Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA PIJANOWSKA"

Amperometryczne oznaczanie przeciwciał anty-CRP znakowanych fosfatazą alkaliczną

Czytaj za darmo! »

Białko C-reaktywne (CRP) należy do białek fazy ostrej i jest jednym z najlepszych niespecyficznych biochemicznych markerów stanów zapalnych, np. w chorobie niedokrwiennej serca. Według standardów amerykańskich, na podstawie stężenia CRP we krwi wyodrębnia się odpowiednio 3 grupy ryzyka przeżyć bez zdarzeń sercowo-naczyniowych: do 1 mg/L niskie, 1...3 mg/L średnie oraz powyżej 3 mg/L wysokie [...]

Polimery elektroprzewodzące w elektronice i analityce biochemicznej

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój elektroniki i inżynierii materiałowej, a szczególnie dotyczący technologii półprzewodnikowych i chemii polimerów, doprowadził do opracowania wielu nowych materiałów o bardzo interesujących właściwościach. Jednym z ważnych odkryć w tym zakresie, dokonanym w latach 70. ubiegłego wieku było wynalezienie, a następnie rozwój technologii polimerów elektroprzewodzących (przewodzących). Właściwości elektryczne optyczne, chemiczne, elektrochemiczne, mechaniczne i wiele innych tych materiałów, zależą od działania na nie różnych czynników fizycznych, np. pola elektrycznego, światła, naprężenia (wykorzystanie w czujnikach wielkości fizycznych), a także chemicznych w postaci gazów oraz zjonizowanych i niezjonizowanych składników cieczy (wykorzystanie w czujnikach wielkości ch[...]

Zastosowanie bezpośredniego testu ELISA do amperometrycznego oznaczania białka C-reaktywnego

Czytaj za darmo! »

W immunoczujniku do oznaczania CRP zastosowano procedurę opartą na bezpośrednim teście ELISA, z użyciem przeciwciał anty-CRP znakowanych fosfatazą alkaliczną oraz monofosforanu kwasu askorbinowego - substratu reakcji enzymatycznej. Badania woltamperometryczne przeprowadzono w zminiaturyzowanej celce na sitodrukowanych trójelektrodowych czujnikach węglowych z chlorosrebrową elektrodą referencyjną. Czułość opracowanych czujników w zakresie stężeń CRP do 12 mg/L (norma dla mężczyzn polskich laboratoriów analitycznych) wynosiła 0,57 μA/mg/L (r2 = 0,998). Abstract. C-reactive protein (CRP) is acute phase serum protein and serves as a very sensitive, nonspecific marker and predictor of cardiovascular events. The amperometric immunosensor for human CRP is based on a direct ELISA test with anti-CRP antibodies labeled with alkaline phosphatase and ascorbic acid phosphate as an substrate for the enzyme. Voltamperometric measurements were performed with screen-printed 3-electrode amperometric sensors, where counter and working electrodes were made of carbon pastes, and a reference electrode was electrochemically chlorinated silver/silver chloride one. The obtained sensor sensitivity calculated for the CRP concentration range up 12 mg/L (cut-off value for men used in Polish analytical laboratories) was 0,57 μA/mg/L and linear correlation coefficient of 0,998. (Application of direct ELISA test for amperometric determination of C-reactive protein). Słowa kluczowe: immunoczujnik, woltamperometria cykliczna, białko C-reaktywne, bezpośredni test ELISA. Keywords: immunosensor, cyclic voltamperometry, C-reactive protein, direct ELISA test, alkaline phosphatase. Wstęp Choroba niedokrwienna serca jest jedną z głównych przyczyn nagły[...]

