Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"A. Francik"

Możliwości recyklingu materiałów odpadowych w stalowniczych konwertorach tlenowych

Czytaj za darmo! »

w artykule dokonano przeglądu literatury na temat dotychczasowych badań laboratoryjnych i prób przemysłowych dotyczących możliwości wykorzystania stalowniczych konwertorów tlenowych do ponownego wykorzystania materiałów odpadowych generowanych w hutnictwie żelaza i stali. In the paper an overview on the present laboratory research work and industrial attempts concerning possibilities of utiliza[...]

Czynniki określające skład mineralogiczny spieku

Czytaj za darmo! »

W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest tworzona z wykorzystaniem rud hematytowych jak i koncentratów magnetytowych. Udział obu gatunków rud w mieszance jest do siebie zbliżony i zwykle mieści się w przedziale 40÷60 %. W zależności od warunków redukcyjnych/utleniających panujących w poszczególnych etapach produkcji spieku, a także obecności domieszek CaO, SiO2, Al2O3 i MgO w rudzie, zmianie ulega skład mineralogiczny spieku. Szczególnie istotną fazą są ferryty wapnia, w tym faza SFCA (silicoferrite of calcium and aluminum), która jest fazą wiążącą w spieku i której obecność wpływa korzystnie na jego własności metalurgiczne ze względu na odmienny mechanizm tworzenia się faz wiążących. W opracowaniu przedstawiono przegląd wyników badań prowadzonych w zakresie tworzenia fazy SFCA [...]

The advantages of homodyne single line phase noise measurement system for microwave oscillators

Czytaj za darmo! »

Phase noise is a random and unwanted variation in phase of an oscillator output signal which causes the broadening of the spectrum and worsens the quality of the oscillator. The other type of noise, amplitude noise, isn’t worth considering since it is about 20 dB less than phase noise [1] and can easily be eliminated using amplitude limiters. Phase noise of an oscillator is often described by L(f) index, where f is the offset frequency from the carrier and has 1 Hz bandwidth, which gives information about single sideband phase noise, expressed in dBc/Hz and can be derived from the equation L(f) = 10log[PSSB/Ps]. The interpretation of this equation is shown in Fig. 1. The result of phase noise measurement identifies also the spurious signals and its harmonics which may oc[...]

Galvanic phase modulators: construction and measurements

Czytaj za darmo! »

There are many applications of phase modulators, either in the transmission or the reflection configuration. In this article we concentrate on the reflection configuration of different phase modulators constructed in waveguide technology. A classic approach of the construction of such modulator is shown in Fig. 1In this approach a microwave signal inside the waveguide is modulated by changing the reactance of a diode using a low frequency signal. The non-contacting choke matches the diode with the signal inside the waveguide on the corresponding frequency. The reflection coefficient for such modulators can be represented by: (1) The reflection coefficient changes with modulation signal which is a time function. Expanding the given equation to the Fourier series yields the func[...]

Wpływ udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej, zasadowości mieszanki i zużycia koksiku na ilość tworzonego spieku zwrotnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu udziału rud hematytowych i magnetytowych w mieszance spiekalniczej, zasadowości mieszanki i ilości koksiku na ilość tworzonego spieku zwrotnego. Wyniki wykazały, że udział 40÷50 % rud hematytowych w mieszance zapewnia tworzenie spieku zwrotnego na poziomie 25÷30 %. Stwierdzono potrzebę prowadzenia dalszych badań z uwzględnieniem bardziej do[...]

Powstawanie faz ciekłych w procesie spiekania rud żelaza

Czytaj za darmo! »

Tworzenie faz ciekłych w procesie spiekania rud żelaza jest niezbędnym etapem dla otrzymania aglomeratu odpowiadającego warunkom procesu wielkopiecowego. W artykule dokonano przeglądu najnowszych badań dotyczących mechanizmu tworzenia faz ciekłych. W szczególności opisano etapy inicjacji tworzenia faz ciekłych w warstwie adhezyjnej ziaren mieszanki spiekalniczej oraz etap asymilacji, tj. nadtap[...]

Czynniki wpływające na kształtowanie się wskaźnika równowagi spieku zwrotnego


  W artykule przedstawiono wyniki badań kształtowania się poziomu wskaźnika spieku zwrotnego w zależności od podstawowych zmiennych czynników procesu spiekania, tj. zasadowości mieszanki spiekalniczej, udziału koksiku w mieszance oraz ilości spieku zwrotnego wprowadzanego do mieszanki. Stwierdzono, że największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika równowagi (WR) spieku zwrotnego wywiera ilość wprowadzanego do mieszanki spieku zwrotnego, następnie udział koksiku w mieszance, zaś najmniejszy wpływ posiada zasadowość mieszanki. Dla zbilansowania ilości wprowadzanego i otrzymywanego w procesie spieku zwrotnego, maksymalna ilość spieku zwrotnego w mieszance, gwarantująca utrzymanie wskaźnika równowagi WR w zakresie 90÷110 % nie powinna przekraczać 35 % mas., zaś minimalna ilość 25 % mas. This article presents the results of the investigations on level of index of return sinter fines depending on the basic variable factors of sintering process i. e. basicity of sintering blend, the share of coke breeze in the mixture and the amount of return sinter fines introduced into the sinter mix. It was stated, that the biggest influence on the equilibrium rate (WR)of return sinter fines exerts amount of return sinter fines introduced to a sintering blend, then the share of coke breeze, while the basicity of blend exerts the least impact. To balance the amount introduced and received return sinter fines, the maximum amount of return sinter fines in the mix, which guarantees maintaining the balance of WR in the range of 90÷110 % should not exceed 35 wt %, while the minimum amount - 25wt Słowa kluczowe: rudy żelaza, spiekanie, spiek zwrotny, wskaźnik równowagi spieku Key words: iron ores, sintering, return sinter fines, sinter equilibrium index.1. Wstęp. W badaniach roli spieku zwrotnego w procesie spiekania rud żelaza interesujące jest zagadnienie wpływu udziału tego spieku w mieszance spiekalniczej na ilość wytworzonego spieku zwrotnego, tj. relacji pomię[...]

 Strona 1  Następna strona »