Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JAKUB PAJĄKOWSKI"

Filtr górnoprzepustowy pracujący w temperaturze 4,2 K

Czytaj za darmo! »

W układach kontrolno-pomiarowych niejednokrotnie potrzebne jest odfiltrowanie niepożądanych częstotliwości (np. w układach do pomiaru parametrów szumowych elementów elektronicznych w niskich temperaturach), czy też uniezależnienie się od wpływu częstotliwości sieci energetycznej. Wzmacniacze operacyjne wykonane w technologii bipolarnej i BiFET tracą właściwości wzmacniające przy temperaturac[...]

Wzmacniacz AD8594 w niskich temperaturach

Czytaj za darmo! »

W torze pomiarowym zawierającym: czujnik, kondycjoner i układ akwizycji danych występuje zjawisko wzmocnienia sygnału pomiarowego. Artykuł traktuje o pracy wzmacniaczy operacyjnych CMOS w niskich temperaturach. Praca podzespołów elektronicznych poniżej 200 K nie jest typowym zakresem przewidzianym przez ich producentów. Wiele urządzeń technicznych działa jednak w zakresie niższych temperatur[...]

Behavior of light emitting diodes at low temperature


  As a temperature controller an open nitrogen cryostat was used in which temperature was controlled by placing the tested sample at appropriate level above surface of cryogenic liquid [11]. The cryostat allows setting desired temperature and maintaining it for longer periods of time. Length of time depends on amount of liquid in the container. Temperature Parameters of measured LEDs measurement is conducted with the use of platinum PT100 Parametry mierzonych diod LED Color Type Materials Viewing angle [degrees] Wavelength at 25oC [nm] Luminous intensity [cd] Data sheet [Lib.] Red HB5-435SOR-C AlInGaP/GaAs 40 629 3 [3] Yellow HB5D-434FY-C AlInGaP/GaAs 24 590 3,8 [4] Green HB5D-433AGD-C GaInN/GaN 26 525 7 [5] Blue HB5D-438ABD-C GaInN/GaN 26 470 2,6 [6] Amber HB5-437FA-C AlInGaP/GaAs 40 605 2,4 [7] Yellow-Green HB5-433CG GaP/GaP 12 567 1,2 [8] White HB5-439AWCA-C GaInN/GaN 43 - 4,2 [9] Violet OSSV5111A InGaN 15 405 0,2 [10] sensor. LED is powered by constant current generator of 1 mA. A voltmeter measures the voltage drop across the diode. To the diode is attached optic fibre on the other e[...]

Zachowanie fotodiody w niskiej temperaturze


  Praca podzespołów elektronicznych poniżej 200K nie jest typowym zakresem przewidzianym przez ich producentów. Wiele urządzeń technicznych znajduje zastosowanie w przedziale niższej temperatury, na przykład w badaniach kosmicznych, badaniach z dziedziny ciała stałego, w krioterapii, medycynie i przemyśle spożywczym. Prowadzone wcześniej badania wykazały, że fotodiody w niskich temperaturach zachowują właściwości detekcyjne [1], a wzmacniacze operacyjne wykonane w technologii BiFET zachowują swoje właściwości wzmacniające w temperaturze wrzenia ciekłego azotu (77K) [2]. Wybrane typy wzmacniaczy operacyjnych CMOS są zdolne do pracy w temperaturze poniżej 50K [3], a niektóre nawet w temperaturze wrzenia ciekłego helu (4,2K) [4]. Również diody elektroluminescencyjne zachowują zdolności emisyjne przy 77K [5]. Scalony przetwornik światło/napięcie OPT101 pracuje poprawnie w zakresie temperatur 100…300K, chociaż w temperaturze 77K jego praca jest niestabilna w czasie [7]. Artykuł omawia pracę fotodiody SFH 203 w przedziale temperatury 77…300K. Jako praktyczne zastosowanie badanej fotodiody przedstawiono skonstruowany z jej użyciem przetwornik natężenie oświetlenia/napięcie, pracujący w temperaturze 77K. Badania fotodiody Badana fotodioda typu SFH 203 ma[...]

Fotodioda RGB w niskiej temperaturze DOI:10.15199/ELE-2014-033


  Temperatura pracy podzespołów elektronicznych poniżej 200K nie jest typowym zakresem temperatur przewidzianym przez ich producentów. Jednak wiele urządzeń znajduje zastosowanie w niższych przedziałach temperaturowych, na przykład w badaniach z dziedziny ciała stałego, badaniach kosmicznych, w medycynie, krioterapii, czy w przemyśle spożywczym. Prowadzone wcześniej badania wykazały, że fotodiody zachowują swoje właściwości detekcyjne w niskich temperaturach [1, 9], a wzmacniacze operacyjne wykonane w technologii BiFET zachowują swoje właściwości wzmacniające w temperaturze wrzenia ciekłego azotu (77 K). Przebadano wzmacniacze operacyjne typu LF411 i TL081: ich wzmocnienia różnicowe KUR przy temperaturze 77K równe są odpowiednio 80dB i 90dB [2]. Wybrane typy wzmacniaczy operacyjnych CMOS są zdolne do pracy w temperaturze poniżej 50 K (przykładowo wzmacniacz typu LMC6041: w temperaturze 45 K jego wzmocnienie różnicowe KUR = 100dB) [3]. Wzmacniacz operacyjny wykonany w technologii CMOS typu AD8594 wzmacnia nawet w temperaturze wrzenia ciekłego helu (4,2 K) - jego wzmocnienie różnicowe KUR = 60 dB [4]. Również diody elektroluminescencyjne zachowują zdolności emisyjne przy 77 K [5]. W zakresie temperatury od 77 K do 300K przetestowano diody: czerwoną typu[...]

