Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ROKSANA MUZYKA"

Frakcja glicerynowa - badania charakteryzujące potencjalne źródło odnawialnej energii


  Przedstawiono koncepcję oceny podstawowych parametrów fizykochemicznych charakteryzujących możliwość energetycznego wykorzystania odpadowej frakcji glicerynowej - produktu ubocznego z produkcji estrów metylowych z olei roślinnych. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano charakterystyki potencjalnego paliwa biogennego, które może być wykorzystane jako źródło energii odnawialnej w procesach współspalania z tradycyjnymi paliwami. Keywords: glycerin fraction, combustion, TGA-MS-FTIR, renewable energy source Abstract The paper presents a concept of evaluation of basic physicochemical parameters characterizing possible utility of waste glycerine fraction in energy- a by product of the methyl esters production from vegetable oils. On the basis of an investigations the profile of the potential biogenic fuel has been found which can be used as a source of renewable energy in the process of co-combustion with traditional fuels. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska, **) Mgr Roksana Muzyka - rmuzyka@ichpw.zabrze.pl ***) Dr inż.Teresa Topolnicka Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Frakcja glicerynowa - badania charakteryzujące potencjalne źródło odnawialnej energii Glycerine Fraction - a Study Characterizing Potential Source of Renewable Energy MICHALINA KOTYCZKA-MORAŃSKA*) ROKSANA MUZYKA**) TERESA TOPOLNICKA***) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/3 (2012) 96÷100 www.cieplowent.pl CIEPŁOWNICTWO POWSTAJĄCA w trakcie otrzymywania estrów metylowych z olei roślinnych frakcja glicerynowa jest mieszaniną, która zawiera: mydła, metanol, estry, pozostałości oleju, katalizatora, wodę i zanieczyszczenia mechaniczne. Skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne determinują możliwość i odpowiedni przebieg procesu spalania z wykorzystaniem jej, jako nośnika "zielonej energii" w elektrowniach i elektrociepłowniach, w procesach współspalania z paliwami podst[...]

Badania właściwości produktów węglopochodnych otrzymywanych w krajowych koksowniach


  Produkcja koksu wiąże się z otrzymywaniem surowego gazu koksowniczego, z którego po wyodrębnieniu produktów węglopochodnych: smoły koksowniczej i benzolu surowego oraz usunięciu związków siarki i azotu otrzymuje się oczyszczony gaz koksowniczy. Wykonano badania podstawowych właściwości produktów węglopochodnych z siedmiu polskich koksowni dla weryfikacji posiadanych danych literaturowych podających zakresy zmienności średnich wartości parametrów jakościowych smoły, benzolu i gazu koksowniczego. Substancje otrzymane podczas oczyszczania gazu koksowniczego stanowią produkty handlowe i podlegają obowiązkowi rejestracji w systemie REACH. Analizy wykonane były w akredytowanym Laboratorium Fizykochemii Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Coke oven gas, coal tar and crude benzole from 7 Polish coking plants were analyzed for compn. and phys. properties to establish the mass bilance necessary for further processing of the coke by-products. Zakład koksowniczy to nie tylko producent koksu, ale to także duża fabryka chemiczna. Produktami ubocznymi procesu otrzymywania koksu są lotne produkty koksowania zawarte w surowym gazie koksowniczym, z którego po schłodzeniu kondensuje smoła koksownicza, wymywany jest benzol surowy poprzez absorpcję olejem płuczkowym, a następnie metodami chemicznymi usuwane są związki siarki i amoniak. Otrzymany w ten sposób oczyszczony gaz koksowniczy stanowi wartościowe, ekologiczne paliwo, które z uwagi na dużą zawartość wodoru wykazuje niski współczynnik emisji CO2. Ze względu na skalę produkcji koksu, liczoną w setkach tysięcy, a czasem w milionach ton koksu rocznie, ilości produktów węglopochodnych są bardzo duże. Średnie wydajności masowe głównych produktów węglopochodnych koksowni, w przeliczeniu na suchy wsad węglowy podane są w tabeli 1. Pozostają one w ścisłym związku z poziomem produkcji koksu. Wielkość produkcji koksu, smoły i benzolu w polskich koksowniach w 2008 r. przedstawia tabela 2. W [...]

Crude glycerol as a bioliquid for renewable energy generation in power sector.Gliceryna techniczna jako nośnik energii odnawialnej dla energetyki zawodowej


  Three tech. glycerol samples were studied for phys. and chem. properties and added (1-2%) to bituminous coal or its blend with wooden chips (13.9%) used as solid fuel in a power plant (180 MW). Compn. of flue gas and properties of slags and fouling deposits were detd. The addn. of glycerol did influence neither the firing process nor the properties of fuel gases and solid wastes. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych fizykochemicznych właściwości gliceryny technicznej pochodzącej od krajowych dostawców. Zaprezentowano wyniki wielkoskalowych testów badawczych współspalania gliceryny z węglem kamiennym oraz biomasą stałą w jednej z krajowych elektrowni systemowych. Opracowano bilans cieplny badanego kotła OP-650, określono wpływ współspalania tego paliwa na jego parametry cieplne, a także wyznaczono stężenia zanieczyszczeń oraz omówiono wpływ tego paliwa na skłonność do zanieczyszczania powierzchni grzewczych i żużlowania. W systemowej energetyce zawodowej opartej na spalaniu paliw stałych, ciekłe paliwa pochodzenia petrochemicznego wykorzystywane są głównie jako paliwa rozpałkowe lub pomocnicze, służące do stabilizacji pracy kotła. Wykorzystanie biopłynów (gliceryna, tłuszcze zwierzęce, olej talowy) jako paliwa dodatkowego umożliwia wytworzenie energii zaliczanej do energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Mogą one być stosowane w istniejących instalacjach, bez ograniczeń, jakie stawiają instalacje młynowe w przypadku spalania biomasy stałej1). Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej2), biopłyny to paliwa ciekłe wytworzone z biomasy, wykorzystywane w celach energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub chłodu. Stosowanie biomasy pochodzenia roślinnego w procesach produkcji biopaliw ciekłych pozwala na klasyfikację odpadowej[...]

 Strona 1