Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek GRĘZICKI"

Rola i znaczenie kontekstu organizacji w systemie zarządzania jakością zgodnym z najnowszymi standardami ISO i NATO DOI:10.15199/48.2018.2.5


  Wprowadzenie Początkowym celem istnienia NATO, powstałego w dniu 24 sierpnia 1949 r., była obrona militarna przed atakiem ze strony Układu Warszawskiego. Współczesna koncepcja strategiczna NATO zakłada utrzymanie wystarczających sił zdolnych do odstraszania ewentualnych agresorów i prowadzenie działań zapobiegających ewentualnym konfliktom [4]. NATO, jako organizacja o charakterze obronnym, wykorzystuje jako narzędzia sprzęt wojskowy (zwany dalej SpW), czyli specjalnie zaprojektowane wyroby na potrzeby obronności bez względu na stopień ich przetworzenia. SpW jest wytwarzany w skomplikowanych procesach produkcyjnych poprzedzonych długotrwałymi fazami analitycznymi. Bezpieczeństwo SpW jest kształtowane podczas wytwarzania w systemie organizacyjnym wytwórcy, który odpowiada za jakość. Celem tego systemu jest zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby obronne dla życia i zdrowia użytkowników [56]. Bezpieczeństwo wyrobów obronnych jest gwarantowane powtarzalnością działań w skomplikowanych procesach wytwórczych, dla których wymagania stanowią przepisy prawa. Powtarzalna jakość wyprodukowanych wyrobów jest gwarantowana poprzez zastosowanie normy PN-EN ISO 9001:2015 [17] oraz publikacji standaryzacyjnej NATO AQAP 2110:2016 [1]. Zastosowanie tych norm w procesach wytwarzania wyrobów obronnych jest zagwarantowane przepisami wynikającymi z ustawy [44]. W najnowszym wydaniu normy Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna dostosowała wymagania do potrzeb organizacji usługowej. Wprowadzenie wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem w wielu aspektach działalności biznesowej, między innymi w realizacji strategii, relacjach rynkowych, zarządzaniu procesami, technologią i współpracy z dostawcami w aspekcie wymagań formalno prawnym. Odniesienie ryzyka organizacji do jej kontekstu stanowi klucz dla zrozumienia przełomowych zmian w nowej edycji normy [32]. Stanowi to główny problem badawczy poruszany w nini[...]

Wybrane aspekty oceny ryzyka dostawców wyrobów obronnych DOI:10.15199/48.2018.8.6


  Ryzyko to możliwość zaistnienia niepożądanego zdarzenia oraz niepewność związana z działaniem, które ma wpływ na zdolność organizacji do realizacji celów jej działalności. Może ono być rozpatrywane w kontekście negatywnych zagrożeń z uwzględnieniem ich pozytywnych właściwości traktowanych jako szanse [8]. Pozytywna ocena ryzyka jest warunkiem uczestniczenia w kontraktach NATO związanych z dostawą wyrobów dla Sił Zbrojnych RP (SZ RP). Zapewnienie jakości zaprojektowanych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa wyrobów wymaga określenia kryteriów oceny ryzyka [10]. W literaturze można spotkać się z określeniem ryzyka jako zespołu czynników, działań lub czynności powodujących szkody lub straty. Ryzyko różni się od niebezpieczeństwa, które traktowane jest jako pewne, bezpośrednie zagrożenie i jest zobiektywizowaną niepewnością wystąpienia niepożądanego zdarzenia. W odniesieniu do wyrobów obronnych, w tym sprzętu wojskowego, powinno być analizowane w całym cyklu ich życia [1]. Celem zarządzania ryzykiem jest zmniejszenie niepewności przy podejmowaniu decyzji, poprawa możliwości osiągania celów, które powinny być osiągane na różnych szczeblach organizacji przez wyroby, procesy lub konkretne przedsięwzięcia [14]. Celem artykułu jest identyfikacja problematyki oceny ryzyka [10] w aspekcie dostaw wyrobów obronnych, w tym usług z nimi związanych w kontekście ich pozyskiwania. Badania przeprowadzone w Centrum Certyfikacji Jakości WAT (CCJ WAT) na 37 2018 S i e r p i e ń podstawie [12] i przedstawione w 1. części artykułu dowodzą, że zaprezentowane rozwiązanie może przyczynić się do poprawy jakości dostaw dla SZ RP. Zostały one zweryfikowane z wykorzystaniem ankiety postrzegania ryzyka przez auditorów. Istotę przedstawionej metody badawczej przedstawiono w 2. części artykułu. Opiera się ona na certyfikacji dobrowolnej systemów zarządzania. Certyfikacja ta zapewnia pełną i aktualną informację dotyczącą możliwości wystąpien[...]

 Strona 1