Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF SZCZOTKA"

Ocena energetyczna, ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego za pomocą pakietu RETScreen

Czytaj za darmo! »

Opisano zastosowanie pakietu obliczeniowego RETScreen® International [1] do oceny technicznych, ekonomicznych i ekologicznych skutków termomodernizacji obiektu szkolnego opisanego w [3], [4]. Do obliczeń wykorzystano dane z audytu energetycznego [2] budynku. Przestawiona analiza obejmuje porównanie stanu przed i po modernizacji. Wybrano zaproponowany w audycie i zrealizowany w rzeczywistości wariant inwestycji obejmujący kompleksową termomodernizację budynku szkoły, obejmującą podniesienie sprawności wytwarzania ciepła z zamianą źródeł ciepła na ekologicznie czyste oraz zmniejszenie strat cieplnych budynku przez docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych. Ponieważ audyt na potrzeby termomodernizacji obejmował potrzeby c.o. oraz c.w.u. ograniczono się tutaj także do tych[...]

Instalacja ogrzewcza z pompą ciepła i kotłem gazowym Ocena energetyczna przedsięwzięcia za pomocą pakietu RETScreen


  Opisano zastosowanie pakietu obliczeniowego RETScreen® International do oceny projektu instalacji ogrzewczej z pompą ciepła i kolektorem gruntowym wspomaganą kotłem gazowym. Rezultaty obliczeń porównano z danymi dla obiektu rzeczywistego.BUDYNEK, dla którego przeprowadzono obliczenia, został opisany we wcześniejszych publikacjach [7]. Do obliczeń wykorzystano pakiet RETScreen® [8], służący do oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej inwestycji w zakresie wytwarzania i oszczędzania energii na podstawie energooszczędnych technologii i odnawialnych źródeł ciepła. Jako podstawowe źródło ciepła dla budynku przyjęto sprężarkową pompę ciepła typu solanka/woda. Dolnym źródłem ciepła jest gruntowy wymiennik ciepła. Źródłem wspomagającym jest kocioł gazowy uzupełniający [...]

Badania zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym i sali gimnastycznej


  Przedstawiono rezultaty obliczeń teoretycznych i pomiarów rzeczywistego zużycia ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym. Dane te uzupełniono o wartość ciepła dostarczonego z instalacji solarnej. Badania prowadzone są od kilku lat, co pozwala na obserwację sezonowości i trendów zużycia. Założenia projektowe porównano z danymi rzeczywistymi. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników.W ZWIĄZKU z planowaną termomodernizacją budynku szkoły, wykonany został audyt energetyczny obiektu [7]. Określono w nim, m.in. zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oraz ciepło niezbędne do jej przygotowania. W obliczeniach posłużono się danymi Inwestora (Urzędu Gminy) oraz danymi normowymi. Kotłownia została przewidziana do obsługi budynku szkoły i planowanej sali gimnastycznej. Od roku 2007 prowadzony jest pomiar ciepła w instalacji grzewczej za pomocą ciepłomierzy LEC-5 produkcji APATOR-KFAP Sp. z.o.o. Wśród nich jest także wykonywany pomiar zużycia wody (od października 2007 r.) oraz ciepła na potrzeby c.w.u. (od października 2009 r.). Do pomiaru przepływu wody w instalacji c.w.u. zastosowano przepływomierz wirnikowy firmy GWF typu MTWH dla przepływów nominalnych do 1,5 m3/h, o średnicy DN25. Umożliwiło to prowadzenie bardziej szczegółowych badań obiektu. Pierwsze dane pomiarowe wskazały jednak [9] na przewymiarowanie instalacji c.w.u. w stosunku do rzeczywistych potrzeb, choć zaprojektowanej poprawnie. Obliczenia instalacji przygotowania c.w.u. Według publikacji [2] do czasu ustanowienia normy PN- 92/B-01706, obliczenia instalacji c.w.u. wykonywało się na podstawie informacji podręcznikowych [1], [3]. Jednak i ta norma nie zawierała bardziej szczegółowych i wiarygodnych danych. Przykładowo, podany tam wskaźnik zużycia ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach z wannami, wynosi np. 130 dm3. Natomiast badania zużycia c.w.u., przeprowadzone po wprowadzeniu wodomierzy mieszkaniowych, wykazały zużycie na poziomie 50÷60 dm3. W wypadku budynków [...]

 Strona 1