Praca przetwornika optoelektronicznego TSL250R w niskiej temperaturze DOI:10.15199/48.2015.12.73

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań zachowania czujnika optoelektronicznego TSL250R, który jest fotodiodą zintegrowaną z wewnętrznym wzmacniaczem operacyjnym. Przedstawiono charakterystyki przejściowe czujnika w funkcji temperatury. Zakres temperatury wynosił 77-300 K. Wyniki porównano z innymi czujnikami światła przebadanymi w niskich temperaturach. Abstract. In the paper the results of tests of behavior of a light-to-voltage optical sensor TSL250R, which is a photodiode integrated with an external operational amplifier are presented. There are also included transient characteristics of the sensor in function of temperature. The temperature ranged from 77 K to 300 K. The results were compared with other light sensors tested at low temperature. (Operation of the light-to-voltage optical sensor TSL250R at low temperature). Słowa kluczowe: optoelektronika, czujnik światła, niska temperatura, kriogenika. Keywords: optoelectronics, light sensor, low temperature, cryogenic. Wstęp Przetwornik światło/napięcie TSL250R jest przewidziany do pracy w temperaturze z zakresu od 0°C do +70°C. Poprawne działanie układu w temperaturze niższej nie jest gwarantowane przez producenta. Jednak są urządzenia, które są zdolne do pracy w niższej temperaturze (badania kosmiczne, fizyka ciała stałego, etc.) Nie są one produkowane na masową skalę, chociaż są niezbędne. Projektowanie i wykonywanie specjalnych podzespołów zdolnych do pracy w danym urządzeniu i przy bardzo niskiej temperaturze, wydaje się być nieopłacalne. W związku z tym, producenci tego typu sprzętu mogą polegać jedynie na komercyjnie dostępnych podzespołach elektronicznych. Odnalezienie tych, zdolnych do pracy w niskiej temperaturze, odbywa się na zasadzie prób i błędów. Stąd też zainteresowanie autora możliwościami ich pracy w temperaturze wykraczającej poza zakres zapewniany przez producenta. Prowadzone wcześniej przez autora badania wykazały, że fotodiody zachowują swoje właściwości det[...]

Świetlny wskaźnik poziomu azotu w zbiorniku Dewara DOI:10.15199/48.2016.11.41

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano skonstruowany i wykonany przez autora wskaźnik poziomu ciekłego azotu w zbiorniku do jego przechowywania. Wskaźnik ma długość 1 m i pozwala na oszacowanie poziomu azotu w zbiornikach o wysokości maksymalnej do 90 cm. Urządzenie ma kształt tyczki, którą należy zanurzyć na ok. 3 s do zbiornika, celem sprawdzenia poziomu azotu. Po wyjęciu można oszacować poziom azotu z precyzją do ok. 1 cm. Abstract. The paper describes the designed and made by the Author indicator of the level of liquid nitrogen in a storage tank. The indicator is 1 m long and makes it possible to estimate the level of nitrogen in tanks maximum 90 cm high. The device has a shape of a pole, which is to be immersed for about 3 sec in the tank in order to check the level of nitrogen. After removing the pole from the tank it is possible to estimate the level of nitrogen with precision up to 1 cm. (Light indicator of the level of nitrogen in Dewar tank) Słowa kluczowe: optoelektronika, diody LED, niska temperatura, kriogenika Keywords: optoelectronics, LED diodes, low temperature, cryogenics. Wstęp Ciekły azot jest cieczą kriogeniczną, wrze przy ciśnieniu normalnym w temperaturze 77,36 K. Zbiorniki do jego przechowywania zwane naczyniami Dewara, wykonane są ze stali lub aluminium i zapewniają izolację termiczną tzw. płaszczem próżniowym. Azot w zbiorniku do jego przechowywania powolnie odparowuje. Dla każdego, kto wykorzystuje ciekły azot, ważne jest określenie jego ilości w Dewarze. Do określenia poziomu azotu stosuje się często proste listwy. Listwa po wyjęciu ze zbiornika staje się oszroniona do wysokości zanurzenia, przez co można oszacować ilość cieczy kriogenicznej w zbiorniku. Autor w artykule przedstawia świetlny wskaźnik zanurzenia własnego pomysłu, stosowany w jego laboratorium krioelektonicznym. Prowadzone wcześniej badania [1,3,9] i autorskie [4] wykazały, że diody elektroluminescencyjne zachowu[...]

 Strona 1