Wyniki 1-10 spośród 39 dla zapytania: authorDesc:"A. Świetlik"

Tendencje cenowe na rynku artykułów mięsnych w ostatnich latach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono sytuację cenową na rynku artykułów mięsnych w latach 2003-2006, która charakteryzowała się ogólną tendencją wzrostu nominalnych cen mięsa, podrobów i przetworów mięsnych.Przedmiotem opracowania są zmiany cen żywca oraz detalicznych cen mięsa i jego przetworów w latach 2004-2006, ze szczególnym uwzględnieniem cen płaconych przez konsumentów. W strukturze wag przyjmowa[...]

Popyt na produkty mleczarskie

Czytaj za darmo! »

Mleko ma podstawowe znaczenie w wyżywieniu ludności. Jest cennym źródłem białka, witamin (A, B, D) i składników mineralnych, w tym głównie wapnia. W 2007 r. wydatki w polskich gospodarstwach domowych na produkty mleczarskie i masło stanowiły ok. 4% całkowitych wydatków i 14% wydatków na żywność. W rodzinach rolniczych z produkcji własnej pochodziło ok. 80% konsumowanego mleka świeżego, ok. [...]

Cenowe dylematy rynku żywnościowego w 2009 r.

Czytaj za darmo! »

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2009 r. ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem (o 3,6%, wobec 1,7%). Wzrost cen żywności wyniósł 3,8% i był wyższy niż wszystkich pozostałych grup towarów oraz usług konsumpcyjnych, z wyjątkiem kosztu użytkowania mieszkań i cen nośników energii elektrycznej (4,3%). Był on zaskakująco wysoki jak na okres wchodzenia polskiej gospodarki w fazę spowolnienia, rosnącego bezrobocia oraz słabnącego popytu. Taki wzrost był jednak uzasadniony sezonowym i koniunkturalnym spadkiem krajowej produkcji i podaży wielu podstawowych artykułów spożywczych, utrzymującym się wysokim poziomem eksportu oraz istotnym ograniczeniem i podrożeniem importu w wyniku silnej deprecjacji złotego. Proinflacyjnie od[...]

Monitoring substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wspólnotowe i krajowe regulacje prawne odnoszące się do dużej grupy związków chemicznych uznanych za substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Wszystkie związki są objęte monitoringiem: diagnostycznym, operacyjnym i badawczym wód powierzchniowych. Obecność w wodach powierzchniowych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w decydującym stopniu kształtuje ocenę stanu tych wód. Występowanie substancji zaliczanych do grupy priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej oraz grupy innych substancji zanieczyszczających jest jedynym kryterium oceny stanu chemicznego wód. Stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami zaliczanymi do grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych wraz ze wskaźnika[...]

Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2000-2009


  Rozwój konsumpcji jest zdeterminowany działaniem wielu czynników makroekonomicznych stanowiących jednocześnie podstawowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Jednym z najważniejszych makroczynników wyznaczających ogólną wielkość popytu na towary i usługi konsumpcyjne, w tym także na żywność, są dochody ludności będące pochodną PKB. W latach 2000-2009 polska gospodarka rozwijała się w tempie ok. 4% rocznie, przy dużym jego zróżnicowaniu w poszczególnych okresach. Szczególnie szybkie tempo wzrostu PKB, wynoszące 6%, odnotowano w latach 2006-2008. Ożywieniu gospodarczemu sprzyjało wzmożenie eksportu związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz rozwój rynku krajowego. W 2009 r. pod wpływem światowej recesji tempo wzrostu gospodarczego uległo obniżeniu do 1,8%. W porównaniu z innymi krajami gospodarka polska wykazała się relatywnie dużą odpornością na światowy kryzys. Według Eurostatu w 2009 r., w stosunku do roku poprzedniego, w UE-27 PKB obniżył się średnio o 4,2%. Wszystkie kraje Europy Środkowej i Wschodniej, z wyjątkiem Polski, odnotowały głęboki spadek PKB (w tym m.in. na Łotwie o 18%, Litwie o 14,8% i w Estonii o 14%). W 2009 r. w Polsce PKB był realnie o 47,1% wyższy niż w 1999 r. Umacnianie się trendów wzrostowych w gospodarce w latach 2003-2008 wpłynęło na poprawę sytuacji na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, spadek stopy bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń i dochodów ze świadczeń społecznych. W końcu 2008 r. stopa bezrobocia wyniosła 9,5% wobec 20% w 2003 r. Osłabienie dynamiki gospodarczej w 2009 r. miało niekorzystny wpływ na rynek pracy - spowodowało spadek zatrudnienia o 1,2% i wzrost stopy bezrobocia o 2,4 pkt% w porównaniu z rokiem poprzednim. Od maja 2010 r. notuje się poprawę tych wskaźników. Od 2006 r. nastąpiło wyraźne przyspieszenie dynamiki wzrostu płac. W 2009 r. przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie w gospodarce ukształtowało się na poziomie o 82,3% wyższym niż w 1999 r. W 2009 r. dynami[...]

 Strona 1  Następna strona »