Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW DĄBROWSKI"

Analiza możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony artykuł jest skrótem rozprawy doktorskiej. Głównym celem pracy było określenie możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych gospodarstw rolnych, w skali roku, przy występujących lokalnych warunkach pogodowych. Na specjalnie przygotowanym stanowisku badawczym przeprowadzono w latach 2002-2003 badania eksperymentalne, kt[...]

Efektywność pompy ciepła z poziomym kolektorem gruntowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono efektywność sprężarkowej pompy ciepła z poziomym kolektorem gruntowym, znajdującym się na głębokości 110 cm pod powierzchnią terenu, którego zadaniem jest przejęcie niskotemperaturowego ciepła z gruntu i dostarczenie do parownika pompy ciepła. Po przeprowadzeniu badań na stanowisku badawczym w latach 2007 - 2008 obliczono współczynnik efektywności (COP i COPINS.) dla poszczególnych miesięcy pracującej pompy ciepła i całej instalacji. Przedstawiono także graficznie temperaturę zasilania i powrotu z kolektora gruntowego dla poszczególnych okresów sezonu ogrzewczego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie kolektora poziomego, to także efektywne rozwiązanie pozwalające na osiąganie wysokich współczynników COP dla pompy ciepła. POMPY CIEPłA możemy podziel[...]

Wykorzystanie wody opadowej do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wód opadowych do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Na podstawie przeprowadzonych badań na stanowisku badawczym w latach 2008-2009 obliczono współczynnik efektywności (COP i COPINS) dla poszczególnych miesięcy pracującej instalacji i pompy ciepła. Przedstawiono także graficznie zależność mocy pompy ciepła od danego dnia sezonu grzewczego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie drenażu rozsączajacego w strefie dolnego źródła ciepła, może w znacznym stopniu wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy pompy ciepła. 1. Wstęp Grunt jest dobrym akumulatorem ciepła, ponieważ przez cały rok zachowuje stosunkowo równomierne temperatury rzędu 8°C na głębokości powyżej 10 m [1], co równa się średniorocznej temper[...]

Wpływ zastosowania instalacji kolektorów słonecznych w budynku jednorodzinnym na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ zastosowania instalacji kolektorów słonecznych w budynku jednorodzinnym na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. Na podstawie przeprowadzonych badań na stanowisku badawczym w latach 2002-2006 oraz wyników pozyskanych z Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii UP (Wrocław-Swojec) obliczono wielkość redukcji poszczególnych zanieczyszczeń w zależności [...]

Wpływ długości pracy pompy ciepła na zmniejszenie wydajności dolnego źródła ciepła


  Przedstawiono wpływ długości pracy sprężarkowej pompy ciepła z poziomym kolektorem gruntowym, znajdującym się na głębokości 110 cm pod powierzchnią terenu, na zmniejszenie wydajności dolnego źródła. Po badaniach obliczono współczynnik efektywności (COPINS) dla poszczególnych okresów pracującej instalacji z pompą ciepła. Przedstawiono także graficzny przebieg temperatury zasilania i powrotu z kolektora gruntowego dla poszczególnych okresów dobowej pracy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dla dobrze dobranego kolektora poziomego nie będzie następował duży spadek wydajności dolnego źródła ciepła dla poszczególnych okresów dobowych. Keywords: heat pump, lower hHeat source Abstract An influence of the operation time of the compressor of a heat pump with horizontal ground collector on efficiency reduction of a lower heat source is presented. The collector has been located at a depth of 110 cm below the land surface. Coefficient of performance (COPINS) after tests has been calculated for different working periods of installation with the heat pump including also graphical temperature function of flow and return from the collector for particular daily periods. The analysis shows that for a properly chosen horizontal collector a large decrease in performance of the lower heat source will not follow for respective daily periods. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Jarosław Dąbrowski; jaroslaw.dabrowski@up.wroc.pl **) Prof. dr hab. inż. Edward Hutnik Instytut Budownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wpływ długości pracy pompy ciepła na zmniejszenie wydajności dolnego źródła ciepła Effect of Heat Pump Working Time on Reducing Performance of Lower Heat Source JAROSŁAW DĄBROWSKI*) JEDWARD HUTNIK**) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/1 (2012) 26÷29 www.cieplowent.pl BARDZO ważnym elementem podczas projektowania instalacji z pompą ciepła jest poprawne dobranie dolnego [...]

Wykorzystanie wody wodociągowej do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła


  Przedstawiono urządzenie i sposób do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Na podstawie przeprowadzonych badań na stanowisku badawczym w latach 2009-2010 obliczono współczynnik efektywności (COP i COPINS) dla poszczególnych miesięcy pracującej instalacji i pompy ciepła. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wykorzystanie dodatkowego ciepła niskotemperaturowego, pozyskanego z wody wodociągowej (ujęcia głębinowe), może w znacznym stopniu wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy pompy ciepła i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Keywords: heat pump installations, the coefficient of performance Abstract The paper presents a device and method to increase efficiency heat source heat pumps. Based on the survey on the bench in the years 2009/2010 calculated the coefficient of performance (COP and COPINS) for each month working installations and heat pumps. The analysis shows that the use of additional lowtemperature heat, derived from tap water (deep-water intake), could have a significant impact on increasing the efficiency of heat pump and reduce the cost of heating the building. Wstęp Zasada działania pompy ciepła polega na wymuszeniu przepływu ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej (pompa ciepła sprężarkowa). W sprężarkowych pompach ciepła wykorzystywany jest obieg termodynamiczny (obieg Lindego), który jest odwrotnością obiegu silnika cieplnego. Ciepło niskotemperaturowe pozyskiwane jest z powietrza, wody gruntowej lub gruntu i pobierane przez roboczy czynnik termodynamiczny (dolne źródło ciepła). W wyniku odebrania ciepła niskotemperaturowego czynnik chłodniczy odparowuje i trafia do sprężarki, gdzie w wyniku sprężania rośnie energia wewnętrzna czynnika (a więc i temperatura), a następnie w skraplaczu oddaje ciepło (górne źródło ciepła) skrap[...]

