Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA PAWŁOWSKA"

Odpowiedzialność dyscyplinarna geodetów DOI:


  Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. "O zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji" wprowadziła wiele istotnych zmian w dotychczasowych regulacjach obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii. Na mocy nowelizacji pgik redefiniowano "wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych", zmieniono i rozbudowano art. 46 ustawy, dodając zapisy określające procedurę przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych. Wprowadzono nowe instytucje - rzecznika dyscyplinarnego i komisje dyscyplinarne, szczegółowo definiując ich kompetencje w zakresie przedmiotowym i podmiotowym. Określono również, kto i w związku, z jakimi zdarzeniami ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i jakim ewentualnym karom podlega. Wydawałoby się, że procedura ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej nie powinna budzić wątpliwości. Jednak poddając szczegółowej analizie przepisy zawarte w ustawie w zakresie odpowiedzialności, nasuwają się uzasadnione wątpliwości dotyczące zagadnień, które nie zostały w Ustawie z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (w dalszej części pgik) jednoznacznie określone. Przede wszystkim brak jasno sprecyzowanego zakresu praw i obowiązków osób fizycznych biorących bezpośredni udział w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych. Zgodnie z polskim prawem, odpowiedzialność dyscyplinarna powinna mieć charakter ustawowy. Ustawa powinna określać w odniesieniu do poszczególnych grup osób podstawowe jej wyznaczniki: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, organy orzekające środki tej odpowiedzialności, w szczególności kary oraz rodzaje tych środków. Tymczasem z zapisów ustawy wynika, że podmioty, związane z wykonywaniem prac geodezyjnych lub kartograficznych, zostały zdefiniowane jako: ??wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, ??osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi, ??osoba pełniąca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii[...]

Analiza przepływowa artykułów spożywczych zawierających pomidory za pomocą potencjometrycznej matrycy czujników na stałym podłożu

Czytaj za darmo! »

Potrzeba kontroli stanu środowiska, procesów przemysłowych czy jakości wyrobów przyczyniła się do prowadzenia prac nad miniaturyzacją elektrod jonoselektywnych. Miniaturyzacja sensorów chemicznych umożliwia analizę niewielkich objętości próbek, co ma ogromne znaczenie przede wszystkim w diagnostyce medycznej. W analizach środowiskowych miniaturyzacja w znacznym stopniu ogranicza zużycie duży[...]

 Strona 1