Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN GRZYWACZ"

Time-scaling of SISO and MIMO discrete-time systems

Czytaj za darmo! »

The idea for time-scaling of output signals of linear and nonlinear SISO and MIMO discreet-time systems has been presented. It is shown, that algorithms for SISO discrete-time systems can be useful for scaling of MIMO ones, if so-called V-model of MIMO system can be determined and its SISO components can be scaled separately by equipping them with correctors processing the associated state varia[...]

New concept for control of linear and nonlinear plants

Czytaj za darmo! »

The idea of control of time-variable time-scale of plant output signal and way of its application to control of linear and nonlinear plants have been presented. This new control idea can be implemented on the basis of modified MFC control structure and allows to obtain high quality of control process. The presented results can be also used if other technical problems connected with necessity of time-scaling of signals in physical systems have to be solved. Streszczenie. Przedstawiono koncepcję skalowania czasowego sygnału wyjściowego obiektu. Pokazano, że w oparciu o zmodyfikowaną strukturę MFC można ją wykorzystać do sterowania obiektami rzeczywistymi, liniowymi i nieliniowymi, uzyskując względnie prostą metodą wysoką jakość procesu sterowania. Otrzymane rezultaty mogą też służyć do rozwiązania innych problemów technicznych związanych z koniecznością skalowania czasowego sygnałów w układach fizycznych. (Nowa koncepcja sterowania obiektami liniowymi i nieliniowymi) Keywords: control algorithms for linear and nonlinear SISO plants, time-variable time-scale, MFC control structure, time-scaling of signals Słowa kluczowe: algorytmy sterowania liniowymi i nieliniowymi obiektami SISO, zmienna skala czasu, struktura MFC, skalowanie czasowe sygnałów Introduction Let us assume that reference response of continuoustime SISO system to input signal U(t) is Y(t). Using algorithms given in [1,2] one can determine plant input signal UA(t) scaling system response to the form Y(At), where A - constant number called “time scale coefficient". The synthesis of excitations scaling responses of MIMO plant is presented in [3]. The concept of time-scaling of responses of discrete-time SISO and MIMO systems is presented in [4]. Due to above possibilities one can control the SISO and MIMO plants in accordance with rules of timescaling. Thus, the above-mentioned algorithms allow to speed-up or slow-down the system responses conserving their reference fo[...]

Zastosowanie zmiennej skali czasu w układach regulacji

Czytaj za darmo! »

Problematyka stosowania metod wykorzystujących zmiany skali czasu w sterowaniu obiektów liniowych i nieliniowych typu SISO i MIMO została przedstawiona w pracach [1 - 4]. Dobre wyniki osiągnięte w badaniach symulacyjnych i laboratoryjnych oraz możliwość adaptacji zachowań sterowanych obiektów do zewnętrznych warunków pracy wskazują na celowość stosowania idei skalowania czasowego do sterowan[...]

 Strona 1