Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANNA CHOJNACKA"

Wentylacja indywidualna jako rozwiązanie komfortu w pomieszczeniach biurowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane aspekty dotyczące możliwości kształtowania parametrów powietrza w najbliższym otoczeniu człowieka za pomocą rozwiązań wentylacji indywidualnej. NADRZĘDNYM zadaniem systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie użytkownikom pomieszczeń poczucia komfortu, czyli zadowolenia z warunków panujących w pomieszczeniu. Na pojęcie komfortu wpływają zarówno w[...]

Podejście strategiczne we wdrażaniu innowacji DOI:10.15199/33.2017.08.29


  Wliteraturze są prezentowane różne definicje innowacji poprawiających efektywność przedsiębiorstw.Zgodnie z [5] innowacja to zbiór działań o charakterze naukowym, technicznym, komercyjnym i finansowym, niezbędnych do powstania iwprowadzenia na rynek nowego albo ulepszonego produktu, komercyjnego zastosowania nowego lub ulepszonego procesu lub elementu wyposażenia technicznego, a takżewdrożenia nowego podejściawświadczeniu usług społecznych.Wprowadzanie innowacji wymaga dużej wiedzy i konsekwencji ze strony przedsiębiorców i obejmuje następujące fazy: ● identyfikację innowacji,m.in.: potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego klientów, a także technologii, dzięki której można te potrzeby zaspokoić; ● planowaniewdrożenia innowacji,wtym selekcję i wybór technologii, negocjacje związane z zakupem technologii, zlecenie przygotowania innowacji oraz planuwdrożenia technologii; ● wdrożenie innowacji, m.in.: zmiany organizacji i procesów, motywacje, finansowanie wdrożenia; ● monitoring i modyfikację innowacji - produkcji oraz zbytu, badanie opinii klientów, wprowadzanie zmian organizacyjnych, procesowych lub marketingowych itp. Proces wdrożenia innowacji jest analogiczny do wdrażania nowej strategii przedsiębiorstwa, dlatego też może być wykorzystana, sprawdzona i rozwijana metodyka opracowywania i wdrażania strategii ogólnej oraz planu strategicznego osiągnięcia celów, w tym wdrożenia z sukcesem innowacji (innowacyjności przedsiębiorstwa - zarządzania innowacjami). W analizowanym przypadku - wytwórni wyrobów (konstrukcji) budowlanych ze szkła, jest wiele powodów przemawiających za innowacyjnością. Są to: korzystna polityka gospodarcza państwa dotycząca innowacji, rozwój technologii produkcji szkła, popyt na nowoczesne wyroby/konstrukcje ze szkła w budownictwie, zwiększenie wymagań w odniesieniu do zastosowania wyrobów ze szkła itd. Gospodarka innowacyjna i wprowadzenie innowacji wymagają analizy [...]

Wybrane aspekty dotyczące komfortu termicznego w pomieszczeniach

Czytaj za darmo! »

Omówiono mechanizmy wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem oraz wybrane zagadnienia dotyczące komfortu cieplnego w pomieszczeniach, tj.: wpływ poszczególnych parametrów powietrza na stan komfortu cieplnego, metodykę oceny warunków termicznych panujących w danym pomieszczeniu uznawanych za komfortowe za pomocą stosowanych obecnie wskaźników, jak również znaczenie komfortu termicznego[...]

Izolowanie fosfolipidów z liofilizowanych żółtek jaj kurzych


  Przedstawiono wyniki analizy składu frakcji fosfolipidowych wyizolowanych z liofilizowanych żółtek jaj kurzych i porównano je z wynikami otrzymanymi dla świeżych żółtek. Wyższą czystością charakteryzowały się frakcje otrzymane z żółtek liofilizowanych. Najlepsze wyniki pod kątem wydajności procesu, czystości frakcji fosfolipidowej i zawartości w niej cholesterolu otrzymano z zastosowaniem metanolu jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego (wydajność 7,7%, zawartość fosfolipidów 97,6%, zawartość cholesterolu 0,15%). Stwierdzono, że proces strącania w układzie heksan-zimny aceton jest kluczowy dla zmniejszania zawartości cholesterolu w uzyskanych frakcjach. Opisana metoda może znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym i spożywczym, Hen egg yolks were lyophilized at -54°C for 18 h, extd. with Me2CO to remove fats and then extd. 3 times with MeOH, EtOH or i-PrOH for 10 min to recover phospholipids (I). The alc. exts. in hexane and the I pptd. with Me2CO at 4°C. The products were analyzed by liq. chromatog. for phosphatydylcholine, phosphatydylethanolamine and cholesterol. The lyophilization resulted in an increase of the I purity. The best results (yield 7.7% I content 97.6% cholesterol content 0.15%) were achieved when MeOH was used as the extn. solvent. Fosfolipidy, których dominuj􀄅cym sk􀃡adnikiem jest fosfatydylocholina (PC) s􀄅 szeroko stosowane w przemy􀄞le 􀄪ywno􀄞ciowym i chemicznym do wytwarzania kosmetyków i farmaceutyków. Szacunkowy udzia􀃡 na rynku produktów zawieraj􀄅cych w swoim sk􀃡adzie fosfolipidy obejmuje margaryny 25-30%, wyroby cukiernicze 25-30%, produkty o charakterze technicznym 10-20%, kosmetyki 3-5% i farmaceutyki 3%1). Najwa􀄪niejszym 􀄨ród􀃡em pozyskiwania fosfolipidów jest soja, z której mieszanin􀄊 fosfolipidów uzyskuje si􀄊 jako produkt uboczny w procesie oczyszczania oleju sojowego[...]

Charakterystyka frakcji fosfolipidowych izolowanych z żółtek jaj pochodzących od kur Lohmann Brown i zielononóżki kuropatwianej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy składu fosfolipidów i profilu kwasów tłuszczowych we frakcjach fosfolipidowych wyizolowanych z żółtek jaj kurzych. Zbadano również pozycyjne rozmieszczenie kwasów tłuszczowych w strukturze lecytyn i kefalin (pozycja sn-1 i sn-2). Stwierdzono obecność kwasów nasyconych (16:0, 18:0), monoenowych (18:1, 16:1) oraz polienowych (18:2, 20:4, 22:6) kwasów tłuszczowych. Wykazano, że kwasy nasycone znajdują się w pozycji sn-1 a nienasycone w pozycji sn-2 lecytyny. Na podstawie wyników badań zaproponowano kierunek modyfikacji fosfolipidów pod kątem ich wzbogacenia w korzystniejsze z punktu widzenia żywieniowego kwasy tłuszczowe. Phospholipides were isolated from egg yolks and sepd. by column chromatog. to recover lecithins and kephalins. The lecithins we[...]

 Strona 1