Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Iwo Jakubowski"

Cranes Today nr 4/2007 - Uwagi czytelnika

Czytaj za darmo! »

Pragnę zwrócić uwagę czytelników, zwłaszcza reprezentujących branżę urządzeń dźwignicowych, na kwietniowy numer miesięcznika "Cranes Today", a w szczególności na niewielki artykuł na stronie 19 tego numeru. Artykuł ten ma bezpośredni związek z bieżącą tematyką prac Komitetu Normalizacyjnego ISO TC/96 "Dźwignice", przede wszystkim zaś z najbliższymi (dotyczącymi roku bieżącego i przyszłego) p[...]

Monitoring eksploatacyjny urządzeń dźwignicowych i ich zespołów.Aktualne tendencje w międzynarodowej normalizacji

Czytaj za darmo! »

Wieloletnie doświadczenia zarówno organów techniczno-kontrolnych, zajmujących się badaniem i inspekcją urządzeń dźwignicowych, jak również użytkowników, wytwórców i ich stowarzyszeń, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni technicznych, a także instytucji związanych z ochroną pracy dowodzą w sposób nie budzący wątpliwości konieczności skoncentrowania znacznie większej uwagi i podjęcia rozlic[...]

XI Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska

Czytaj za darmo! »

W dniach 04-06 września 2008 roku odbyły się w miejscowości Gołąbek koło Tucholi jedenaste już Międzynarodowe Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska. Impreza ta rozrasta się z roku na rok, tak pod względem ilości uczestników i wystawców, charakteru oferty targowej, jak i rosnącej powierzchni wystawienniczej i poligonowej. Jest to zupełnie zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę powierzchnie lasów w Polsce, a co za tym idzie, wielkość i poziom gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego i branż związanych z tym oraz pozycję tych dziedzin polskiej gospodarki w zjednoczonej Europie. Oprócz funkcji promocyjnych i handlowych, bez których nie byłby możliwy rozwój nowoczesnych technik i technologii stosowanych w leśnictwie, z roku na rok wzrasta też znaczenie Targów jak[...]

"Access International" nr 9/2008 - Kolejne uwagi Czytelnika

Czytaj za darmo! »

Pragnę zwrócić uwagę czytelników "Dozoru Technicznego" na bardzo interesujący artykuł redakcyjny, zamieszczony we wrześniowym numerze miesięcznika "Access International", a dotyczący zagadnień, którymi organizacje dozorowe całego świata, w tym polski Urząd Dozoru Technicznego zajmują się coraz intensywniej, zwłaszcza w okresie ostatnich kilkunastu lat. Ponadto wspomniany artykuł nawiązuje bezpośrednio do tematyki, poruszanej przeze mnie w serii kilku publikacji zamieszczanych m.in. w numerach "Dozoru Technicznego" 6/2006, 2/2007, 5/2007 i 6/2008, w związku z narastającymi w skali globalnej problemami bezpieczeństwa eksploatacji dźwignic i również globalnymi przedsięwzięciami w zakresie międzynarodowej normalizacji dotyczącej tegoż bezpieczeństwa. Autor (autorzy?) wspomnianego n[...]

Dźwig pod kontrolą

Czytaj za darmo! »

Wieloletnie doświadczenia organów techniczno-kontrolnych, zajmujących się badaniem i inspekcją urządzeń dźwignicowych, jak również użytkowników, wytwórców i ich stowarzyszeń, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni technicznych, a także instytucji związanych z ochroną pracy dowodzą, że należy skoncentrować większą uwagę na monitoringu eksploatacji tych maszyn. dzenia samego podwozia i zainstalowanego na nim osprzętu. Podobnie pionierskie instalacje wysoko wydajnego pługu odśnieżnego lemieszowego na wspomnianym samochodzie ciężarowo-terenowym powodowały w krótkim czasie awarie mechanizmów napędu jazdy. Obliczenia wytrzymałościowe zarówno konstrukcji, jak i mechanizmów nie wykazywały błędów ani niezgodności z obowiązującymi w owym czasie normami. Nie istniały w tamtyc[...]

Dźwig pod kontrolą

Czytaj za darmo! »

Międzynarodowe gremia zajmujące się tematyką dźwignicową doszły ostatnimi czasy do zgodnych wniosków co do konieczności prac kodyfikujących ten obszar techniki. W "PT" 11-12/09 opublikowaliśmy pierwszą część artykułu Iwo Jakubowskiego (naszego "Złotego Inżyniera" z 2003 r.) z Urzędu Dozoru Technicznego, poświęconą tym zagadnieniom. obciążenia dźwignicy następuje na bazie danych projektowych, przy założeniu przewidywanego okresu żywotności dźwignicy jako całości 20 lat, a poszczególnych mechanizmów - 10 lat. Można też dokonywać takiej oceny na zasadzie analogii z typowymi ocenami spektrum obciążenia dla dźwignic o zbliżonej budowie i przeznaczeniu. W takim przypadku wartość współczynnika bezpieczeństwa f1 wynosi 1.5. Projektowany Okres Żywotności Dźwignicy (DWP) jest [...]

