Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ SMULKO"

Novel applications of noise measurements in technology and sensing

Czytaj za darmo! »

Fluctuation phenomena observed as stochastic electrical signals have been thoroughly investigated within last several decades. However, there are still new frontiers when noise can be successfully explored. The paper introduces some novel applications of random signals in sensing (gas sensing, corrosion recognition) and quality prediction of various materials and elements (noise spectroscopy[...]

System of breath collection and analysis for diseases detection DOI:10.15199/48.2016.11.12

Czytaj za darmo! »

Collection and study of composition of the exhaled air is now intensively investigated to develop non-invasive medical diagnostics based on presence of metabolic compounds in the exhaled air. The process of collecting and processing of the exhaled air must fulfill relevant conditions to achieve satisfactory results. The paper presents the system of collecting samples of exhaled breath and the proposed methods of its analysis, using resistive gas sensors. Streszczenie. Zbieranie oraz badanie składu wydychanego powietrza jest obecnie intensywnie rozwijaną nieinwazyjną metodą diagnostyki medycznej na podstawie występowania związków metabolicznych w wydychanym powietrzu. Proces zbierania i przetwarzania wydychanego powietrza musi spełniać odpowiednie warunki, aby uzyskać zadowalające rezultaty. W pracy przedstawiono rozwiązanie systemu zbierania próbek wydychanego powietrza oraz proponowane metody jego analizy, z wykorzystaniem rezystancyjnych czujników gazów. (System pobierania i analizy wydychanego powietrza w procesie rozpoznawania chorób). Keywords: resistive gas sensors, noise, analysis of random signals, detection of diseases. Słowa kluczowe: rezystancyjne czujniki gazów, szumy, analiza sygnałów losowych, detekcja chorób. Introduction Non-invasive methods of monitoring health of patients and screening for detection of various diseases is very attractive for non-invasive medical diagnostics [1, 2]. This is particularly important because the proposed methods are relatively cheap and assure fast diagnosis, even at the cost of limited precision. The paper presents in detail how to collect samples of exhaled breath for further analysis and the concept of the prepared laboratory measurement system, using relatively inexpensive resistive gas sensors, based on functionalized gold nanoparticles with organic compounds. The proposed sensors can be selective and can detect some of organic substances emitted by the human body as a result of me[...]

Pomiary wyładowań niezupełnych w kondensatorach foliowych

Czytaj za darmo! »

Występowanie zjawisk wyładowań niezupełnych w dielektrykach kondensatorów foliowych wpływa na skrócenie ich czasu życia. Stąd, pomiary parametrów wyładowań niezupełnych i ich analiza mogą się przyczynić do poprawy jakości produkowanych kondensatorów. Stosowane metody pomiarowe wyładowań niezupełnych bazują na efektach, jakie te wyładowania wywołują w kondensatorach. Zjawiska wyładowań powodują przepływy prądów, co umożliwia pomiary metodami elektrycznymi. Wyładowania niezupełne są także źródłem emisji akustycznej - fal ultradźwiękowych, typowo do częstotliwości kilkuset kHz. Analiza wyników pomiarów elektrycznych i akustycznych wyładowań niezupełnych w kondensatorach i ich związków z innymi parametrami kondensatorów może potencjalnie pozwolić na oszacowanie czasu życia oraz jakości danego typu kondensatorów. Z podanych względów warto przybliżyć problemy pomiarów oraz charakteryzowania wyładowań niezupełnych, co jest głównym zagadnieniem poruszanym w pracy. Poza układami do pomiarów wyładowań niezupełnych, przedstawiono przykłady degradacji struktury kondensatorów w wyniku występowania wyładowań. Abstract. Partial discharges within the foil-based capacitors limit their lifetime. Thus, measurements of partial discharges parameters and their analysis can improve quality of the fabricated capacitors. The applied measurement methods utilize effects caused by partial discharges in capacitors. The discharges cause current flows that can be observed by electrical methods. Partial discharges generate acoustic emission signals (acoustic waves up to a few hundreds of kHz) as well. Analysis of the measurement results of partial discharges using electrical and acoustical methods and their correlation with other electrical parameters can probably allow to estimate their lifetime and quality. Because of these reasons it is valuable to raise an issue of partial discharges measurement and analysis problems. Together with the measurement systems various types [...]

 Strona 1