Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW CEBULSKI"

Wykorzystanie rurek ciepła w nowoczesnych wymiennikach ciepła

Czytaj za darmo! »

Rurki ciepła stanowią bardzo wygodny element efektywnej regulacji termicznej. Są stosowane jako wymienniki ciepła w urządzeniach chłodniczych, pompach ciepła, urządzeniach do odzysku ciepła w systemach wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Istotne znaczenie mają tutaj współczynniki przejmowania ciepła, zarówno dla strefy skraplacza, jak i strefy parownika. Wartości tych współczynników mieszczą się w zakresie 103÷105 W/m2K i są znacznie korzystniejsze niż w klasycznych wymiennikach ciepła. Dlatego też, wymienniki zbudowane na bazie rurek ciepła, mogą mieć mniejszą powierzchnię wymiany ciepła i mniejszą masę, dlatego też znalazły szerokie zastosowanie w urządzeniach związanych z najnowocześniejszymi technologiami wykorzystującymi podzespoły elektroniczne. W pracy przedstawiono pod[...]

Stanowisko badawcze do bilansowania układu chłodniczego w komorze chłodniczej


  "Chłodnictwo" tom XLV 2010 r. nr 8 17 1 2 3 4 5 obieg) i kosztem pracy zewnętrznej (Lzob) doprowadzonej do obiegu, przeniesienie tego ciepła do źródła o temperaturze wyższej. Wydajność obiegu chłodniczego przedstawia zależność: (1) Dla obiegu chłodniczego z drugiej zasady termodynamiki wynika, że by przenieść ciepło ze źródła o temperaturze niższej do źródła o temperaturze wyższej, należy doprowadzić do układu realizującego obieg pracę mechaniczną. Muszą tu również występować dwa źródła o różnych temperaturach. Termodynamiczny obieg chłodniczy jest oparty na przemianach termodynamicznych medium zwanego czynnikiem chłodniczym. Czynnikiem tym może być gaz (mówi się wówczas o obiegach gazowych), lub gaz rzeczywisty (mówi się wówczas o chłodziarkach parowych). W praktycznym obiegu chłodniczym jako czynnik chłodniczy stosuje się gaz rzeczywisty, dzięki któremu sprawność termiczna obiegu jest znacznie większa niż obiegu z czynnikiem gazowym. Istotną rolę w urządzeniu chłodniczym odgrywa wybór odpowiedniego czynnika chłodniczego. Pożądanymi cechami dobrego czynnika chłodniczego są: duża wartość ciepła parowania, mała objętość właściwa pary. W wymaganym zakresie temperatury ciśnienie nasycenia (skraplania) nie powinno być zbyt wysokie. Innymi ważnymi cechami są: taniość, duża wartość współczynnika przejmowania ciepła, obojętność czynnika dla środowiska. Najbardziej rozpowszechnione czynniki to: amoniak, dopuszczone niektóre freony oraz nowoczesne czynniki nie degradujące warstwy ozonowej. > 0 - = = od d d zob d ch Q Q Q L Q ε Praktyczny obieg chłodniczy oparty jest na teoretycznym obiegu Lindego, który realizuje procesy wymiany ciepła (podstawowe) przemianami izobarycznymi (skraplanie, parowanie), sprężania izentropowe (sprężarka) i dławienie izentalpowe (zawór rozprężny). Schemat ideowy obiegu Lindego przedstawiono na rysunku 1, natomiast graficzny obraz tego[...]

System odzyskiwania ciepła - pompy ciepła

Czytaj za darmo! »

w artykuLe pragniemy zwrócić uwagę na problem zmniejszenia zużycia energii w budynku w wyniku poprawy stopnia wykorzystania dostarczonego ciepła przez zastosowanie systemów do odzyskiwania ciepła ze wszystkich możliwych instalacji i urządzeń obsługujących budynek. Czyli, de facto, artykuł powinien być zatytułowany "Systemy poszanowania ciepła dostarczonego do budynku", ale "odzyskiwanie" le[...]

Systemy odzyskiwania ciepła

Czytaj za darmo! »

POTRZEBA poszanowania paliw i energii doprowadzanych i zużywanych w budynku, przy wysokich ich kosztach, staje się głównym wyznacznikiem wyboru systemu i urządzeń zapewniających komfort w pomieszczeniach każdego budynku. W niniejszym artykule zostanie przeprowadzona analiza sposobu doboru pomp ciepła woda-powietrze w układzie pętli wodnej oraz różnych sposobów zagospodarowania zysków ciepła. Podstawą analizy jest bilans ciepła pomieszczeń i całego budynku. (1) Zyski i straty ciepła w pomieszczeniach Wyznaczenie maksymalnych zysków ciepła w lecie i maksymalnych strat ciepła w zimie umożliwi określenie zapotrzebowania na moc chłodniczą w lecie i maksymalną moc cieplną w zimie. W jednym i w drugim przypadku musimy określić strumienie ciepła wymieniane pomiędzy budynkiem a otoc[...]

 Strona 1