Prace Komitetu Technicznego ISO TC 98 "Dźwignice" nad nową edycją normy międzynarodowej ISO 9927 Dźwignice - Inspekcje - Wymagania ogólne

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich kilkunastu lat (od połowy lat dziewięćdziesiątych) w ramach Komitetu ISO TC96 "Dźwignice" trwały intensywne prace prowadzone przez kilka podkomitetów, a mające na celu globalną wymianę doświadczeń eksploatacyjnych, statystyk awaryjności i wypadkowości oraz krajowych i regionalnych przedsięwzięć mających na celu rzeczywiste i trwałe podniesienie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji dźwignic, a co za tym idzie ogólnego poziomu bezpieczeństwa technicznego, ludzkiego i ekologicznego. Wspomniana wymiana doświadczeń, w której uczestniczyły organizacje dozorowe z prawie wszystkich kontynentów oraz organizacje użytkowników dźwignic, jednostki badawcze i naukowe oraz przedstawiciele liczących się światowych producentów zakończyła się jeszcze w latach 90-tych konstatacją [...]

Nowa norma ISO 4310 - końcowa faza opracowania

Czytaj za darmo! »

Nawiązując do informacji zawartych w artykułach, zamieszczonych w dwumiesięczniku "Dozór Techniczny" w numerach 6/2006, 2/2007, 5/2007, 6/2008 oraz 4/2009 pragnę przedstawić czytelnikom kolejny dokument opracowany przez Komitet ISO/TC 96 (podkomitet SC 4). Dokument ten, to tzw. "final draft" projektu normy międzynarodowej ISO/FDIS 4310 pod tytułem "Dźwignice - Przepisy i procedury badawcze". Projekt tej normy wpisuje się logicznie i konsekwentnie w całą politykę Komitetu ISO/TC 96 "Dźwignice" polegającą na planowym i szybkim, aczkolwiek zgodnym z obowiązującymi procedurami opracowaniem i opublikowaniem na całym świecie pakietu norm technicznych związanych bezpośrednio z procesem eksploatacji dźwignic. Kierunek ten, jak już pisałem w poprzednich publikacjach, został zaakceptowan[...]

Dźwignice: przepisy i procedury badawcze


  Konsekwencja i skuteczność działania Komitetu Technicznego ISO TC/96 przejawia się systematycznym publikowaniem nowych, światowych norm ISO z dziedziny eksploatacji dźwignic lub coraz bardziej zaawansowanymi projektami roboczymi albo wręcz projektami finalnymi takich norm. Jedną z ostatnich jest norma ISO/FDIS 4310 "Dźwignice - Przepisy i procedury badawcze", opublikowana przez Centralny Sekretariat ISO jako International Standard ISO 4310 1.06.2009 r. Niezależnie od długoletnich wysiłków organizacji ISO, cząstkowe próby rozwiązania problemów związanych z metodyką przeprowadzania badań dźwignic oraz oceny wyników tych badań podejmowało także wiele krajowych komitetów normalizacyjnych, a w latach 70. także, z pewnym powodzeniem, organizacja FEM. Próby te dotyczyły zwłaszcza metodyki prób i badań żurawi samojezdnych najróżniejszych typów i wersji. Ta grupa dźwignic pod koniec lat 60., a zwłaszcza w następnych dekadach, rozwijała się szczególnie gwałtownie, co w połączeniu z nie mniej burzliwym rozwojem techniki w dziedzinie inżynierii materiałowej, hydrauliki, elektrotechniki i elektroniki sprawiło, że w eksploatacji i badaniach tych żurawi zaczęły występować zjawiska dotychczas nie znane i nie objęte stosownymi normami, przepisami czy choćby wytycznymi. DŁUGO, ALE SKUTECZNIE Jako przykłady skutecznego, choć długotrwałego działania na poziomie narodowym należy przypomnieć długą historię (często ponad 10-letnią) tworzenia niejako równolegle podobnych w swym zakresie i o podobnym przeznaczeniu norm: brytyjskiej BS 1757 i niemieckiej DIN 15019 Ark. II. Obydwie dotyczyły żurawi samojezdnych i zawierały w swej treści dokładne, jak na tamte czasy (przełom lat 70. i 80.) wytyczne prowadzenia badań, w tym zwłaszcza badań funkcjonalnych całego żurawia, jego zespołów i urządzeń bezpieczeństwa, badań obciążeniowych zarówno statycznych, jak i dynamicznych oraz badań stateczności. W przypadku badań obciążeniowych, a zwłas[...]

 Strona 1  Następna strona »