Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KRUPA"

Monitorowanie i sterowanie wybranych obiektów za pośrednictwem Internetu

Czytaj za darmo! »

Od kilkunastu lat coraz powszechniej są wykorzystywane elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące i monitorujące do sterowania zarówno urządzeń przemysłowych, jak i urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym. Od czasu upowszechnienia się telefonii komórkowej oraz Internetu wykorzystuje się możliwość zdalnego odczytu parametrów wybranych urządzeń i sterowania nimi przy wykorzystaniu [...]

Modelowanie układów analogowo-cyfrowych w programie SPICE przy uwzględnieniu samonagrzewania*

Czytaj za darmo! »

Obecnie dużomiejsca w literaturze poświęca sięmonolitycznym układom scalonym, realizującym jednocześnie funkcje układów sterujących oraz wykonawczych, np. [1,2].Wrozważanej klasie układówmożna wyróżnić układy cyfrowe zawierające bramki logiczne oraz analogowe układy wykonawcze, z tranzystorami o dużej wartości dopuszczalnego prądu oraz napięcia wyjściowego, umożliwiające sterowanie urządzeniami zewnętrznymi. Jednym z czynników wpływających w istotny sposób na charakterystyki i parametry robocze elementów półprzewodnikowych jest zjawisko samonagrzewania. Zjawisko to powoduje wzrost temperatury wnętrza Tj elementu ponad temperaturę otoczenia Ta na skutek pobierania przez ten element energii elektrycznej i zamiany jej na ciepło przy nieidealnym chłodzeniu badanego elementu. Na sk[...]

Modelowanie liniowego stabilizatora napięcia w programie SPICE przy uwzględnieniu samonagrzewania

Czytaj za darmo! »

Obecnie w układach zasilających stosuje się dwie grupy stabilizatorów napięcia: stabilizatory o działaniu ciągłym oraz stabilizatory impulsowe. Stabilizatory impulsowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w układach zasilających urządzenia dużej mocy.Wukładach małej mocy wykorzystuje się zwykle stabilizatory o działaniu ciągłym, które cechują się m.in. krótkim czasem odpowiedzi na skokową zmianę napięcia wejściowego lub prądu obciążenia oraz niskim poziomem tętnień napięcia wyjściowego [1,2]. Do uniwersalnych stabilizatorów napięcia o działaniu ciągłym należy m.in. stabilizator 723 produkowany obecnie przez wielu producentów pod różnymi nazwami, np. LM723, μA723, MAA723, UL7523. Stabilizator ten umożliwia stabilizację napięcia wyjściowego w zakresie 2…37 V przy pr[...]

Program SKOKI do elektrotermicznej analizy układów elektronicznych metodą rozdzielonych iteracji


  Istotnymi zjawiskami wpływającymi na właściwości elementów i układów elektronicznych są samonagrzewanie oraz wzajemne sprzężenia termiczne między elementami elektronicznymi [1-3]. W celu uwzględnienia tych zjawisk w symulacjach komputerowych niezbędne jest przeprowadzenie analizy elektrotermicznej. W analizie elektrotermicznej stosuje się modele elektrotermiczne zawierające dwa rodzaje równań: równania prądowonapięciowe opisujące charakterystyki elektryczne elementów dla ustalonej wartości temperatury ich wnętrza oraz równania opisujące zależność temperatur wnętrza poszczególnych elementów od ich napięć i prądów zaciskowych. Analiza elektrotermiczna może być realizowana przy wykorzystaniu metody wspólnych bądź rozdzielonych iteracji [1]. W metodzie wspólnych iteracji obydwa rodzaje równań są rozwiązywane jednocześnie w jednym procesie iteracyjnym, natomiast w metodzie rozdzielonych iteracji obydwa typy równań są rozwiązywane naprzemiennie. W literaturze od dawna znane są algorytmy realizacji metody rozdzielonych iteracji zarówno dla przypadku analizy stałoprądowej [1, 2], jak i analizy stanów przejściowych [3]. W pracach [4-6] zaproponowano modyfikacje takich metod, w których równania prądowo-napięciowe rozwiązywane są przy wykorzystaniu programu SPICE. Jednak przedstawiane w cytowanych pracach algorytmy wymagają przygotowania specjalizowanego programu realizującego obliczenia (w metodzie rozdzielonych iteracji) lub elektrotermicznych modeli elementów układu (w metodzie wspólnych iteracji). W niniejszej pracy przedstawiono program komputerowy SKOKI, w którym zaimplementowano znane algorytmy elektrotermicznej analizy stałoprądowej oraz elektrotermicznej analizy stanów przejściowych metodą rozdzielonych iteracji [4, 6]. Prezentowany program, dostępny jest na stronie internetowej [7] i pozwala na elektrotermiczną analizę szerokiej klasy układów elektronicznych, zawierających elementy elektroniczne, opisane zarówno za pomocą f[...]

 Strona 1