Projekt badawczy wzorcowego osiedla we Wrocławiu wykorzystującego energię odnawialną


  W artykule przedstawiono projekt nowej inwestycji badawczej wzorcowego osiedla we Wrocławiu wykorzystującego energię odnawialną, której pomysłodawcą i wykonawcą jest jedna z ogólnopolskich firm zajmująca się techniką grzewczą. Podano podstawowe informacje o projektowanej inwestycji, lokalizację osiedla oraz znaczenie projektu dla badań naukowych z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budownictwie.Zużycie energii a budownictwo Na świecie wciąż poszukuje się taniej energii i sposobów na powstrzymanie procesu degradacji środowiska przyrodniczego. Energia konwencjonalna pochodząca z wykorzystania węgla i ropy naftowej drożeje, m.in. ze względu na wyczerpywanie się zapasów tych surowców oraz znaczny przyrost ich zużycia. Rosnący nacisk kładzie się na zagadnienia ochrony środowiska, gdyż ocieplenie klimatu na Ziemi, wywołane emisją gazów cieplarnianych, powoduje coraz częstsze anomalia pogodowe. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii ma ograniczyć to zjawisko, dlatego też stały się one przedmiotem licznych badań i dyskusji. Według projektu Ministerstwa Gospodarki celem strategii energetycznej w obszarze rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jest wzrost wykorzystania tych źródeł w bilansie energii finalnej do 15% w 2020 r. i 20% w 2030 r. [1]. W Europie, 40% produkowanej energii zużywane jest na zaspokojenie potrzeb budownictwa mieszkalnego, które wykorzystuje energię, m.in. do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej [2]. Znaczną część tej energii stanowi, tzw. "brudna" energia. Bilans ten można polepszyć przez zastosowanie odpowiednich technologii pozwalających na wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii, takich jak: energia słoneczna i wiatrowa, energia geotermalna, biomasa. Do rozwiązań tego typu należą, między innymi: kolektory słoneczne, pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne, kotły na pelety, czyli wysokowydajne paliwo odnawialne w postaci granulatu, produkowane z biomasy. Dot[...]

Oddziaływanie miast na zamulanie dróg wodnych - na przykładzie ujściowego odcinka Brdy w Bydgoszczy


  Ujściowy odcinek Brdy stanowi kluczowy fragment międzynarodowej drogi wodnej E 70. Na parametry tego odcinka szlaku wodnego negatywnie oddziałuje jednak sąsiedztwo samego miasta. Artykuł prezentuje wyniki ostatnich badań hydromorfologicznych ujściowego odcinka Brdy. Praca jest kontynuacją rozpoczętych w 2005 r. badań pracowników Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód IG UKW w Bydgoszczy, obecnie Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, mających na celu rewitalizację funkcji żeglugowych Bydgoskiego Węzła Wodnego. Pierwszym etapem badań było wskazanie głównych źródeł zanieczyszczeń wód i osadów Kanału Bydgoskiego [Habel, Makarewicz 2006]. W kolejnych latach, na podstawie materiałów archiwalnych i własnych pomiarów terenowych określono mechanizmy, przyczyny i tempo zamulania miejskiego odcinka koryta kanału [Babiński, Habel, Szumińska 2008]. Kolejny etap to ocena jakości zdeponowanych tam osadów dennych, w tym przestrzennego zróżnicowania ich cech litologicznych i sedymentologicznych [Gierszewski, Habel 2011]. W latach 2011-2012 prowadzono badania Brdy w odcinku od ul. Marcinkowskiego do ujścia rzeki do Wisły omówione w tym artykule. Aby rozpoznać mechanizmy dostawy i transportu materiału osadowego w korycie Brdy w Bydgoszczy, przeprowadzono badania terenowe: pomiary batymetryczne akwenu, geodezyjne zdjęcie rzędnych zwierciadła wody w profilu podłużnym, pomiary spadków, sondowanie w 10 profilach poprzecznych miąższości nagromadzonych osadów dennych, pomiary głębokości koryta w 50 przekrojach poprzecznych. Przeanalizowano pozyskane dane dotyczące jakości wód pobranych przez WIOŚ w Bydgoszczy w posterunku zlokalizowanym powyżej Bydgoszczy (wodowskaz Smukała) i poniżej Bydgoszczy (Brdyujście - tor regatowy). Poddano analizie wyniki dotyczące jakości osadów pobranych z powierzchniowej warstwy sedymentów zgromadzonych w torze regatowym. Zebrano dane dotyczące ilościzrzucanych .ciekow komunalnych do koryta Brdy w Bydgoszczy. [...]

 Strona 1