Modelowanie hydrodynamiki w układach mikroprzepływowych

Czytaj za darmo! »

Stosowanie narzędzi inżynierskich służących do modelowania procesów fizycznych i chemicznych daje możliwość znacznej obniżki niezbędnych kosztów oraz czasu, związanych z projektowaniem i wdrażaniem nowych technologii oraz urządzeń. W artykule omówiono zastosowanie modelowania FEM do optymalizacji i analizy hydrodynamiki w układach mikroprzepływowych typu lab-on-a-chip. Przedstawiono przykładowe symulacje komputerowe hydrodynamiki w mikroreaktorze przeznaczonym do hodowli komórkowych oraz ogniskowania hydrodynamicznego w mikrocytometrze przepływowym. Abstract. Dynamic progress in computer science results in development and optimization of engineering tools for designing and modeling of physical and chemical processes and phenomena. They reduce costs and time devoted to design and implementation of new technologies and devices. For these purposes, computational numeric methods such as: finite element, volume and finite difference method (FEM, FVM and FDM, respectively) are the most frequently used. In this paper, application of the FEM based modeling for optimization and analysis of hydrodynamics in lab-on-a-chip type microfluidic systems are presented. Exemplary results on computer simulations of hydrodynamics in flow-through microreactors for cell culturing and hydrodynamic focusing in flow microcytometer are discussed. Computer simulations were performed with a simulation software package COMSOL 3.5. (Simulation of hydrodymanics in microfluidic systems). Słowa kluczowe: układy mikroprzepływowe, cytometr przepływowy, ogniskowanie hydrodynamiczne, mikroreaktory komórkowe, symulacje komputerowe. Keywords: microfluidic systems, flow cytometer, flow focusing, cellular microreactors, computer simulations. Wstęp Dane dotyczące hydrodynamiki należą do najważniejszych informacji dotyczących układu przepływowego. Dają one niezwykle cenne informacje na temat wielu zjawisk występujących w mikrostrukturze oraz są parametrami wejściowymi do innych b[...]

Elektrochemiczne oznaczanie kwasu askorbinowego za pomocą elektrod Au/PANI

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy została przedstawiona technologia elektrochemicznego nakładania warstw polianiliny (PANI) na elektrody złote oraz pomiary analityczne stężenia kwasu askorbinowego (AA) w buforowanym roztworze wodnym wykonane metodą woltamperometrii cyklicznej i chronoamperometrii z wykorzystaniem elektrod złotych i Au/PANI. W przypadku czujników z elektrodami pracującymi - Au/PANI, sygnał analityczny był znacznie wyższy od sygnału analitycznego uzyskanego za pomocą elektrod złotych, a potencjał prądu piku utleniania znacznie niższy. Abstract. This paper describes the technology of electrochemical deposition of polyaniline (PANI) layer on gold electrode, and the analytical determination of ascorbic acid (AA) in buffer solution by cyclic voltammetry and chronoamperommetry with fabricated gold and Au/PANI electrodes. In the case of sensors with Au/PANI electrodes, analytical signal was much higher then for the bare Au electrodes, while the oxidation potential peak was much lower. (Electrochemical measurements of ascorbic acid with Au/PANI electrodes.). Słowa kluczowe: polianilina, kwas askorbinowy, woltamperometria cykliczna, chronoamperometria, czujniki elektrochemiczne. Keywords: polyaniline, ascorbic acid, cyclic voltammetry, chronoamperometry, electrochemical sensors. Wstęp W ostatnich latach prace nad czujnikami chemicznymi oraz bioczujnikami z wykorzystaniem polimerów przewodzących - w tym polianiliny (PANI), jako warstwy elektroaktywnej, jest szeroko eksploatowanym obszarem działań na pograniczu chemii, elektroniki i bioinżynierii [1-5]. Polianilina może być wytwarzana na szereg sposobów wykorzystujących zarówno chemiczne utlenianie monomeru jak i w procesach elektrochemicznych [6]. Jedną z często wykorzystywanych metod jest woltamperometria cykliczna (CV ang.: cyclic voltammetry) pozwalająca na wytwarzanie warstw PANI na elektrodach metalowych w sposób dobrze kontrolowany i precyzyjny. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskiwa[...]

