Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN KLIMKIEWICZ"

Zmiany w opisie utleniającego odwodornienia etylobenzenu wynikające ze złagodzenia kryteriów doboru równania regresji DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zmiany w opisie warunków pracy katalizatora w procesie utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu, wynikające ze złagodzenia kryteriów doboru równań regresji. W poprzednich artykułach1,2* przedstawiono wyniki optymalizacji warunków pracy wanadowego katalizatora utleniającego odwodornienia etylobenzenu (ETB) do styrenu w reaktorze bezgradientowym. Wykorzystując eksperyment planowany, uzyskano równania regresji opisujące parametry wyjściowe procesu w zależności od temperatury (хх), obciążenia katalizatora (*2), stosunku molowego ETB/02 (x3) i stężenia objętościowego ETB (x4) oraz określono optymalne warunki pracy katalizatora. Uzyskane równania zawierały człony istotne z punktu[...]

Optymalizacja warunków pracy wanadowego kałalizałora utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu w reaktorze bezgradientowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Frzedslawiono wyniki optymalizacji pracy katalizatora wanadowego, który zastosowano do reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu w bezgradientowym reaktorze. Na podstawie pięciopoziomowego rotabilnego planu doświadczeń uzyskano równania opisujące pracę k a talizatora. Analizę powierzchni odpowiedzi przeprowadzono metodą Hoerla. Utleniające odwodornienie etylobenzenu do styrenu z udziałem tlenu z powietrza jest jedną z konkurencyjnych propozycji otrzymywania s ty re n u 1). W skali przemysłowej styren produkuje się obecnie w świecie prawie wyłącznie drogą katalitycznego odwodornienia etylobenzenu w fazie gazowej2). Zasadniczo realizowane są dwa podobne do siebie procesy: adiabatyczny, opracowany przez amerykańską firmę Dow Chemical, i izotermiczny niemieckiej firmy BASF. Ponadto kilkunastoprocentowy udział w produkcji styrenu ma metoda Halcon. Ponieważ w ostatnich latach zapotrzebowanie na styren jest d u ż e3), a kryzys surowcowo-energetyczny spowodował znaczny wzrost cen styrenu i etylobenzenu, laboratoria ośrodków badawczych wielu firm wysuwają nowe konkurencyjne propozycje. Jedną z nich jest utleniające odwodornienie etylobenzenu. Jest to proces, który jeszcze n igdzie nie został zrealizowany w skali przemysłowej4). Ma on wiele zalet w stosunku do metod konwencjonalnych. Jedną z nich jest egzotermiczność reakcji, umożliwiająca korzystniejszy pod względem energetycznym [...]

Aldehyd izomasłowy potencjalnym surowcem do ketonizacji

Czytaj za darmo! »

Aldehydy prostołańcuchowe konwertują do ketonów wobec Zr-Mg-Y-O. Potencjalnym surowcem takiej konwersji może być aldehyd izomasłowy, będący produktem nadmiarowym w syntezie OXO. Aldehyd izomasłowy ulega ketonizacji w dużo mniejszym stopniu niż aldehydy prostołańcuchowe. Wytłumaczeniem tego utrudnienia jest mechanizm transformacji. Ketonizacja aldehydu izomasłowego, gdy surowcem jest miesza[...]

Wpływ temperatury na mikrostrukturę sepiolitu

Czytaj za darmo! »

Istotą działania czujników chemicznych, wykonanych na bazie ciał stałych, jest odwracalny proces oddziaływania gazu z powierzchnią tych materiałów. W chemicznych rezystancyjnych czujnikach gazu warstwę sensorową (receptorową) stanowią polikrystaliczne, katalityczne tlenki metali, wykazujące właściwości charakterystyczne dla półprzewodników. Podczas oznaczania gazów, te sensorowe materiały ka[...]

 Strona 1