwiększenie udziału skojarzenia w wytwarzaniu ciepła i elektryczności. Wskazano na Dyrektywę 2004/8/EC w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe jako na instrument sprzyjający rozwojowi elektrociepłowni w Polsce. Wprowadzono na wzór wskaźnika PES (Primary Energy Savings) wskaźnik WZE względnego zmniejsze[...]

Metoda macierzowa planowania energetycznego bilansu zakładu chemicznego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono algorytm metody macierzowej planowania bilansu gospodarki energetycznej zakładu chemicznego. Dokładna metoda kompleksowego bilansowania - przystosowana do wykorzystania techniki mikrokomputerowej - może zastąpić przybliżoną metodę cząstkowych bilansów. W następnej pracy będzie pokazany przykład zastosowania opracowanej metody do planowania bilansu gospodarki energetycznej Zakładów Azotowych w Kędzierzynie. W dotychczasowej praktyce zakładów chemicznych plan bilansu gospodarki energetycznej sporządza się stosując przybliżoną metodę cząstkowych bilansów nośników energii. Zamknięcie bilansu za pomocą tej metody, trafnie nazywanej metodą "budowy planu bilansu energii cegiełka po cegiełce", wymaga pracochłonnych'kolejnych przybliżeń. Wynika to ze złożoności powiązań między procesami energetycznymi, z których część ma charakter sprzężeń zwrotnych. Na przykład wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną z zakładowej elektrociepłowni wymusza zwiększenie produkcji pary w kotłach, a w związku z tym zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną (napęd pomp i młynów węglowych). Prowadzi to do wzrostu produkcji kotłów. Zamknięcie bilansów pary i energii elektrycznej oraz związanych z nimi nośników energii, takich jak: węgiel kamienny, woda przemysłowa i woda uzdatniona, można uzyskać tylko metodą iteracji. Dzięki zastosowaniu metod matematycznego modelowania gospodarki energetycznej1} do sporządzania planu bilansu energetycznego zakładu chemicznego unika się żmudnej drogi kolejnych przybliżeń i uzyskuje się pełną zgodność bilansu. Algorytm planowania bilansu energetycznego - oparty na rachunku macierzowym - jest przystosowany do wykorzystania mikrokomputerowej techniki obliczeniowej. Wielkościami wejściowymi, zarówno w tradycyjnej metodzie bilansowania, jak i w prezentowanej metodzie macierzowej, są planowane wskaźniki jednostkowego zużycia energii oraz plan produkcji gałęzi technologicznych. Omawianą metodę macierzow[...]

Przegląd technologii kogeneracyjnych w krajowym systemie cieplno-energetycznym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy energetycznej i ekonomicznej krajowych technologii dużej kogeneracji. Wykonano prze- gląd sprawności egzergetycznej wytwarzania ciepła w węglo- wych blokach ciepłowniczych z turbinami przeciwprężnymi i upustowo-kondensacyjnymi, uciepłownionej elektrowni węglowej oraz bloku ciepłowniczym gazowo-parowym. Wy- konano również analizę wskaźnika PES (Primary Energy Sa- ving) w tych technologiach. Zwrócono uwagę na możliwość poprawy efektywności ekonomicznej elektrociepłowni przez zastosowanie zasobników ciepła. Keywords: high cogeneration technology, heating blocks, Pri- mary Energy Saving Abstract Presents the results of energy and economic analysis of the national high cogeneration technology. A review is presented concerning the efficiency of heat exergy production of coal- fired district heating blocks with the back pressure and extrac- tion-condensing turbines, coal-fired power station adapted for the production of heat feeding and gas/steam generation unit. An analysis has also been carried out concerning the PES (Pri- mary Energy Saving) indicator used in these technologies. At- tention is drawn to the possibility of improving the economic efficiency of power plants by applying heat reservoirs. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik; Instytut Techniki Cieplnej, Poli- technika Śląska; andrzej.ziebik@polsl.pl **) Dr inż. Krzysztof Hoinka; Instytut Techniki Cieplnej, Politechni- ka Śląska; krzysztof.hoinka@polsl.pl ***) Dr inż. Marcin Liszka; Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska; marcin.liszka@polsl.pl Przegląd technologii kogeneracyjnych w krajowym systemie cieplno-energetycznym [...]

Aplikacja CHP_strateg do kreowania strategii dużej wysokosprawnej kogeneracji


  Zamieszczono opis działania programu komputerowego CHP_Strateg, narzędzia informatycznego z wbudowanym interfejsem graficznym, za pomocą którego możliwa jest kompleksowa analiza techniczno-ekonomiczna układów kogeneracyjnych oraz przedstawiono sposób pracy z aplikacją.APLIKACJA CHP_Strateg powstała jako produkt finalny Projektu Badawczego Rozwojowego pod tytułem "Opracowanie dedykowanej aplikacji komputerowej dla kreowania strategii wysokosprawnej dużej kogeneracji, przy uwzględnieniu kryteriów ekonomicznych i środowiskowych, w tym emisji CO2". Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu było opracowanie algorytmów i programu komputerowego wspomagającego decyzje w zakresie wyboru przez przedsiębiorstwa energetyczne optymalnej technologii wysokosprawnej dużej kogeneracji. Głównymi projektantami i wykonawcami aplikacji byli pracownicy Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Wszelkie aktualne informacje na temat projektu znajdują się na stronie domowej: www.itc.polsl.pl/CHP_Strateg. Za pomocą programu komputerowego CHP_Strateg możliwa jest kompleksowa analiza energetyczno-ekonomiczna podstawowych układów dużej kogeneracji. Aplikacja ta pełni funkcję programu doradczego dla potencjalnych inwestorów obiektów dużej kogeneracji. Wynikiem jej zastosowania jest przedwstępne studium wykonalności układu wysokosprawnej dużej kogeneracji. Oprogramowanie CHP_Strateg zostało zaprojektowane dla warunków otoczenia prawno-ekonomicznego Polski. Analizy i modele symulacyjne programu umożliwiają rozpatrywanie następujących technologii na poziomie komercyjnej dostępności: ● elektrociepłownia parowa z turbiną przeciwprężną i upustowo-przeciwprężną, ● elektrociepłownia parowa z turbiną upustowo-kondensacyjną, ● elektrociepłownia gazowo-parowa z kotłem odzyskowym, ● elektrociepłownia gazowa ze spalinowym wymiennikiem ciepła, ● elektrociepłownia parowa z instalacją usuwa[...]

 Strona 1