Model czujnika poziomu glukozy we krwi opartego na metodzie spektroskopii impedancyjnej DOI:10.15199/13.2017.1.6


  Dokładność i szybkość określania poziomu glukozy we krwi jest szczególnie istotna w przypadku osób chorych na cukrzyce. Ze względu na dyskomfort pacjenta związany z pobieraniem próbki przy zastosowaniu dostępnych handlowo urządzeń istnieje duże zapotrzebowanie na skonstruowanie bardziej przyjaznego i równie dokładnego czujnika poziomu glukozy we krwi. Jedną z obiecujących metod stanowi spektroskopia impedancyjna. Artykuł prezentuje projekt i konstrukcję modelu czteroelektrodowego czujnika glukozy. W toku doświadczeń wykazano zmiany modułu impedancji wodnych roztworów z glukozą w funkcji stężeń glukozy występujących w ludzkiej krwi. Słowa kluczowe: czujnik glukozy, spektroskopia impedancyjna, komora czteroelektrodowa.W ostatnich latach cukrzyca zyskała wysoką pozycję w hierarchii najważniejszych problemów zdrowotnych świata i jako jedyna choroba niezakaźna została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za epidemię XXI wieku. Dane opublikowane w 2015 roku przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną pokazują, że już 415 milionów osób na świecie choruje na cukrzycę. Statystyki zachorowania na tę chorobę stale rosną [1]. Cukrzyca należy do grupy chorób metabolicznych i charakteryzuje się wysokim poziomem cukru we krwi. Zjawisko to jest spowodowane zaburzeniami wydzielania i/lub działania insuliny. Hiperglikemia jest głównym sprawcą ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy. Można do nich zaliczyć uszkodzenie, zaburzenie działania oraz niewydolność narządów. Szczególnie narażone są nerki, serce, naczynia krwionośne i narząd wzroku. Cukrzyca jako choroba społeczna, dotyka ludzi niezależnie od wieku, rasy czy miejsca zamieszkania [2]. Dzieli się na cztery typy, uwzględniając etiologię, patogenezę i przebieg choroby. Najwięcej osób cierpi jednak na cukrzycę typu I i typu II [3]. Leczenie cukrzycy jako choroby przewlekłej jest długotrwałe i objawowe. W celu osiągnięcia pomyślnych wyników wymaga się ścisłej i świadomej współ[...]

Oznaczenie fibrynogenu metodą immunoenzymatyczną w czujniku mikroprzepływowym

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczące oznaczania fibrynogenu za pomocą mikroprzepływowego immunoczujnika amperometrycznego, wykonanego ze szkła, elastomeru PDMS oraz platyny. W czujniku wykorzystano trzy reakcje: immunologiczną, enzymatyczną oraz reakcję redoks. W próbkach oznaczano stężenie ludzkiego fibrynogenu (340 kDa), otrzymując liniową odpowiedź czujnika w zakresie 1÷4 g/L. Abstract. In this paper, a microfluidic immunosensor with amperometric detection is presented. Electrochemical measurements of fibrinogen (340kDa) in range of medical diagnostics important concentration were performed (1÷4g/L). (Fibrinogen measurement by immunoenzymatic method in microfluidic chip). Słowa kluczowe: fibrynogen, czujnik immunologiczny, czujnik mikroprzepływowy, detekcja amperometryczna. Keywords: fibrinogen, immunosensor, microfluidic sensor, amperometric detection. Wstęp Fibrynogen jest glikoproteiną osocza krwi o 100- godzinnym czasie półtrwania, prekursorem włóknika, który uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi [1]. Jest syntezowany w wątrobie przez hepatocyty oraz w megakariocytach i uwalniany do krwi, gdzie stanowi 2% białek. Cząsteczka fibrynogenu jest dimerem o cechach fibrylarnych i globularnych. Jednostka składa się z łańcuchów polipeptydowych α, β i γ połączonych wiązaniami dwusiarczkowymi. Przy niskim stężeniu fibrynogenu we krwi (poniżej 1 g/L) występują problemy z krzepliwością krwi, natomiast pacjenci, u których stwierdzono prawidłowe, bliskie górnej normy stężenia fibrynogenu (3÷4 g/L), powinni być zakwalifikowani do grupy podwyższonego ryzyka udaru niedokrwiennego [2]. Badania wykazały podwyższone stężenie fibrynogenu u chorych w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu spowodowanego chorobą dużych naczyń (ChDN) [3]. Wysokie stężenie fibrynogenu we krwi stanowi również ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca oraz zakrzepicy. Fibrynogen w szybki sposób może być oznaczany z [...]

 Strona 1